Tu­ris­ti­ma je ušao u so­bu dok su spa­va­li i ukrao im tor­be sa stva­ri­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Zbog ni­za pro­va­la na is­tar­skom po­dru­čju u ko­ji­ma se do­če­pao stva­ri vri­jed­nih 50 ti­su­ća kuna, po­li­ci­ja je uhi­ti­la 22-go­diš­nja­ka iz Pu­le. Na me­ti su mu uglav­nom bi­le ra­skoš­ni­je ku­će i auto­mo­bi­li, pa je ta­ko 25. svib­nja pro­va­lio u Por­s­c­he sr­bi­jan­skih oz­na­ka raz­bi­ja­njem stak­la na vra­ti­ma auto­mo­bi­la. Ne­ko­li­ko pu­ta us­pio je ući u ot­klju­ča­ne apart­ma­ne u ko­ji­ma bi se po­tom “pos­lu­žio” lap­to­pi­ma, fo­to­apa­ra­ti­ma, mo­bi­te­li­ma, li­je­ko­vi­ma... Po­s­ljed­nju pro­va­lu pri­je ne­go što su ga uhva­ti­li “odra­dio” je pri­je dva­de­se­tak da­na ušav­ši u so­bu u ko­joj su spa­va­la dvo­ji­ca aus­trij­skih tu­ris­ta ko­ji­ma je ukrao ruk­sa­ke u ko­ji­ma su bi­le sve nji­ho­ve stva­ri.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.