Po­li­ci­ja je mo­gla spri­je­či­ti zlo­čin?

De­se­tak sa­ti pri­je uboj­stva služ­be­ni­ci su in­ter­ve­ni­ra­li u toj obi­te­lji

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­teo Ivić/24 sa­ta Iva­na Ja­ke­lić

Iza Dra­go­mi­ra i Ma­ri­je B. os­ta­lo je tro­je dje­ce, a pre­ma ka­zi­va­nju su­sje­da, njih su se dvo­je čes­to sva­đa­li jer im je brak bio u kri­zi Tra­ge­di­ja u Spli­tu, Dra­go­mir B. (55), ka­ko se sum­nja, ubio je svo­ju su­pru­gu Ma­ri­ju B. (53), a na­kon to­ga se obje­sio u obliž­njoj cr­k­vi u grad­nji. Dra­go­mir i Ma­ri­ja B. ži­vje­li su sa svo­je dvo­je dje­ce i Ma­ri­ji­nim dje­te­tom iz pr­vog bra­ka u obi­telj­skoj ku­ći na Ši­na­ma, pri­grad­skom split­skom na­se­lju. Već du­lje ima­li su pro­ble­ma, a na­vod­no su po­kre­nu­li i bra­ko­ra­zvod­nu par­ni­cu. Pre­ma pri­ča­ma su­sje­da, čes­to su se sva­đa­li, a ta­ko je bi­lo i u če­t­vr­tak uju­tro, na dan tra­ge­di­je ko­ja će tek us­li­je­di­ti. To­li­ko su se sva­đa­li da je Dra­go­mir B. u jed­nom tre­nut­ku po­zvao po­li­ci­ju, što su po­t­vr­di­li u split­skoj po­li­ci­ji. - Pos­la­li smo pa­tro­lu na pos­tu­pa­nje, na­kon če­ga su se su­pruž­ni­ci pri­mi­ri­li. Ni­je bi­lo ni­kak­vih tra­go­va ni naz­na­ka na­si­lja, za­klju­či­li smo da se ra­di o imo­vin­sko-prav­nom pro­ble­mu ko­ji će rje­ša­va­ti sud - rek­li su u split­skoj po­li­ci­ji. Ali is­te ve­če­ri, dak­le u če­t­vr­tak ma­lo na­kon po­no­ći, Ma­ri­ja B. pro­na­đe­na je mr­tva u nji­ho­voj ku­ći. Ima­la je pros­tri­jel­nu ra­nu na gla­vi te oz­lje­de na gla­vi i ti­je­lu. Dra­go­mi­ra B. ni­je bi­lo pa je po­li­ci­ja po­kre­nu­la po­tra­gu za njim. Pro­naš­li su ga u če­t­vr­tak uju­tro oko osam sa­ti obje­še­nog u cr­k­vi u grad­nji, u ne­po­sred­noj bli­zi­ni nji­ho­ve ku­će. Su­sje­di su pot­pu­no šo­ki­ra­ni do­ga­đa­jem, a su­pruž­ni­ke su opi­sa­li kao do­bros­to­je­ću obi­telj. – Znam da se ni­su sla­ga­li i da im je brak bio u kri­zi. Na­vod­no se ona za­lju­bi­la u dru­gog čo­vje­ka i po­kre­nu­la bra­ko­ra­zvod­nu par­ni­cu. Tra­ge­di­ja, što re­ći, ci­je­la je če­t­vrt u šo­ku. Naj­vi­še nam je žao dje­ce - ka­za­li su su­sje­di. Po­li­ci­ja je ju­čer ci­je­li da­na obav­lja­la oče­vid, a ti­je­la su na­kon to­ga pre­ve­ze­na na ob­duk­ci­ju ra­di ut­vr­đi­va­nja vre­me­na i uz­ro­ka smr­ti. Pri­kup­lje­ni su svi ko­ris­ni do­ka­zi, a za sa­da se ne zna je li Dra­go­mir B. iza se­be os­ta­vio opro­štaj­no pi­smo ni­ti odak­le mu oruž­je. Ti­je­kom is­tra­ge vje­ro­jat­no će se pre­is­pi­ta­ti i po­li­cij­sko pos­tu­pa­nje, s ob­zi­rom na to da je po­li­ci­ja na dan uboj­stva bi­la u toj obi­te­lji, te za­klju­či­la da ne­ma raz­lo­ga za in­ter­ven­ci­ju.

Po­li­ci­ja ni­je pos­tu­pa­la jer ni­je bi­lo tra­go­va na­si­lja. Za­klju­či­li su da će spor rje­ša­va­ti sud Dra­go­mir B., ka­ko se sum­nja, ubio je su­pru­gu hi­ci­ma iz oruž­ja, a za­tim se obje­sio

Po­li­ci­ja je ju­čer ti­je­kom da­na obav­lja­la oče­vid na mjes­tu do­ga­đa­ja, iz­u­zi­ma­ju­ći ko­ris­ne tra­go­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.