Cr­k­va sv. Jo­si­pa Rad­ni­ka gra­di se na­kon 70 go­di­na

Na gra­di­li­štu bu­du­će cr­k­ve u Vu­ko­va­ru u či­jim je te­me­lji­ma plo­ča ko­ju je bla­gos­lo­vio Pa­pa Ivan Pa­vao II.

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Bra­ni­mir Bra­da­rić bra­ni­mir.bra­da­ric@ve­cer­nji.net

Oko 5600 vjer­ni­ka mo­ći će bi­ti u cr­k­vi, a nje­zin to­ranj bit će vi­sok 38 me­ta­ra. Grad­nja bi tre­ba­la tra­ja­ti 10-ak go­di­na, ovis­no o fi­nan­ci­ja­ma

Na zem­lji­štu u ne­po­sred­noj bli­zi­ni OŠ Si­ni­še Gla­va­še­vi­ća u Vu­ko­va­ru u ti­je­ku je grad­nja cr­k­ve sv. Jo­si­pa Rad­ni­ka. Na gra­di­li­štu cr­k­ve ju­čer je slu­že­na mi­sa, ko­ju je pre­dvo­dio ge­ne­ral­ni vi­kar Đa­ko­vač­ko-osječ­ke nad­bi­sku­pi­je mons. Ivan Ću­rić, ti­je­kom ko­je je bla­gos­lov­lje­na plo­ča ka­me­na te­melj­ca ko­ju je u lip­nju 2003. go­di­ne bla­gos­lo­vio pa­pa Ivan Pa­vao II.

Da­ro­va­no zem­lji­šte

Fra Vjen­ces­lav Ja­njić, žup­nik u Žu­pi sv. Jo­si­pa Rad­ni­ka, po­jas­nio je da je cr­k­va tre­ba­la bi­ti sa­gra­đe­na još pri­je vi­še od 70 go­di­na. Pre- ma nje­go­vim ri­je­či­ma, još je če­ški in­dus­tri­ja­lac Jan Ba­ta, ko­ji je bio vlas­nik tvor­ni­ce Bo­ro­vo pri­je 2. Svjet­skog ra­ta, da­ro­vao zem­lji­šte za grad­nju cr­k­ve. Ta­ko je 21. lip­nja 1938. pro­gla­še­na sa­mos­tal­na ka­pe­la­ni­ja sv. Jo­si­pa Rad­ni­ka u na­se­lju Bo­ro­vo Ba­ta, a sva pro­jek­t­na do­ku­men­ta­ci­ja bi­la je go­to­va još 1942. ka­da je sa­mos­tal­na ka­pe­la­ni­ja uz­dig­nu­ta na rang žu­pe. Do­go­dio se Dru­gi svjet­ski rat, pos­li­je ko­je­ga je na vlast do­šao ko­mu­nis­tič­ki re­žim ta­ko da je ci­je­li pro­jekt sta­jao go­to­vo 70 go­di­na.

Po­treb­no 7 mi­li­ju­na kuna

Fra Ja­njić je is­tak­nuo da će cr­k­va mo­ći pri­mi­ti oko 5600 vjer­ni­ka i da će ima­ti 350 sje­da­ćih mjes­ta. To­ranj će joj bi­ti vi­sok 38 me­ta­ra. Ci­je­li pro­jekt po­di­je­ljen je u tri fa­ze. U pr­voj bit će sa­gra­đe­na cr­k­va, po­tom sli­je­di grad­nja Pas­to­ral­nog do­ma, a u tre­ćoj fa­zi pla­ni­ra se grad­nja žup­nog dvo­ra. Pre­ma ri­je­či­ma fra Ja­nji­ća, po sa­daš­njim je pla­no­vi­ma za re­ali­za­ci­ju pro­jek­ta po­treb­no oko se­dam mi­li­ju­na kuna. Sve to tre­ba­lo bi bi­ti na­prav­lje­no u ro­ku od de­se­tak go­di­na, što će ipak pri­je sve­ga ovi­si­ti o fi­nan­ci­ja­ma. –Vje­ru­jem da će ubr­zo na­kon grad­nje ta cr­k­va pos­ta­ti jed­na od če­ti­ri žup­ne cr­k­ve u Vu­ko­va­ru. U ovo­me di­je­lu Vu­ko­va­ra pri­je ra­ta ži­vje­lo je oko 3000 ka­to­li­ka, za raz­li­ku od da­nas ka­da na is­tom po­dru­čju ži­vi oko 1500 ka­to­li­ka – re­kao je fra Ja­njić.

Grad­nja cr­k­ve odvi­jat će se u tri fa­ze. U pr­voj fa­zi bit će sa­gra­đe­na cr­k­va, u dru­goj pas­to­ral­ni dom, a u tre­ćoj fa­zi žup­ni dvor

Na gra­di­li­štu bu­du­će cr­k­ve ju­čer je slu­že­na mi­sa ko­ju je pre­dvo­dio mons. Ivan Ću­rić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.