Ž. Gla­vić (HDZ) na če­lu Grad­skog vi­je­ća Po­že­ge

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

POŽEGA Na kons­ti­tu­ira­ju­ćoj sjed­ni­ci Grad­skog vi­je­ća Po­že­ge za pred­sjed­ni­ka je iz­a­bran rav­na­telj po­že­ške Op­će žu­pa­nij­ske bol­ni­ce Želj­ko Gla­vić (HDZ), a Igor Kriz­ma­nić (HDZ) i Ivan­ka Ma­rić (HSU) su pot­pred­sjed­ni­ci. U no­vom je sa­zi­vu 21 vi­jeć­nik.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.