Bro­đa­ni uži­va­li u pi­vu, glaz­bi i pa­pre­nja­ci­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

SLAVONSKI BROD Ma­li obi­telj­ski pro­izvo­đa­či craft pi­va s po­dru­čja Brod­sko-po­sav­ske žu­pa­ni­je, OPG Boš­njak iz Si­či­ca i Ku­ća pi­va iz Slavonskog Broda, bi­li su or­ga­ni­za­to­ri pr­vog Craft Be­er Fes­ta u brod­skoj Tvr­đa­vi. Uz uži­va­nje u kva­li­tet­nom do­ma­ćem pi­vu, Tu­ris­tič­ka za­jed­ni­ca po­bri­nu­la se i za raz­ne po­prat­ne sa­dr­ža­je po­put gas­tro-edu­ka­cij­skog pro­jek­ta “Pri­ča o brod­skim pa­pre­nja­ci­ma”, kon­cer­ta brod­skih rock-sas­ta­va i dru­ge. Piv­ski fes­ti­val odr­žan je u sklo­pu ši­reg pro­gra­ma “Glaz­be­na raz­gled­ni­ca”, or­ga­ni­zi­ra­nog u po­vo­du Svjet­skog da­na glaz­be.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.