Ni­jem­ci nad­zi­ru i mo­bi­tel ‘sum­nji­vih šes­to­go­diš­nja­ka’

Udru­ge za ljud­ska pra­va pro­ti­ve se za­ko­nu, po­seb­no u di­je­lu ko­ji se od­no­si na dje­cu, no prev­la­da­lo je miš­lje­nje ka­ko su na­ci­onal­na si­gur­nost i za­šti­ta od te­ro­ris­tič­kih na­pa­da važ­ni­ja od pra­va na pri­vat­nost

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

se na prin­ci­pu ko­ri­šte­nja po­li­cij­sko-oba­vje­štaj­nog kom­pju­tor­skog “vi­ru­sa” ko­jom služ­be­ni­ci mo­gu ući u mo­bil­ne te­le­fo­ne, lap­to­pe i kom­pju­to­re oso­ba ko­je se sum­nji­či za te­ro­ris­tič­ku dje­lat­nost ili pos­to­ji sum­nja da su po­ve­za­ne s po­ten­ci­jal­nim na­pa­da­či­ma. Uz po­moć te apli­ka­ci­je po­li­ci­ja i oba­vje­štaj­ne služ­be mo­gu či­ta­ti po­ru­ke na What­sAp­pu, Skypeu, Te­le­gra­mu, Sig­na­lu i slič­nim apli­ka­ci­ja­ma pri­je ne­go bu­du en­krip­ti­ra­ne, pa čak i u slu­ča­je­vi­ma na­kon što pos­ta­nu en­krip­tič­ki za­šti­će­ne. Za­kon ta­ko­đer omo­gu­ća­va i ta­ko­zva­no onli­ne pre­tra­ži­va­nje i nad­zor pri­vat­nih in­for­ma­ci­ja u dru­gim in­ter­net­skim po­dru­čji­ma po­put ema­ilo­va i druš­tve­nih mre­ža, što je bi­lo omo­gu­će­no u iz­nim­nim slu­ča­je­vi­ma i pre­ma za­ko­nu o za­šti­ti od te­ro­riz­ma iz 2008. go­di­ne, no tek se u ri­jet­kim slu­ča­je­vi­ma i pri­mje­nji­va­lo. Nje­mač­ka vla­da no­vim je za­ko­nom omo­gu­ći­la ko­ri­šte­nje ovih me­to­da i u kri­mi­nal­nim dje­lat­nos­ti­ma ko­je ni­su iz­rav­no ve­za­ne uz te­ro­ri­zam kao što su pljač­ke ili tr­go­vi­na dro­gom.

Strah od zlo­po­ra­be

Osim teh­nič­kih mo­guć­nos­ti ko­je su si­gur­nos­ne služ­be do­bi­le kao mo­guć­nost pre­ven­tiv­nog dje­lo­va­nja u bor­bi pro­tiv te­ro­ris­tič­kih na­pa­da, no­vi za­kon pre­dvi­dio je i snaž­ni­ju po­ve­za­nost re­gi­onal­nih oba­vje­štaj­nih cen­ta­ra ko­ji su do­sad dje­lo­va­li “sa­mi za se­be” i ni­je bi­lo adek­vat­ne su­rad­nje iz­me­đu njih, što se po­ka­za­lo kob­nim u ne­ko­li­ko slu­ča­je­va, po­seb­no pri­li­kom na­pa­da na bo­žić­ni sa­jam u Ber­li­nu. Te­ro­rist Anis Amri bio je pod nad­zo­rom jed­ne re­gi­onal­ne nje­mač­ke služ­be, a ka­da je na­pus­tio nji­ho­vo po­dru­čje, ko­le­ga­ma u Ber­li­nu ni­su ja­vi­li da se upu­tio pre­ma glav­nom gra­du. Ko­li­ko će no­ve mje­re bi­ti efi­kas­ne u spre­ča­va­nju te­ro­ris­tič­kih na­pa­da, tek tre­ba vi­dje­ti, no jas­no je ka­ko je Nje­mač­ka od­lu­či­la na­pra­vi­ti ko­rak na­pri­jed u za­šti­ti svo­jih gra­đa­na, a slič­no raz­miš­lja­ju i Aus­tri­ja i Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja, ko­ji ovak­ve mje­re pla­ni­ra­ju ugra­di­ti u svo­je za­ko­ne. Aus­trij­ski mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va Se­bas­ti­an Kurz u ne­dav­nom je raz­go­vo­ru za beč­ki Ku­rir po­nov­no is­tak­nuo pro­blem lo­še in­te­gra­ci­je mus­li­man­ske dje­ce u ta­moš­nje druš­tvo. Ka­zao je ka­ko bi tre­ba­lo za­tvo­ri­ti mus­li­man­ske vr­ti­će u Aus­tri­ji. – Oni nam ni­su po­treb­ni. Uop­će ne bi tre­ba­li pos­to­ja­ti mus­li­man­ski vr­ti­ći. Tak­vi vr­ti­ći sa­mo do­dat­no iz­o­li­ra­ju dje­cu, je­zič­no i kul­tur­no. Po­što se pla­ća­ju nov­cem po­rez­nih obvez­ni­ka, je­dan od na­či­na da se tak­vi vr­ti­ći za­tvo­re bio bi po­ve­ća­nje kri­te­ri­ja poz­na­va­nja nje­mač­kog je­zi­ka, što je nu­žan pre­du­vjet za sva­ku us­pješ­nu in­te­gra­ci­ju – ka­zao je Kurz. No­vi za­kon osu­di­le su je­di­no udru­ge za ljud­ska pra­va ko­je is­ti­ču ka­ko se nji­me kr­ši pra­vo na pri­vat­nost, po­seb­no kod dje­ce.

Osim Nje­mač­ke, slič­ne pro­pi­se u svo­je za­ko­ne pla­ni­ra­ju uves­ti i Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja i Aus­tri­ja Po­oš­tra­va se i pro­ces ula­ska u zem­lju kao i pro­ce­du­ra do­bi­va­nja sta­tu­sa azi­lan­ta

Bo­lja in­te­gra­ci­ja Umjes­to iz­o­la­ci­je u mus­li­man­skim vr­ti­ći­ma, tra­ži se bo­lja in­te­gra­ci­ja dje­ce azi­la­na­ta

Na­pa­de do­go­va­ra­ju mo­bi­te­li­ma En­krip­tič­ki za­šti­će­nim po­ru­ka­ma te­ro­ris­ti su do­go­va­ra­li na­pa­de po Eu­ro­pi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.