Kra­ća ot­pla­ta APN kre­di­ta

Na du­lji rok pla­ti se vi­še ka­ma­te što po­go­du­je ban­ka­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Va­len­ti­na Wi­es­ner Mi­jić va­len­ti­na.wi­es­ner-mi­jic@ve­cer­nji.net

Fra­nak će tra­ži­ti i iz­mje­ne za­ko­na ko­je bi pro­du­lji­le su­bven­ci­ju za ro­đe­nje dje­ce na naj­vi­še 8 go­di­na, za­šti­tu od ka­mat­nog ri­zi­ka na 10

Ne­tom usvo­je­ni Za­kon o su­bven­ci­oni­ra­nju stam­be­nih kre­di­ta usre­ćit će mno­ge; kon­kret­no mla­đe od 45 ko­ji u vlas­niš­tvu ne­ma­ju ne­kret­ni­nu ni­ti je ima nji­hov brač­ni ili iz­van­brač­ni, od­nos­no ne­for­mal­ni part­ner, ili onu u ko­joj sta­nu­ju pro­da­ju za ve­ću. Nekretnina ko­ja se kre­di­ti­ra pri­tom mora ima­ti gra­đe­vin­sku do­zvo­lu, od­nos­no upo­rab­nu ako je do­vr­še­na, a duž­nik bi­ti kre­dit­no spo­so­ban. Ne su­bven­ci­oni­ra se iz­nos ve­ći od 100 ti­su­ća eura i ci­je­na kva­dra­ta ve­ća od 1500 eura, a rok ot­pla­te je naj­ma­nje 15 go­di­na.

Po­ve­ća­ti do­seg su­bven­ci­je

Upra­vo je taj mi­ni­mal­ni rok ot­pla­te naj­vi­še za­žu­ljao pred­stav­ni­ke duž­ni­ka: u Udru­zi Fra­nak ko­ja je ti­je­kom jav­ne ras­pra­ve tra­ži­la da se taj čla­nak za­ko­na iz­mi­je­ni, is­ti­ču da se kra­ćim ro­ko­vi­ma ot­pla­te šte­di na ka­ma­ta­ma ko­je se pla­te ban­ci, a ti­me se i su­bven­ci­ja efi­kas­ni­je ko­ris­ti pa mje­ra obu­hva­ća vi­še gra­đa­na, či­me bi pro­fi­ti­ra­la i dr­ža­va kroz ve­ći pri­ljev od PDV-a i po­re­za na pro­met nekretnina. Ako kre­dit po­di­že net­ko tko već ima ne­kret­ni­nu i že­li ku­pi­ti ve­ću ra­di pro­ši­re­nja obi­te­lji, a de­mo­graf­ski su ci­lje­vi iz­ri­je­kom na­ve­de­ni kao svr­ha za­ko­na, kre­dit ne mora bi­ti ve­lik i be­smis­le­no ga je ot­pla­ći­va­ti na du­gi rok. Pri­jed­lo­zi Fran­ka ni­su usvo­je­ni, no naj­av­lju­ju da će pre­ko svog sa­bor­skog zas­tup­ni­ka Sna­ge Go­ra­na Alek­si­ća tra­ži­ti iz­mje­ne za­ko­na, a osim spor­nog ro­ka ot­pla­te i pro­du­že­nje ro­ka u ko­jem po­čet­na ka­ma­ta od 3,75% ne smi­je ras­ti vi­še od 10% na šest go­di­na umjes­to usvo­je­ne dvi­je. Ta­ko bi duž­ni­ci od ka­mat­nog ri­zi­ka bi­li za­šti­će­ni 10 go­di­na, a kod ro­ko­va ot­pla­te du­žih od 20 go­di­na za­šti­ta bi, ka­žu, tre­ba­la tra­ja­ti 15 go­di­na. Kod sva­ke pri­no­ve su­bven­ci­ju bi pro­du­ži­li, ne dvi­je go­di­ne, ne­go če­ti­ri, ukup­no mak­si­mal­no osam. – Uvje­re­ni smo da će prak­sa po­ka­za­ti da se na­ši pri­jed­lo­zi tre­ba­ju usvo­ji­ti, ma­kar i nak­nad­no. Žao mi je što nas ni­su pos­lu­ša­li jer smo se kao udru­ga po­ka­za­li mje­ro­dav­ni­ma za ovak­ve te­me – is­ti­če De­nis Sma­jo iz Fran­ka.

Ako kre­dit uzi­ma net­ko tko ku­pu­je ve­ći stan, ne tre­ba ve­lik kre­dit pa je be­smis­le­na du­ga ot­pla­ta

Na ušte­di i dr­ža­va

Ti­je­kom jav­ne ras­pra­ve Fra­nak je pred­la­gao pot­pu­no druk­či­ji mo­del kod ko­jeg se ne bi su­bven­ci­oni­ra­lo po­la ra­te kre­di­ta, ne­go cje­lo­kup­na ka­ma­ta kroz če­ti­ri go­di­ne ti­je­kom ko­jih bi se ot­pla­ći­va­la sa­mo glav­ni­ca, či­me bi se, uz kra­ći ot­plat­ni rok, bit­no sma­nji­la ukup­na ka­ma­ta ko­ju duž­nik pla­ti ban­ci i ukup­na su­bven­ci­ja ko­ju pla­ti dr­ža­va. Us­to, tra­ži­li su i da APN kre­di­ti bu­du is­klju­či­vo kun­ski, a ako se to ne usvo­ji, da eur­ski ima­ju mak­si­mal­nu efek­tiv­nu ka­mat­nu sto­pu 3,25%.

Ti­je­kom jav­ne ras­pra­ve Fra­nak je pred­la­gao da APN kre­dit bu­de is­klju­či­vo u ku­na­ma

Kre­di­ti su re­zer­vi­ra­ni za mla­đe od 45 go­di­na ko­ji ne­ma­ju stan ili ku­pu­ju ve­ći

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.