HOS-ova plo­ča i na njoj ‘Za dom sprem­ni’ os­ta­je u Ja­se­nov­cu

Ne­ma za­kon­skog upo­ri­šta da se uk­lo­ni, us­ta­no­vi­li su u Vla­di

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Pu­ljić-Še­go iva.pu­ljic-se­go@ve­cer­nji.net

Mi­nis­tar Kuš­če­vić: Je­dan je kon­tekst tog poz­dra­va kad se ve­že uz us­ta­ški re­žim, a dru­gi kad je u am­ble­mu udru­ge ko­ja je ‘92. pri­klju­če­na HV-u

Mi­nis­tar­stvo upra­ve, nes­luž­be­no doz­na­je Ve­čer­nji list, pri­pre­mi­lo je od­go­vor Vla­di na SDP-ovu in­ter­pe­la­ci­ju zbog plo­če HOS-a u Ja­se­nov­cu, s poz­dra­vom “Za dom sprem­ni” u am­ble­mu te udru­ge, pre­ma ko­jem će to Mi­nis­tar­stvo pred­lo­ži­ti da ne­ma za­kon­skog upo­ri­šta za mi­ca­nje spor­ne plo­če s us­ta­škim poz­dra­vom.

Od­go­vor na in­ter­pe­la­ci­ju

Od­go­vor je već na­pi­san, a mi­nis­tar upra­ve Lo­vro Kuš­če­vić mora ga još pro­ći s pre­mi­je­rom An­dre­jem Plen­ko­vi­ćem, doz­na­je Ve­čer­nji list, ali i idu­ćeg tjed­na odra­di­ti još ne­ko­li­ko sas­ta­na­ka s udru­ga­ma, oči­to i HOS-om, na te­mu te plo­če. Pri­jed­log od­go­vo­ra Mi­nis­tar­stva upra­ve, nes­luž­be­no doz­na­je­mo, te­me­lji se na pro­uča­va­nju za­kon­ske re­gu­la­ti­ve ko­ja, ka­že naš iz­vor iz Vla­de, ne pre­dvi­đa sank­ci­je za poz­drav “Za dom sprem­ni”. Dok se za­kon­ska re­gu­la­ti­va ne iz­mi­je­ni, po­jaš­nja­va naš iz­vor, ne­ma upo­ri­šta u za­ko­nu da se HOS-ova plo­ča, pos­tav­lje­na u stu­de­nom la­ni, mak­ne iz Ja­se­nov­ca. Iako, priz­na­je da spo­men-plo­ča s tim poz­dra­vom u Ja­se­nov­cu sva­ka­ko ni­je pri­mje­re­na i da “iri­ti­ra”. – S dru­ge stra­ne, nit­ko ne bra­ni da net­ko po­dig­ne tuž­bu na su­du, uz ar­gu­ment da HOS-ova plo­ča u Ja­se­nov­cu vri­je­đa nje­go­ve osje­ća- je ili sl., pa da sud do­ne­se od­lu­ku mo­že li ona ta­mo bi­ti ili ne – pred­lo­žio je naš iz­vor iz Vla­de. Mi­nis­tar Lo­vro Kuš­če­vić ju­čer ni­je ula­zio u sa­dr­žaj od­go­vo­ra ko­je je pri­pre­mi­lo nje­go­vo mi­nis­tar­stvo, ali je za Ve­čer­nji list re­kao ka­ko tre­ba raz­li­ko­va­ti kon­tekst poz­dra­va “Za dom sprem­ni” ka­da se on ve­že za pri­pad­ni­ke us­ta­škog re­ži­ma od kon­tek­s­ta ka­da se on na­la­zi u am­ble­mu udru­ge ko­ja je 1992. go­di­ne pri­klju­če­na Zbo­ru na­rod­ne gar­de i Hr­vat­skoj voj­s­ci. HOS je, pod­sje­ti­mo, spo­men-plo­ču u Ja­se­nov­cu po­dig­nuo za je­da­na­est po­gi­nu­lih hr­vat­skih bra­ni­te­lja. – Ni­ka­ko ne mo­že bi­ti is­to ka­da se ZDS ve­že uz An­tu Pa­ve­li­ća ili ka­da je u am­ble­mu udru­ge HOS-a ko­ja je s tim poz­dra­vom u svom gr­bu re­gis­tri­ra­na, dak­le le­gal­na, još 1998. go­di­ne. Pro­blem tog gr­ba sa ZDS nas­tao je pu­no pri­je ove Vla­de – re­kao nam je ju­čer HDZ-ov mi­nis­tar Kuš­če­vić. On ape­li­ra da se do­ne­se za­kon, ko­ji bi tre­bao bi­ti iz­ra­đen pre­ma smjer­ni­ca­ma Po­vje­rens­tva za su­oča­va­nje s proš­loš­ću, i ko­ji bi odre­dio od­nos (sank­ci­je) za sve sim­bo­le to­ta­li­tar­nih re­ži­ma. – Po­treb­no je do­ni­je­ti ta­kav za­kon ka­ko bi Hr­vat­ska za­vr­ši­la s po­dje­la­ma iz proš­los­ti i okre­nu­la se bu­duć­nos­ti – sma­tra Kuš­če­vić. Vla­da je već pre­ko­ra­či­la rok u ko­jem je tre­ba­la od­go­vo­ri­ti na SDP-ovu in­ter­pe­la­ci­ju, a sa­da je on pri­prem­ljen oči­to pod pri­ti­skom HNS-a, no­vog part­ne­ra HDZ-a, ko­ji sma­tra da plo­ču iz Ja­se­nov­ca tre­ba mak­nu­ti. Ako od­go­vor Vla­de os­ta­ne ona­kav ka­ko ga pred­la­že Mi­nis­tar­stvo upra­ve, te­ško da će bi­ti po vo­lji HNS-a, pa mo­žda tre- ba os­ta­vi­ti pros­tor da bi part­ne­ri mo­gli pro­na­ći druk­či­je rje­še­nje. Uos­ta­lom, pre­mi­jer Plen­ko­vić je u in­ter­v­juu Na­ci­ona­lu do­nek­le omek­šao re­to­ri­ku i pr­vi put pro­go­vo­rio o na­mje­ri pos­tav­lja­nja te plo­če te za­klju­čio da to ni­je baš bi­lo spon­ta­no. Mo­žda bi se mo­glo po­no­vi­ti da HNS-ovi mi­nis­tri, po­put Mos­to­vih, gla­sa­ju pro­tiv Vla­di­na od­go­vo­ra (na­kon če­ga ih je pre­mi­jer Plen­ko­vić smi­je­nio ka­da je bi­la ri­ječ o in­ter­pe­la­ci­ji za smje­nu mi­nis­tra fi­nan­ci­ja) ili da HNSo­vi mi­nis­tri bu­du suz­dr­ža­ni.

