Ljet­ne slas­ti­ce

Ide­al­ni i zdra­vi de­ser­ti za vru­će ljet­ne da­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Jo­lan­da Rak Šajn jo­lan­da.rak-sajn@ve­cer­nji.net

Treš­nja­ma je ko­nač­no pa­la ci­je­na i ni­ka­da ni­su bi­le cr­ve­ni­je i sla­đe, u vr­to­vi­ma se uvi­jek na­đe i ko­ja ja­go­da, a tr­ž­ni­ce su već pre­pu­ne i zre­lih i soč­nih plo­do­va bo­rov­ni­ca, ma­re­li­ca, ku­pi­na, bre­sa­ka, šlji­va..., sve­ga ono­ga što će nam ljet­ne da­ne uči­ni­ti pod­noš­lji­vi­jim, svje­ži­jim i da­ti nam vi­še ener­gi­je. Bi­lo da vo­li­te ni­sko­ka­lo­rič­ne fra­pee i voć­ne sa­la­te ili ste za ma­lo sla­đi za­lo­gaj, u zdra­vom se­zon­skom ša­re­ni­lu tre­ba uži­va­ti sa sva­kim za­lo­ga­jem. Još ako vas ono po­tak­ne na kre­ativ­nost i po­že­li­te za­di­vi­ti svo­je naj­bli­že i pri­ja­te­lje... Jed­nos­tav­ni i la­ga­ni re­cep­ti ko­je smo oda­bra­li ne­će vas du­go dr­ža­ti u ku­hi­nji i po­kraj peć­ni­ce, a oku­se i mi­ri­se du­go će­te pam­ti­ti, mo­žda baš kao i Pro­ust ko­la­či­će “ma­de­le­ine”.

Br­zi ko­lač od tre­ša­nja i gri­za

Sas­toj­ci: 5 žu­ta­nja­ka, 5 bje­la­nja­ka, 200 g še­će­ra, 1 va­ni­lin še­ćer, 400 g pše­nič­nog gri­za, 4 dl ki­se­log vrh­nja (20% mm), ma­lo so­li, 500600 g tre­ša­nja, pra­ška za pe­ci­vo na vrh no­ža, ma­lo še­će­ra u pra­hu

Pri­pre­ma: Treš­nje očis­ti­te od pe­telj­ki i ko­šti­ca, ope­ri­te i do­bro oci­je­di­te. Peć­ni­cu za­grij­te na 200 stup­nje­va. Od bje­la­nja­ka is­tu­ci­te čvr­sti sni­jeg. Žu­tanj­ke, še­ćer i va­ni­lin še­ćer pje­nas­to iz­ra­di­te mik­se­rom, po­tom do­daj­te ki­se­lo vrh­nje i ma­lo so­li, griz s ma­lo pra­ška za pe­ci­vo, a na kra­ju ruč­no umi­je­šaj­te i sni­jeg od bje­la­nja­ka. Smje­su ulij­te u če­t­vr­tas­ti ili okru­gli ka­lup (26 cm) ko­ji ste na­mas­ti­li mas­la­cem i po­braš­ni­li. Po vr­hu ras­po­re­di­te treš­nje (ako je smje­sa ri­jet­ka, da ne po­to­nu, mo­že­te ih la­ga­no po­braš­ni­ti), i sta­vi­te u peć­ni­cu za­gri­ja­nu na 180 stup­nje­va oko 30-40 mi­nu­ta. Pro­vje­ri­te čač­ka­li­com je li bi­sk­vit go­tov. Pri­je pos­lu­ži­va­nje po­si­paj­te ga še­će­rom u pra­hu.

Ljet­na rap­so­di­ja

Za prh­ko ti­jes­to: 3 žu­manj­ka, 150 g mas­la­ca, 300 g braš­na, 100 g še­će­ra, ma­lo na­ri­ba­ne li­mu­no­ve ko­ri­ce i ma­lo so­li

Za kre­mu: po 250 g tre­ša­nja, bre­sa­ka i nek­ta­ri­na, po 100 g ma­li­na, ku­pi­na i ri­biz­la, 50 g mas­la­ca, 50 g lis­ti­ća ba­de­ma, 150 g še­će­ra

