8 Od os­tva­re­nih za­mis­li do ide­ja vi­đe­nih sa­mo na film­skom plat­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

BEŽIČNI PRIJENOS ENER­GI­JE Ni­je us­pio Tes­la, ali jest So­lja­čić

Na­do­grad­nja zna­me­ni­tog tor­nja u War­den­clyf­feu u mjesto s ko­jeg bi se be­žič­no sla­la ener­gi­ja ni­je na­iš­la na plod­no tlo kod Tes­li­na inves­ti­to­ra. No, da­nas je bežični prijenos go­to­vo re­al­nost, ko­je je tak­vim uči­nio i naš Ma­rin So­lja­čić.

NADZVUČNI AVI­ON NA STRUJU Stru­ja da, ali ne i nad­zvuč­no

Po­s­ljed­njih go­di­na kon­cep­te avi­ona na struju pred­stav­lja­ju Air­bus, Si­emens, o ne­če­mu tak­vo­me raz­miš­lja i Elon Musk. No, sa­svim je si­gur­no ka­ko ne­će­mo ta­ko sko­ro ugle­da­ti le­tje­li­cu na struju ko­ja će ići br­že od zvu­ka.

SMRTONOSAN SNOP Una­toč pri­ča­ma, ne­ma do­ka­za

Tes­la je prak­tič­no do sa­me svo­je smr­ti tvr­dio ka­ko je us­pješ­no iz­veo po­kus sa svo­jom zra­kom smr­ti, od­nos­no sno­pu čes­ti­ca ko­ji bi mo­gao na go­le­me uda­lje­nos­ti eli­mi­ni­ra­ti ci­je­le ne­pri­ja­telj­ske ar­mi­je. Me­đu­tim, do­ka­za za to ne­ma.

STROJ KO­JI IZAZIVA POTRES Myt­h­bus­ter­si ka­žu – ne­ma šan­se

Poz­na­ta je pri­ča ka­ko je iz­u­mi­telj us­pio na­mjes­ti­ti svoj os­ci­la­tor na frek­ven­ci­ju zgra­de u ko­joj mu je bio la­bo­ra­to­rij pa je na taj na­čin us­pio iz­a­zva­ti potres. Poz­na­ti Myt­h­bus­ter­si po­ku­ša­li su is­to, do­bi­li treš­nju, ali ne i potres.

UMJETNI VAL Je li pos­to­ja­la tsu­na­mi-bom­ba?

The New York Wor­ld je 1907. go­di­ne opi­sao Tes­li­nu ide­ju ve­li­kog obram­be­nog va­la ko­ji bi se po­kre­nuo de­to­ni­ra­njem eks­plo­zi­va na pu­či­ni. Na­vod­no su ta­ko ne­što ame­rič­ki za­po­vjed­ni­ci us­pje­li 1944. go­di­ne na Pa­ci­fi­ku.

SNIMANJE MIS­LI I da­nas je ri­ječ o pus­toj že­lji

Ni­ko­la Tes­la sma­trao je ka­ko se pri­kaz ko­ji se stva­ra u na­šim mis­li­ma pro­ji­ci­ra na mrež­ni­cu. Ako je ta­ko, on­da ta pro­jek­ci­ja mora bi­ti mo­gu­ća i na ne­koj dru­goj po­vr­ši­ni, pa čak i da se pro­ji­ci­ra na ka­kav zas­lon. Ni da­nas to ni­je vi­še od ide­je.

ANTI GRAVITACIJSKA LETJELICA Leb­de­nje je os­ta­lo u zra­ku

U New York He­ral­du 1911. go­di­ne Tes­la je opi­sao ide­ju an­ti­gra­vi­ta­cij­ske le­tje­li­ce ko­ja bi se kre­ta­la s po­mo­ću mag­net­skog po­lja. Sve je to i pa­ten­ti­rao no ni­ka­da nit­ko ni­je do­is­ta i us­pio na­pra­vi­ti ta­kav funk­ci­ona­lan kon­cept.

PAMETNI TELEFON J. P. Mor­ga­na ni­je za­ni­ma­lo

Iako je pri­lič­no de­talj­no opi­sao ka­ko bi tre­ba­lo iz­gle­da­ti be­žič­no ko­mu­ni­ci­ra­nje bez ogra­ni­če­nja u uda­lje­nos­ti­ma, J. P. Mor­gan ni­je imao vi­še strp­lje­nja za Tes­lu. Da­nas vi­di­mo ko­li­ko je naš znans­tve­nik bio da­le­ko­vid­nim.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.