“Oči­to Ba­ni­ček sme­ta­ju mo­ja pi­ta­nja o dje­lo­va­nju Ti­to­vih ko­mu­nis­ta”

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

“Ono što oči­to naj­vi­še sme­ta gos­po­đi Ba­ni­ček i slič­nim ‘an­ti­fa­šis­ti­ma’ jest mo­je pos­tav­lja­nje pi­ta­nja o dje­lo­va­nju Ti­to­vih ko­mu­nis­ta u Ja­se­nov­cu na­kon 1945. Onaj Ti­to ko­je­ga i da­nas spo­mi­nju kao ve­li­či­nu i mo­ral­nu ver­ti­ka­lu! Onaj Ti­to ko­ji je, na os­no­vu do­ku­me­na­ta o svo­me dje­lo­va­nju, bio i za­štit­nik svjet­ski poz­na­tih te­ro­ris­ta i an­ti­se­mit. To su či­nje­ni­ce ko­je gđa Ba­ni­ček i slič­ni ni­ka­ko ne že­le priz­na­ti”, re­agi­rao je Ja­kov Sed­lar na pro­ziv­ke si­sač­ke gra­do­na­čel­ni­ce. “Ža­los­no je sto ona i nje­zi­ni ‘an­ti­fa­šis­ti’ po pro­fe­si­ji ne že­le priz­na­ti da je na­kon za­vr­šet­ka Dru­go­ga svjet­sko­ga ra­ta nji­hov vo­lje­ni Ti­to od­go­vo­ran za ubi­ja­nja de­se­ta­ka ti­su­ća ne­vi­nih hr­vat­skih lju­di. Jer, gos­po­đo Ba­ni­ček i os­ta­li ko­mu­nis­ti (ne an­ti­fa­šis­ti jer smo svi ko­ji smo nor­mal­ni uis­ti­nu an­ti­fa­šis­ti), bez ob­zi­ra na to što vi rek­li, Na­gra­du gra­da Zagreba do­bio sam zbog svo­ga ra­da u pro­tek­loj go­di­ni, a on je či­nio i ka­za­liš­nu pred­sta­vu i film na te­mu ‘An­ne Frank’, film ‘Ni­sam se bo­jao umri­je­ti’, film ‘Sna­ga ti­ši­ne’. Va­ma i va­šoj ide­olo­škoj bra­ti­ji je­di­no je važ­no što sam se usu­dio dir­nu­ti u jed­no­ga od naj­ve­ćih zlo­či­na­ca u po­vi­jes­ti ko­je­ga ni­sam ja pro­gla­sio tak­vim... Zbog iz­go­vo­re­ne la­ži tre­ba­li bis­te se sti­dje­ti iako mi se či­ni da u va­ma ne­ma to­ga osje­ća­ja”, po­ru­čio je re­da­telj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.