“Osi­gu­rat će­mo no­vac za li­jek za dje­cu”

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Iz hr­vat­skog dr­žav­nog pro­ra­ču­na bit će osi­gu­ran sav po­tre­ban no­vac za na­bav­ku li­je­ka Di­nu­tuxi­mab be­ta Ape­iron obo­lje­loj dje­ci za ko­ju se ut­vr­di da je li­jek in­di­ci­ran, is­tak­nu­li su u če­t­vr­tak iz Vla­de RH ve­za­no za ini­ci­ja­ti­vu Sin­di­ka­ta po­li­ci­je za pri­kup­lja­nje sred­sta­va za dje­cu obo­lje­lu od vi­so­ko­ri­zič­nog ne­uro­blas­to­ma. Vla­da je, na­ime, u sri­je­du za­du­ži­la Mi­nis­tar­stvo zdrav­s­tva da pu­tem Po­vje­rens­tva HZZO-a pri­pre­mi te­me­lji­tu ana­li­zu oprav­da­nos­ti in­di­ci­ra­nja li­je­ka Di­nu­tuxi­mab be­ta Ape­iron kod sed­me­ro dje­ce ko­ja bo­lu­ju od vi­so­ko­ri­zič­nog ne­uro­blas­to­ma ovis­no o nji­ho­vu zdrav­s­tve­nom sta­nju. Miš­lje­nje Po­vje­rens­tva tre­ba­lo bi bi­ti poz­na­to po­čet­kom idu­će­ga tjed­na.

Vla­da da­la za­du­že­nje Mi­nis­tar­stvo zdrav­s­tva tre­ba pri­pre­mi­ti ana­li­zu oprav­da­nos­ti in­di­ci­ra­nja li­je­ka kod sed­me­ro dje­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.