Stro­ži za­kon kao dio us­tup­ka ko­ali­cij­skim part­ne­ri­ma iz CSU-a

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Je­dan od naj­žeš­ćih za­go­vor­ni­ka uzi­ma­nja oti­sa­ka pr­sti­ju dje­ce ba­var­ski je mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va Jo­ac­him Her­r­mann, ko­ji je is­tak­nuo da su broj­na dje­ca ko­ja sti­žu iz ra­tom za­hva­će­nih po­dru­čja već od naj­ra­ni­je do­bi in­dok­tri­ni­ra­na ek­s­tre­mis­tič­kom ide­olo­gi­jom te da ih si­gur­nos­ne služ­be mo­ra­ju nad­zo­ra­ti. Osim či­ta­nja i pra­će­nja ko­mu­ni­ka­ci­je na mo­bil­nim te­le­fo­ni­ma, za­kon pre­dvi­đa i bo­lju ko­mu­ni­ka­ci­ju re­gi­onal­nih oba­vje­šta­ja­ca Una­toč pro­tiv­lje­nji­ma udru­ga za za­šti­tu ljud­skih pra­va i ne­kih li­je­vo ori­jen­ti­ra­nih po­li­ti­ča­ra, nje­mač­ki par­la­ment Bun­des­tag do­nio je ju­čer za­kon ko­jim se po­ja­ča­va si­gur­nos­na kon­tro­la gra­đa­na, što uklju­ču­je i pris­lu­ški­va­nje i či­ta­nje pri­vat­nih po­ru­ka na mo­bi­te­li­ma i lap­to­pi­ma.

Dr­žav­ni tro­jan­ski konj

Opas­nost ko­ju je do­ni­je­la po­li­ti­ka otvo­re­nih vra­ta An­ge­le Mer­kel i ula­zak ne­poz­na­tog bro­ja po­ten­ci­jal­nih is­la­mis­tič­kih te­ro­ris­ta u tu zem­lju naj­bo­lje se oči­to­va­la u kr­va­vim dži­ha­dis­tič­kim na­pa­di­ma u Mün­c­he­nu i Ber­li­nu, pa je pos­ta­lo jas­no ka­ko je na­ci­onal­na si­gur­nost oz­bilj­no ugro­že­na. No­vi te­ro­ris­tič­ki na­pa­di u dru­gim europ­skim dr­ža­va­ma, a po­seb­no po­s­ljed­nji u Man­c­hes­te­ru i Lon­do­nu, bi­li su do­dat­ni po­ti­caj da se no­vi za­kon, ko­ji su ne­ki na­zva­li kon­tro­verz­nim, do­ne­se u što kra­ćem mo­gu­ćem ro­ku. No­vi za­kon ta­ko omo­gu­ća­va kom­plek­s­ni­ju pro­ce­du­ru za tra­ži­te­lje azi­la i mo­guć­nost uzi­ma­nja oti­sa­ka pr­sti­ju azi­la­na­ta već u do­bi od šest go­di­na, a ne kao do­sad od 14. go­di­ne. Uz mo­guć­nost uzi­ma­nja oti­sa­ka pr­sti­ju od dje­ce, po­li­ci­ja i oba­vje­štaj­ne služ­be ima­ju do­zvo­lu či­ta­nja pri­vat­nih po­ru­ka na What­sAp­pu. Pri­li­kom pri­jed­lo­ga za­ko­na nje­mač­ki mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va Tho­mas de Ma­izière objas­nio je da su upra­vo en­krip­tič­ki za­šti­će­ne po­ru­ke na toj apli­ka­ci­ji i na apli­ka­ci­ji Sig­nal, Te­le­gram i Skype omo­gu­ći­le ko­mu­ni­ka­ci­ju iz­me­đu te­ro­ris­ta ko­ji su iz­ve­li mons­tru­oz­ne na­pa­de na ci­vi­le u Ber­li­nu, Mün­c­he­nu, Pa­ri­zu, Man­c­hes­te­ru i Lon­do­nu. Za­ko­nom ko­ji ima vi­še od se­dam­de­set čla­na­ka de­talj­no je objaš­nje­no na ko­ji na­čin i u ko­jim slu­ča­je­vi­ma se mo­gu pri­mi­je­ni­ti si­gur­nos­ne mje­re ko­lok­vi­jal­no na­zva­ne “Dr­žav­ni tro­jan­ski konj” (Sta­at­stro­ja­ner). Ci­je­la pro­ce­du­ra te­me­lji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.