Ko­nač­na od­lu­ka ar­bi­tra­že za nas ne­će bi­ti obve­zu­ju­ća, ali otvo­re­ni smo za raz­go­vo­re

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - To­mis­lav Kras­nec

Plen­ko­vić i Ce­rar lo­bi­ra­ju u Bruxel­le­su uoči obja­ve od­lu­ke ad-hoc ar­bi­traž­nog su­da o gra­ni­ci Na mar­gi­na­ma sas­tan­ka Eu­rop­skog vi­je­ća, ko­ji je po­čeo ju­čer i tra­je još da­nas u Bruxel­le­su, pre- mi­je­ri Hr­vat­ske i Slo­ve­ni­je po­ku­ša­va­ju raz­go­va­ra­ti sa što vi­še ko­le­ga čel­ni­ka dru­gih dr­ža­va i ins­ti­tu­ci­ja EU ka­ko bi im uoči obja­ve od­lu­ke ad-hoc abi­traž­nog su­da o gra­ni­ci objas­ni­li oče­ki­va­nja svo­jih ze­ma­lja. Pre­mi­jer Mi­ro Ce­rar us­t­vr­dio je ka­ko ima “ve­li­ku pot­po­ru u tom po­gle­du” te da ga “ve­se­li vi­dje­ti ne­ke jav­no iz­ra­že­ne zna­ko­ve pot­po­re” za stav Slo­ve­ni­je da od­lu­ku ar­bi­traž­nog su­da tre­ba po­šti­va­ti, bez ob­zi­ra na to što Hr­vat­ska čvr­sto po­nav­lja da je ar­bi­tra­ža kon­ta­mi­ni­ra­na i da od­lu­ka za Hr­vat­sku ne­će bi­ti obve­zu­ju­ća. – Ja sam ko­le­ga­ma iz Eu­rop­ske puč­ke stran­ke pre­zen­ti­rao hr­vat­ski stav. Hr­vat­ska je iz­aš­la iz ar­bi­tra­že i ko­nač­na od­lu­ka za nas ne­će bi­ti obve­zu­ju­ća – re­kao je pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić no­vi­na­ri­ma na ula­sku na sum­mit. Zna­či li to da ne oče­ku­je tr­za­vi­ce na­kon što u če­t­vr­tak od­lu­ka ar­bi­traž­nog su­da bu­de objav­lje­na? – Oče­ku­jem da će bi­ti ja­ko pu­no ži­vah­ne at­mo­sfe­re u me­di­ji­ma, ali oz­bilj­ne smo, su­sjed­ne i pri­ja­telj­ske zem­lje. Ima­mo otvo­re­no pi­ta­nje, iš­li smo u do­broj vje­ri u ar­bi­tra­žu, to ni­je us­pje­lo, na­ža­lost ar­bi­tra­ža je ne­po­vrat­no kon­ta­mi­ni­ra­na i tu je za nas “ca­se clo­sed”. Ali os­ta­je­mo otvo­re­ni za raz­go­vo­re u ne­kom dru­gom ok­vi­ru – do­dao je Plen­ko­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.