Pri­pre­ma: Hlad­ni mas­lac na­re­ži­te na koc­ki­ce i pr­sti­ma iz­mr­vi­te s braš­nom, do­daj­te še­ćer, žu­manj­ke, sol i li­mu­no­vu ko­ri­cu te za­mi­je­si­te prh­ko ti­jes­to. Za­mo­taj­te ga u plas­tič­nu fo­li­ju i os­ta­vi­te da od­sto­ji u hlad­nja­ku oko sat vre­me­na. Za to vri­je­me ope­ri­te vo­će, ot­ko­šti­te treš­nje, bre­sk­ve i nek­ta­ri­ne i is­i­je­ci­te ih na koc­ki­ce, ri­biz­le ski­ni­te s gran­či­ca. Peć­ni­cu za­grij­te na 190 ºC. Za ka­ra­mel ras­to­pi­te mas­lac u ta­vi s de­be­lim dnom, us­pi­te še­ćer i mi­je­šaj­te dok smje­sa do­bi­je li­je­pu zlat­no­sme­đu bo­ju. Po­tom do­daj­te lis­ti­će ba­de­ma. Ski­ni­te s va­tre i u ka­ra­mel pa­ž­lji­vo umi­je­šaj­te pri­prem­lje­no vo­će i is­tre­si­te ga u pod­ma­za­ni ka­lup na pa­pir za pe­če­nje. Ti­jes­to pre­mi­je­si­te, ra­zva­ljaj­te na ve­li­či­nu ma­lo ve­ću od ka­lu­pa (pro­mjer 26 cm) i po­mo­ću valj­ka sta­vi­te na vo­će. La­ga­no ga pri­tis­ni­te, na­bo­di­te vi­li­com, a ru­bo­ve odre­ži­te. Pe­ci­te oko 20 mi­nu­ta i od­mah pre­vr­ni­te na ku­hinj­sku re­šet­ku da vo­će bu­de odoz­go. Pos­lu­ži­te to­plo.

Sa­vi­ja­ča od tre­ša­nja

Za vu­če­no ti­jes­to: 1000 g glat­kog braš­na, 600 ml vo­de, 1 ja­je, ma­lo so­li Za na­djev: 1,2 kg tre­ša­nja, 250 g še­će­ra, 1 vre­ći­ca va­ni­lin še­će­ra, kruš­ne mr­vi­ce po po­tre­bi, ma­lo ci­me­ta

Pri­pre­ma: Braš­no pro­sij­te, umi­je­šaj­te ja­je, sol i mla­ku vo­du te za­mi­je­si­te glat­ko ti­jes­to. Ne­ko­li­ko pu­ta ga pre­mi­je­si­te, na­ma­ži­te uljem da ne do­bi­je ko­ri­cu i pus­ti­te da od­sto­ji po­la sa­ta. Ti­jes­to za­tim sta­vi­te na stol­njak po­sut braš­nom, ma­lo ga ra­zva­ljaj­te pa ga po­nov­no pre­ma­ži­te uljem i os­ta­vi­te da od­mo­ri. Ra­zvu­ci­te ga ja­ko tan­ko, a po­tom mu odre­ži­te ru­bo­ve, po­pr­skaj­te ga uljem i pus­ti­te da se ma­lo pro­su­ši. Na­kon to­ga na nje­ga na­ne­si­te na­djev i sa­vij­te u sa­vi­ja­ču. Pe­ci­te u na­maš­će­nom li­mu za pe­če­nje u peć­ni­ci na 180 stup­nje­va 40 mi­nu­ta. Go­to­vu sa­vi­ja­ču pos­pi­te še­će­rom u pra­hu.

Ljet­ni ko­lač s bre­sk­va­ma

Za bi­sk­vit: 4 ja­ja, 240 g še­će­ra, 220 g braš­na, 10 žli­ca vru­će vo­de, 1 pra­šak za pe­ci­vo, 250 ml to­plog mli­je­ka

Za kre­mu: 2 pu­din­ga od va­ni­li­je, 6 žli­ca braš­na, 1 l mli­je­ka, 200 g še­će­ra, 1 va­ni­lin še­ćer, 250 g mas­la­ca, 1000 g bre­sa­ka, 500 ml vrh­nja za šlag

Pri­pre­ma: Za iz­ra­du bi­sk­vi­ta odvo­ji­te bje­lanj­ke i žu­tanj­ke. Mik­saj­te žu­tanj­ke sa še­će­rom dok smje­sa ne pos­ta­ne pje­nas­ta. Pos­tup­no do­daj­te pro­si­ja­no braš­no s pra­škom za pe­ci­vo i vo­du. Na kra­ju ku­ha­čom la­ga­no umi­je­šaj­te čvr­sti sni­jeg od bje­la­nja­ka. Bi­sk­vit pe­ci­te na na­maš­će­nom i po­braš-

