Od­vjet­nik Eu­rop­skog su­da o Ube­ru kao po­du­ze­ću

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pre­ma miš­lje­nju glav­nog od­vjet­ni­ka Eu­rop­skog su­da prav­de Ma­ci­eja Szpu­na­ra, Uber je pri­je­voz­no po­du­ze­će. To ne zna­či da će i sud bi­ti is­tog miš­lje­nja, ali ako bu­de ta­ko, on­da će se pri­la­go­di­ti uvje­ti­ma ko­je ima­ju tak­sis­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.