Asis­ten­tu Ni­ko­li Ka­do­iću na­gra­da za znans­tve­ni rad u su­autor­stvu s mi­nis­tri­com Div­jak

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ibe)

Asis­tent na Ka­te­dri za or­ga­ni­za­ci­ju i Ka­te­dri za kvan­ti­ta­tiv­ne me­to­de na Fa­kul­te­tu or­ga­ni­za­ci­je i in­for­ma­ti­ke u Va­ra­ždi­nu Ni­ko­la Ka­do­ić osvo­jio je na­gra­du za naj­bo­lji rad mla­dog znans­tve­ni­ka EDEN Yo­ung Sc­ho­lar Award 2017., za rad na­pi­san u su­autor­stvu s prof. dr. sc. Bla­žen­kom Div­jak, ne­dav­no iz­a­bra­nom mi­nis­tri­com zna­nos­ti i obra­zo­va­nja, i izv. prof. dr. sc. Ni­nom Be­gi­če­vić Re­đep. Na­gra­du je pri­mio i za os­ta­la pos­tig­nu­ća ve­za­na uz e-uče­nje. Na­gra­đe­ni rad pred­sta­vio je u šved­skom gra­du Jön­köpin­gu pred dvjes­to­ti­njak su­di­oni­ka iz ci­je­log svi­je­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.