Sas­toj­ci: 80 g sme­đeg še­će­ra, 50 g mas­la­ca, 10-15 ve­ćih šlji­va, 1 ja­je, 50 ml ulja, 1/2 pra­ška za pe­ci­vo, 150 ml jo­gur­ta, 100 g braš­na

Pri­pre­ma: Peć­ni­cu za­grij­te na 180 °C. Šlji­va­ma iz­va­di­te ko­šti­ce i na­re­ži­te ih na tra­ki­ce. Pos­la­ži­te šlji­ve na pri­prem­lje­ni pa­pir za pe­če­nje u okru­gli ka­lup (26 cm), pre­ko njih pre­lij­te ras­top­lje­ni

nje­nom ve­ćem li­mu u peć­ni­ci na 180 stup­nje­va 30-ak mi­nu­ta. Pe­če­ni bi­sk­vit još vruć pre­lij­te s 250 ml to­plog mli­je­ka. Vrh­nje is­tu­ci­te u čvrst šlag i sta­vi­te ga u hlad­njak. Pra­šak od dva pu­din­ga s braš­nom i še­će­rom umu­ti­te u 250 ml mli­je­ka, a pre­os­ta­lih 750 ml za­ku­haj­te. Kad za­vri­je, umi­je­šaj­te raz­mu­će­ne pu­din­ge i os­ta­le sas­toj­ke te mi­je­šaj­te par mi­nu­ta dok se smje­sa ne zgus­ne. Kad se ohla­di, u nju umi­je­šaj­te iz­ra­đe­ni mas­lac. U me­đu­vre­me­nu ogu­li­te bre­sk­ve, na­sjec­kaj­te ih na ma­nje ili ve­će ko­ma­de, ohla­đe­ni bi­sk­vit pre­ma­ži­te kre­mom, po njoj slo­ži­te bre­sk­ve, po­tom šlag. Pri­je ser­vi­ra­nja ko­lač os­ta­vi­te naj­ma­nje 3-4 sa­ta u hlad­nja­ku.

Čo­ko­lad­ne koc­ke s ja­go­da­ma

Za bi­sk­vit: 6 ja­ja, 6 žli­ca še­će­ra, 1 va­ni­lin še­ćer, 4 žli­ce braš­na, 2 žli­ce ka­kaa, 1 pra­šak za pe­ci­vo, 100 g čo­ko­la­de za ku­ha­nje, 3 žli­ce mli­je­ka Za kre­mu: 500 g mas­car­po­ne si­ra, 300 ml vrh­nja za šlag, 4 žli­ce še­će­ra u pra­hu, 500 g ja­go­da Za ga­nac­he: 200 ml vrh­nja za šlag, 200 g čo­ko­la­de (70% ka­kaa) Pri­pre­ma: Za bi­sk­vit odvo­ji­te žu­tanj­ke i bje­lanj­ke. Žu­tanj­ke mik­saj­te sa še­će­rom i va­ni­lin še­će­rom dok smje­sa ne pos­ta­ne pje­nas­ta. Do­daj­te braš­no, ka­kao i na pa­ri otop­lje­nu čo­ko­la­du s mli­je­kom. Na kra­ju la­ga­no ku­ha­čom umi­je­šaj­te čvr­sti sni­jeg od bje­la­nja­ka. Smje­su iz­lij­te na pa­pir za pe­če­nje na lim (38X22 cm), po­rav­naj­te i pe­ci­te u peć­ni­ci za­gri­ja­noj na 175 ºC 30 mi­nu­ta. Pe­če­ni bi­sk­vit pre­okre­ni­te na re­šet­ku, a kad se ohla­di ski­ni­te pa­pir za pe­če­nje i pre­re­ži­te ga na dva di­je­la. Za kre­mu iz­mik­saj­te mas­car­po­ne s mas­lac i po­si­paj­te sa 60 g sme­đeg še­će­ra. Odvo­ji­te bje­la­njak od žu­manj­ka. Bje­la­njak iz­mik­saj­te u čvr­sti sni­jeg u jed­noj zdje­li, a u dru­goj iz­mik­saj­te žu­ma­njak sa 20 g še­će­ra. U smje­su še­će­ra i žu­manj­ka do­daj­te braš­no i pra­šak za pe­ci­vo, ulje i jo­gurt. Sve sku­pa iz­mik­saj­te, po­tom ruč­no, la­ga­no umi­je­šaj­te sni­jeg od bje­lanj­ka. Pre­lij­te smje­su pre­ko šlji­va. Sta­vi­te u peć­ni­cu i pe­ci­te oko 20 mi­nu­ta u ka­lu­pu. Ka­da je ko­lač pe­čen, iz­va­di­te ga iz peć­ni­ce i os­ta­vi­te 5-10 mi­nu­ta da od­mo­ri. Za­tim ka­lup pok­lo­pi­te ta­nju­rom, okre­ni­te ko­lač i la­ga­no ski­ni­te pa­pir. Umjes­to šlji­va mo­že­te ko­ris­ti­ti i bre­sk­ve, ma­re­li­ce, ja­bu­ke..., čak i mi­je­ša­no vo­će.

