Bo­les­noj dje­ci lje­to­va­nje – na dar

U gru­pi na Fa­ce­bo­oku “Iz­najm­lji­va­či sa sr­cem” sve je vi­še ja­dran­skih do­ma­ći­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Rad­mi­la.ko­va­ce­vic@ve­cer­nji.net

Za­hva­lju­ju­ći ini­ci­ja­ti­vi Bra­čan­ke Vje­re Ma­tu­lić na mo­re će naj­ma­nje sto­ti­njak obi­te­lji s bo­les­nom dje­com, i to od Na­ši­ca do Sa­ra­je­va Rad­mi­la Ko­va­če­vić Ni­je pe­te­ro­čla­na ku­tin­ska obi­telj - sla­bo­vid­na maj­ka, otac ope­ri­ran od kar­ci­no­ma i tro­je dje­ce, od ko­jih jed­no s po­seb­nim po­tre­ba­ma - ni u naj­ljep­šim sno­vi­ma za­miš­lja­la da će ove go­di­ne na mo­re. Ni Na­ši­ćan­ka, sa­mo­hra­na maj­ka s dva si­na - sta­ri­ji, 19-go­diš­njak, sto­pos­tot­ni je inva­lid - ni­je mis­li­la da nje­zi­nu ma­lu obi­telj mo­že za­de­si­ti tak­va sre­ća. Ni­su ni Sa­raj­li­je - ro­di­te­lji sed­mo­go­diš­nja­ka s te­škim fi­zič­kim mal­for­ma­ci­ja­ma i zdra­ve dje­voj­či­ce - sa­nja­li da će sa svo­jom dje­com ovog lje­ta na hr­vat­sko mo­re. Što­vi­še, mo­gu po­ves­ti i pe­tog čla­na obi­te­lji, svo­ju sta­ru ba­ku. I sve to na dar, pot­pu­no bes­plat­no! Tu će ra­dost do­ži­vje­ti i dje­ča­rac iz Sr­bi­je sa svo­jom ma­mom, te, pre­ma sa­daš­njim broj­ka­ma, još sto­ti­njak obi­te­lji s dje­com ko­ja ima­ju po­seb­ne po­tre­be. A sve za­hva­lju­ju­ći Bra­čan­ki Vje­ri Ma­tu­lić i nje­zi­noj tri tjed­na sta­roj gru­pi na Fa­ce­bo­oku “Iz­najm­lji­va­či sa sr­cem”.

