Uber Fran­ce pla­ti­la je 1,2 mi­li­ju­na eura tak­sis­ti­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

U Fran­cu­skoj je 2016. iz­re­če­na kaz­na od 800.000 eura druš­tvu ko­je je 2015. omo­gu­ći­lo upo­tre­bu UberPop, a Uber Fran­ce mo­rao je pla­ti­ti 1,2 mi­li­ju­na eura na­ci­onal­noj udru­zi tak­sis­ta. Ta apli­ka­ci­ja sad je za­bra­nje­na, a pos­to­ji UberX.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.