Muf­fi­ni s bo­rov­ni­ca­ma

Sas­toj­ci: 500 g glat­kog braš­na, 300 g še­će­ra, 1 va­ni­lin še­ćer, 1 pra­šak za pe­ci­vo, pr­sto­hvat so­li, 3 ja­ja, 1 ki­se­lo vrh­nje, 200 g otop­lje­nog mas­la­ca, 3 dl mli­je­ka, 250 g bo­rov­ni­ca

Pri­pre­ma: Iz­mik­saj­te ja­ja, še­ćer, vrh­nje, mas­lac, mli­je­ko i sol. Braš­no po­mi­je­šaj­te s pra­škom za pe­ci­vo, po­tom s mo­krom smje­som. Bo­rov­ni­ce uva­ljaj­te u braš­no da ti­je­kom pe­če­nja ne pro­pad­nu na dno ka­lu­pa i ku­ha­čom ih umi­je­šaj­te u smje­su. Na­pu­ni­te 2/3 ka­lu­pi­ća za muf­fi­ne ui pe­ci­te ih 20 mi­nu­ta na 200 stup­nje­va Cel­zi­ja. 2 žli­ce še­će­ra u pra­hu, a u dru­goj zdje­li vrh­nje za šlag. Obje smje­se po­tom sje­di­ni­te i u njih la­ga­no umi­je­šaj­te sjec­ka­ne ja­go­de ko­je ste pret­hod­no po­su­li s 2 žli­ce še­će­ra u pra­hu. Kre­mom na­ma­ži­te ohla­đe­ni bi­sk­vit, po­krij­te dru­gom po­lo­vi­com, pa pre­lij­te ga­nac­he­om. Za nje­ga je do­volj­no za za­gri­je­te vrh­nje za šlag do vre­nja, ski­ne­te ga s va­tre i u nje­ga umi­je­ša­te sjec­ka­nu čo­ko­la­du. Ga­nac­he­om pre­lij­te ko­lač, os­ta­vi­te da se ohla­di na sob­noj tem­pe­ra­tu­ri, a po­tom da pre­no­ći u hlad­nja­ku. Ser­vi­raj­te ga uz svje­že ja­go­de.

Che­ese­ca­ke s ma­li­na­ma u ča­ši (mo­že i dru­go bo­bi­čas­to vo­će)

Sas­toj­ci: 100 g in­te­gral­nih kek­sa, 100 g kek­sa pe­tit be­ure, 100 g mas­la­ca, 200 ml slat­kog vrh­nja, 400 g ki­se­log vrh­nja ili mi­le­ra­ma, 50 g še­će­ra u pra­hu, 500 g ma­li­na, ja­go­da ili slič­nog vo­ća Pri­pre­ma: Kek­se iz­mr­vi­ti ru­ka­ma u grub­lje mr­vi­ce. Mas­lac oto­pi­te i po­mi­je­šaj­te ga s kek­si­ma. Slat­ko vrh­nje mik­se­rom iz­ra­di­te u šlag (ne tre­ba bi­ti pre­vi­še gust). Dio šla­ga odvo­ji­te na stra­nu ka­ko bis­te nji­me ukra­si­li de­sert, a u dru­gu po­lo­vi­cu umi­je­šaj­te še­ćer u pra­hu i ki­se­lo vrh­nje te pro­mi­je­šaj­te mik­se­rom ili pje­nja­čom. U ča­šu stav­ljaj­te ne­ko­li­ko žli­či­ca pod­lo­ge od kek­sa, po­tom žli­cu-dvi­je kre­me od vrh­nja, sloj bo­bi­čas­tog vo­ća i na kra­ju šlag. Che­ese­ca­ke u ča­ši do­dat­no mr­vi­ca­ma od kek­sa ili čo­ko­lad­nim mr­vi­ca­ma. Ohla­di­te ga u hlad­nja­ku.

