Pro­gra­mi­ra­nje i iz­ra­da web stra­ni­ca za ško­lar­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (vb)

Pro­jekt STEMči­ći pro­vo­di brod­ska udru­ga Con­nect IT i vri­je­dan je 27 ti­su­ća kuna. Cilj je edu­ci­ra­ti uče­ni­ke u po­dru­čju ro­bo­ti­ke Pro­gra­mi­ra­nje, iz­ra­da ani­ma­ci­ja, iga­ra i web stra­ni­ca sa­mo su ne­ki od pro­gra­ma ko­je će na pet spe­ci­ja­li­zi­ra­nih in­te­rak­tiv­nih ra­di­oni­ca pro­ći po­laz­ni­ci pro­jek­ta STEMči­ći. Ri­ječ je o 27 ti­su­ća kuna vri­jed­nom pro­jek­tu brod­ske udru­ge Con­nect IT, po­kre­nu­tog ra­di una­pre­đi­va­nja STEM-a i vje­šti­ne in­for­ma­cij­sko-ko­mu­ni­ka­cij­skih teh­no­lo­gi­ja kod os­nov­no­ško­la­ca. Na uvod­noj kon­fe­ren­ci­ji pro­jek­ta u Sla­von­skom Bro­du is­tak­nu­to je ka­ko je cilj nje­go­ve pro­ved­be stvo­ri­ti pre­du­vje­te za edu­ka­ci­ju uče­ni­ka u po­dru­čju ro­bo­ti­ke i ra­ču­nal­nog pro­gra­mi­ra­nja te una­pri­je­di­ti nji­ho­vu in­for­ma­tič­ku pi­sme­nost. Za­hva­lju­ju­ći pro­jek­tu i ra­di­oni­ca­ma ko­je će pro­ći sto­ti­nu po­laz­ni­ka iuz ur­ba­nog di­je­la gra­da, nji­ho­va zna­nja i vje­šti­ne bit će u skla­du sa su­vre­me­nim svjet­skim tren­do­vi­ma. Pro­jekt je po­čeo u svib­nju i tra­je do kra­ja 2017. go­di­ne. Uklju­čio se i grad Slavonski Brod ko­ji je za pro­jekt dao 10 ti­su­ća kuna.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.