Za bu­du­će stu­den­te 2336 mjes­ta u Osi­je­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

OSIJEK Ukup­no 2336 mjes­ta če­ka bu­du­će stu­den­te za upis u pr­vu go­di­nu di­plom­skih sve­uči­liš­nih stu­di­ja Sve­uči­li­šta u Osi­je­ku u aka­dem­skoj go­di­ni 2017./2018. Naj­vi­še je mjes­ta za re­do­vi­te stu­den­te – 1642, a za iz­van­red­ne stu­den­te 667.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.