Zlo­či­ni ko­ji su šo­ki­ra­li Hr­vat­sku

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

1. S ma­lo­ljet­ni­com ubi­la si­na

Chi­ara Pa­šić za­da­vi­la je svog si­na De­ni­sa (3) i za­tim ga s 14-go­diš­njom šti­će­ni­com pul­skog po­prav­nog do­ma za­mo­ta­la i pod okri­ljem no­ći ba­ci­la u mo­re

2. Ubio kćer (4) i su­pru­gu

Voj­nik Želj­ko K. (50) no­žem je ubio kćer­ki­cu (4) i 20 go­di­na mla­đu su­pru­gu, na­kon če­ga se ba­cio s če­t­vr­tog ka­ta zgra­de u za­gre­bač­kom na­se­lju Špan­sko

3. Uto­pi­la kćer­ki­cu u ka­di

Ri­je­čan­ka Zrin­ka Ba­bić (35) otro­va­la je svo­ju dvo­go­diš­nju kćer­ki­cu ta­ble­ta­ma pa je uto­pi­la u ka­di, a hit­nu je po­zva­la tek idu­ćeg da­na. Osu­đe­na je na 37 go­di­na

4. Iz osve­te biv­šoj zak­lao si­na

Ma­uro Pin­zan (33) ubio je u Vod­nja­nu svog si­na Sa­mu­ela (5) pre­re­zav­ši mu vrat, a po­tom je pre­su­dio i se­bi. Uči­nio je to iz osve­te biv­šoj su­pru­zi

5. S kće­ri sko­či­la u smrt

I. P. R. (38) je dr­že­ći u na­ru­čju tro­go­diš­nju kćer sko­či­la u smrt s je­da­na­es­tog ka­ta ne­bo­de­ra u No­vom Za­gre­bu u ko­jem je ži­vje­la sa su­pru­gom i dvo­je dje­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.