Brownie s ma­li­na­ma i bi­je­lom čo­ko­la­dom

Sas­toj­ci: 200 g tam­ne čo­ko­la­de, 200 g mas­la­ca, 100 g bi­je­log še­će­ra, 100 g sme­đeg še­će­ra, 140 g braš­na, 50 g ka­kaa, 200 g svje­žih ma­li­na, 100 g bi­je­le čo­ko­la­de (iz­lom­lje­ne na ko­ma­de), 4 ja­ja Pri­pre­ma: Mas­lac, še­ćer i tam­nu čo­ko­la­du oto­pi­te na la­ga­noj va­tri uz po­vre­me­no mi­je­ša­nje. Raz­mu­ti­te ja­ja pa ih ruč­no do­daj­te toj smje­si i ku­ha­čom ili pje­nja­čom mi­je­šaj­te da se do­bro po­ve­že. Pro­sij­te braš­no i ka­kao za­jed­no pa i to umi­je­šaj­te u smje­su. Bi­je­lu čo­ko­la­du na­tr­gaj­te na krup­ni­je ko­ma­de pa ih s po­lo­vi­com ma­li­na ku­ha­čom umi­je­šaj­te u browni­eje. Is­tre­si­te u ka­lup ve­li­či­ne 25x25 oblo­žen pa­pi­rom za pe­če­nje pa os­ta­tak ma­li­na ras­po­re­di­te po po­vr­ši­ni. Pe­ci­te 35 mi­nu­ta na 175 ºC. Ohla­di­te ko­lač pri­je ser­vi­ra­nja.

Sla­do­led od di­nje

Sas­toj­ci: 240 ml vo­de, 2 ve­li­ke žli­ce še­će­ra, 500 g di­nje, 4 žli­či­ce so­ka od li­me­te ili li­mu­na Pri­pre­ma: Vo­du i še­ćer sta­vi­te u po­su­du, za­grij­te na la­ga­noj va­tri i ku­haj­te dok se še­ćer ne ras­to­pi. Os­ta­vi­te da se ohla­di. Di­nju iz­re­ži­te na ko­ma­di­će, sta­vi­te ju u blen­der za­jed­no sa so­kom od li­mu­na i li­me­te i sve do­bro iz­mik­saj­te. Do­daj­te u si­rup od vo­de i še­će­ra te sve do­bro po­mi­je­šaj­te. Smje­su ulij­te u ka­lu­pe po že­lji i na po­la za­mr­za­va­nja upik­ni­te dr­ve­ne šta­pi­će. Za­mrz­ni­te na oko 2 sa­ta.

Sla­do­led od lu­be­ni­ce

Sas­toj­ci: 2 ša­li­ce slat­kog vrh­nja, 1 li­tra zas­la­đe­nog kon­den­zi­ra­nog mli­je­ka, po­la ša­li­ce pi­rea od lu­be­ni­ce, 1 ša­li­ca čo­ko­lad­nih mr­vi­ca (po že­lji), 1 žli­či­ca mor­ske so­li

Pri­pre­ma: Mik­saj­te slat­ko vrh­nje u ve­li­koj zdje­li, u odvo­je­noj po­su­di umu­ti­te kon­den­zi­ra­no mli­je­ko i pi­re od lu­be­ni­ce. Do­daj­te sas­toj­ci­ma umu­će­no slat­ko vrh­nje. Iz­lij­te sve u po­su­de po že­lji, pos­pi­te čo­ko­lad­nim mr­vi­ca­ma i so­lju. Os­ta­vi­te u za­mr­zi­va­ču dok se ne stis­ne.

Treš­nje su bo­ga­ti iz­vor an­ti­ok­si­dan­sa, vla­ka­na i vi­ta­mi­na C. Naj­bo­lje ih je jes­ti svje­že

Pre­okre­nu­ti ko­lač sa šlji­va­ma

Lu­be­ni­ca je po­vr­će i sa­vr­še­no ga­si žeđ, a zbog ma­lo ka­lo­ri­ja mo­gu je jes­ti baš svi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.