U ško­la­ma vo­će i mli­je­ko lo­kal­nih OPG-ova­ca

Sva­ka ško­la sad mo­že sklo­pi­ti ugo­vor s lo­kal­nim pro­izvo­đa­čem

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Snje­ža­na Bi­čak snje­za­na.bi­cak@ve­cer­nji.net

Ipak, ima i pro­ble­ma. Na­ime, pro­izvo­đa­či vo­ća i po­vr­ća tvr­de da ne­ma­ju šan­se ja­vi­ti se na na­tje­čaj s ob­zi­rom na to da ne­ma­ju hlad­nja­če I dok ma­li OPG-ov­ci u Hr­vat­skoj, pa i u Kar­lo­vač­koj žu­pa­ni­ji, do sa­da ni­su ima­li ve­li­ke šan­se vo­će, po­vr­će i svje­že mli­je­ko pro­da­va­ti ško­li u svo­joj bli­zi­ni, sa­da im se otva­ra ta mo­guć­nost. Mi­nis­tar­stvo po­ljo­pri­vre­de ima na ras­po­la­ga­nju 22 mi­li­ju­na kuna za slje­de­ću škol­sku go­di­nu, od­nos­no za no­vu she­mu ras­po­dje­le vo­ća, po­vr­ća i mli­je­ka po ko­joj sva­ka ško­la za­seb­no, a ne vi­še u obje­di­nje­noj jav­noj na­ba­vi ko­ju je vo­di­lo mi­nis­tar­stvo, mo­že s lo­kal­nim pro­izvo­đa­čem sklo­pi­ti ugo­vor o na­bav­ci si­ro­vi­na. – Ova će mje­ra si­gur­no ži­vje­ti do 2023., a mi­nis­tar vje­ru­je i još 10 go­di­na una­pri­jed, s vi­še sred­sta­va i ko­li­či­na. Mo­žda za­hva­lju­ju­ći njoj ko­ji hek­tar vi­še bu­de obra­đen, ka­ko bi lju­di os­ta­li ži­vje­ti na ru­ral­nom po­dru­čju, una­pri­je­di­li ga i do­ve­li zdra­vu hra­nu u svo­je lo­kal­ne ško­le – ka­za­la je do­žu­pa­ni­ca Ves­na Haj­san-Do­li­nar ko­ja je ovu mo­guć­nost pred­sta­vi­la okup­lje­nim OPG-ov­ci­ma s po­dru­čja Kar­lo­vač­ke žu­pa­ni­je. I dok ne­ki u njoj vi­de šan­su, ve­ći­na je uoči­la i pro­ble­me ko­ji su im na pu­tu. – Na­ša je os­nov­na ško­la u Ra­ko­vi­ci i pri­je htje­la su­ra­đi­va­ti s na­ma, ali ni­smo mo­gli zbog jed­nog uvje­ta. Na­ime, mo­ra­mo is­po­ru­či­ti svje­že, pas­te­ri­zi­ra­no mli­je­ko, a ure­đaj za pas­te­ri­za­ci­ju ne­ma­mo. On ko­šta 20.000 kuna, što nam je ne­is­pla­ti­vo, s ob­zi­rom na to da bi ško­li tre­ba­lo oko 50 li­ta­ra tjed­no, a mi ima­mo dnev­no 700 li­ta­ra mli­je­ka ko­je pre­tva­ra­mo i u sir, vrh­nje i os­ta­le pro­izvo­de. Ako bi­smo tu naš­li rje­še­nje, pri­mje­ri­ce da se omo­gu­ći po­volj­na kup­nja stro­ja ili da ško­la mo­že sa­ma za­ku­ha­va­ti mli­je­ko, mi će­mo se ja­vi­ti na na­tje­čaj ško­le – ka­za­la nam je Ne­ven­ka Tur­kalj iz OPG-a Pe­tra Tur­ka­lja iz Ra­ko­vi­ce. Osim ma­lih mlje­ka­ra, pro­blem u ovoj mje­ri vi­de i pro­izvo­đa­či vo­ća i po­vr­ća. Tvr­de, ne­ma­ju šan­si ako ne­ma­ju hlad­nja­če jer ve­ći­na ima pro­izvo­de ko­je ško­la­ma mo­gu po­nu­di­ti sa­mo na po­čet­ku škol­ske go­di­ne, ne i kas­ni­je, jer bez hlad­nja­če će ti pro­izvo­di pro­pas­ti. Do­žu­pa­ni­ca je tak­vim OPG-ovi­ma pred­lo­ži­la su­rad­nju i udru­ži­va­nje ka­ko bi za­jed­no mo­gli na­ba­vi­ti i ko­ris­ti­ti hlad­nja­če. Os­nov­ne ško­le, ali i OPG-ov­ci do kra­ja lip­nja ima­ju rok da se pri­ja­ve lo­kal­noj Agen­ci­ji za pla­ća­nje u po­ljo­pri­vre­di ka­ko bi bi­li na po­pi­su onih na ko­je ško­le mo­gu ra­ču­na­ti. OPG-ov­ci u na­tje­ča­ji­ma ima­ju mo­guć­nost sa­mi for­mi­ra­ti ci­je­nu ot­ku­pa ko­ja mo­že bi­ti da­le­ko ve­ća od ci­je­ne ot­ku­pa od ve­li­kih tr­go­vi­na. Do sa­da je pro­sječ­na ci­je­na ot­ku­pa za ki­lo­gram vo­ća ili po­vr­ća bi­la od 14 do 20 kn po kg, ovis­no o na­mir­ni­ci.

OPG Tur­kalj ra­do bi se ja­vio na na­tje­čaj, ali ne­ma­ju ure­đaj za pas­te­ri­za­ci­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.