Ci­je­na li­cen­ce ovi­si o gra­du, naj­skup­lja u Ve­ne­ci­ji

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

U Ita­li­ji se za li­cen­cu vo­za­ča tak­si­ja u Mi­la­nu pla­ća oko 150.000 eura, u Ri­mu oko 200.000, u Fi­ren­ci 350.000 eura, a Ve­ne­ci­ja dr­ži re­kord s 400.000 eura. To je i ne­ka vr­sta ot­prem­ni­ne za tak­sis­tu jer li­cen­cu mo­že pro­da­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.