Ne­po­što­va­nje pro­pi­sa na ces­ta­ma sli­ka je funk­ci­oni­ra­nja či­ta­vog hr­vat­skog druš­tva

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Igor Pa­sec­ky či­ta­telj iz Jas­tre­bar­skog

Proš­lih smo da­na ima­li kra­san pri­mjer rje­ša­va­nja pro­ble­ma na hr­vat­ski na­čin. Obi­laz­ni­ca kod Vo­di­ca. U krat­kom vre­me­nu od nje­na otva­ra­nja do­go­di­lo se pet-šest ne­sre­ća. Od­mah su se upa­li­le cr­ve­ne lam­pi­ce – ces­ta je lo­še pro­jek­ti­ra­na, za­što ni­su na­prav­lje­ni ro­to­ri, što je s ban­ki­na­ma. U rje­ša­va­nje pro­ble­ma uklju­ču­ju se in­že­nje­ri, gos­tu­ju na te­le­vi­zi­ja­ma. Za­ključ­ci se svo­de na os­ni­va­nje ko­mi­si­ja, ana­li­zi­ra­nje – naj­vje­ro­jat­ni­je je ces­ta lo­še pro­jek­ti­ra­na. I on­da u jed­nom dnev­ni­ku i gost-struč­njak i vo­di­telj ka­žu da je ogra­ni­če­nje na obi­laz­ni­ci 70 ili 80 km/h i us­put na­po­me­nu da prak­tič­ki nit­ko pa ni vo­za­či kamp ku­ći­ca ne vo­ze ma­nje od 100 km/h ili znat­no br­že od to­ga. Kons­ta­ti­ra­no i ni­šta vi­še. Ni­ko­me ni­je pa­lo na pa­met da je ne­pri­la­go­đe­na br­zi­na glav­ni raz­log ne­sre­ća. Ili po­što­va­nje ogra­ni­če­nja br­zi­na ipak ni­je ne­što či­me bi se it­ko u Hr­vat­skoj ba­vio. Ukrat­ko, za­ka­zao je re­pre­siv­ni apa­rat. Za­što se u Hr­vat­skoj ne po­štu­ju ogra­ni­če­nja na ces­ta­ma? Ovak­va si­tu­aci­ja bi­la je la­ko pre­dvid­lji­va. Tre­ba­lo je po­ja­ča­ti po­li­cij­ske kon­tro­le, i to od otva­ra­nja obi­laz­ni­ce. Da su one ta­mo bi­le od po­čet­ka, za­ci­je­lo bi ba­rem ne­ke od ovih ne­sre­ća (ako ne i sve) bi­le spri­je­če­ne. Ne­po­što­va­nje ogra­ni­če­nja i pro­pi­sa glav­ni je pro­blem na ces­ta­ma, ali to je sli­ka funk­ci­oni­ra­nja či­ta­vog hr­vat­skog druš­tva. Re­ci­mo, moj pri­mjer, vo­zim i na­ila­zim na ras­kr­š­će, vi­dim da nig­dje ne­ma ni­kak­vog auta, znak je stop i ne mis­lim sta­ti, a u autu s na­ma ro­đa­ci ko­ji ži­ve u SAD-u i ču­jem sko­ro pa ur­lik obo­je u is­ti čas: “Sta­ni!” U ču­du ko­čim, mis­lim da je ne­što is­tr­ča­lo pred auto i sta­jem, a oni: “Ne vi­diš znak?” Re­koh im: “Pa kaj ne vi­di­te da ne­ma ni­ko­ga na ces­ti?” “Ka­ko ne, ima znak”, ka­žu mo­ji Ame­ri­kan­ci. Ti­me mi je sve bi­lo re­če­no i vi­še mi se ni­je mo­glo do­go­di­ti da ne sta­nem na znak stop.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.