Či­nje­ni­ce pro­tiv HNS-a

– Ne­će se HNS bu­ni­ti zbog od­go­vo­ra ka­da se su­oči s či­nje­ni­ca­ma ko­je pro­iz­la­ze iz za­ko­na – sma­tra naš iz­vor iz Mi­nis­tar­stva upra­ve. Ako Vla­da os­ta­ne pri od­go­vo­ru Mi­nis­tar­stva upra­ve, to bi zna­či­lo da se pre­mi­jer Plen­ko­vić dr­ži svo­je pri­če da če­ka smjer­ni­ce Po­vje­rens­tva (upra­vo os­no­va­nog na­kon HOS-ove plo­če u Ja­se­nov­cu) ka­ko bi se iz­ra­dio za­kon­ski ok­vir i odre­di­lo pre­ma sim­bo­li­ma svih to­ta­li­ta­ri­za­ma.

Kuš­če­vić: Za­kon tre­ba odre­di­ti od­nos pre­ma svim sim­bo­li­ma to­ta­li­tar­nih re­ži­ma Iako ni­je pro­tu­za­ko­ni­ta, ta plo­ča on­dje sva­ka­ko ni­je pri­mje­re­na, re­kao je iz­vor iz Vla­de

Pot­pred­sjed­nik Vla­de Štro­mar (HNS) i mi­nis­tar upra­ve Kuš­če­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.