Ba­ku vi­dje­la na Skypeu

- Ne­moj­te me­ne is­ti­ca­ti, ni­je to pri­ča o me­ni, već o svim iz­najm­lji­va­či­ma, ugos­ti­te­lji­ma, bro­da­ri­ma..., ko­ji se jav­lja­ju da po­mog­nu i ugos­te obi­te­lji s bo­les­nom dje­com. Ja sam sa­mo na­pra­vi­la tu gru­pu na Fa­ce­bo­oku. Mis­li­la sam, ako ta­ko ovog lje­ta us­pi­je­mo do­ves­ti na mo­re pet-šest obi­te­lji, bit će su­per. Već sam ne­ko vri­je­me o to­me raz­miš­lja­la, a on­da sam na­le­tje­la na oglas jed­ne gos­po­đe iz Du­brov­ni­ka ko­ja je nu­di­la bes­pla­tan smje­štaj za tak­vu obi­telj. Obra­do­va­lo me da još net­ko mis­li kao ja, a sad vi­dim da ima pu­no tak­vih lju­di - ka­že skrom­na gos­po­đa Vje­ra, ko­ja i sa­ma ima ne­ko- li­ko oz­bilj­nih di­jag­no­za. Ra­di na por­tir­ni­ci brač­ke tvor­ni­ce Sar­di­na, ima sa­mo je­dan apart­man za iz­najm­lji­va­nje, ali u nje­mu će u sa­moj špi­ci bi­ti mjes­ta za spo­me­nu­tu sa­ra­jev­sku obi­telj. - Kad sam pre­ko Skypea vi­dje­la da ima­ju i ba­ku, na­rav­no da sam rek­la da i nju do­ve­du - ka­že gos­po­đa Vje­ra, ko­ja pri­želj­ku­je da ple­me­ni­ta ide­ja, ko­ja se ovih da­na po­put pla­me­na ši­ri Fa­ce­bo­okom, pre­ras­te u tra­di­ci­ju. - Vo­lje­la bih da se to­ga pri­hva­te zdra­vi, mla­di, ško­lo­va­ni lju­di, da to ra­de kroz ne­ku udru­gu. Ja ću im bi­ti pot­po­ra. U ova tri tjed­na ot­ka­ko sam os­no­va­la gru­pu “Iz­najm­lji­va­či sa sr­cem”, bez­broj je po­zi­va i pos­to­va iz­najm­lji­va­ča, svih dru­gih ko­ji že­le po­mo­ći, lju­di ko­ji bi doš­li na mo­re... Ni­sam zdra­va i sa­ma to još jed­nom ne bih mo­gla po­no­vi­ti. Na­sre­ću, la­nac do­bro­te ši­ri se br­zo, i to ne sa­mo na Bra­ču i u Dal­ma­ci­ji. Već u pr­vim da­ni­ma uklju­čio se i To­mis­lav Pav­lo­vić iz Ve­li­ke Mla­ke po­kraj Zagreba, ko­ji ima hu­ma­ni­tar­nu udru­gu “Sta­ri pa­pir, no­vi osmi­jeh”. Uo­čio je da će mno­gi­ma pro­blem bi­ti pri­je­voz i Fa­ce­bo­ok je ubr­zo pos­tao bo­ga­ti­ji za još jed­nu gru­pu “Bes­pla­tan hu­ma­ni­tar­ni pri­je­voz - Vo­za­či ve­li­kog sr­ca”. Oda­ziv ni­je iz­os­tao.

Ku­pu­ju i auto­bus­ne kar­te

- Htio sam po­ve­za­ti lju­de i tvrt­ke ko­ji bi mo­gli po­mo­ći pri pu­to­va­nju. Ja­vio nam se, re­ci­mo, gos­po­din Dra­žen Pre­do­van, ko­ji je jed­nu ku­tin­sku obi­telj odve­zao na Pag i vra­tit će je ku­ći. Ne že­li no­vac ni za go­ri­vo. Ni­smo mis­li­li skup­lja­ti no­vac, ali sti­žu nam do­na­ci­je od 10-20 kuna, ukup­no ne­što vi­še od 2000. Ku­pi­li smo auto­bus­ne kar­te za obi­telj ko­ja će na Krk. Sad tra­ži­mo pri­je­voz za na­šič­ku obi­telj, zbog bo­les­nog si­na ne mo­gu pu­to­va­ti auto­mo­bi­lom ili auto­bu­som, tre­ba im kom­bi, a ide­al­na bi bi­la am­bu­lant­na ko­la - na­bra­ja To­mis­lav, za­šti­tar po stru­ci, ko­ji ne šte­di vri­je­me po­tro­ši­ti na do­bro dje­lo. Kao i mno­gi s Ja­dra­na ko­ji de­mons­tri­ra­ju da ni­je u šol­di­ma sve.

Os­no­va­na je i gru­pa “Bes­pla­tan hu­ma­ni­tar­ni pri­je­voz – Vo­za­či ve­li­kog sr­ca” Sto­ti­njak obi­te­lji s dje­com ko­ja ima­ju po­seb­ne po­tre­be ove će go­di­ne na lje­to­va­nje

Bra­čan­ka Vje­ra Ma­tu­lić po­kre­nu­la je Hr­va­te. Na sli­ci s kće­ri Mi­ha­elom i i unu­kom Mi­jom

To­mis­lav Pav­lo­vić s obi­te­lji uklju­čio se u ak­ci­ju i po­ma­že oko pri­je­vo­za

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.