Or­ga­ni­zi­ra­nje rad­ne prak­se za stu­den­te

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Ana Ma­ria Fi­li­po­vić Gr­čić

S ci­ljem ja­ča­nja svi­jes­ti unu­tar pos­lov­ne za­jed­ni­ce o pro­ble­mu po­lo­ža­ja oso­ba s inva­li­di­te­tom i mla­dih sla­bi­jeg imo­vin­skog sta­tu­sa na tr­ži­štu ra­da, Pos­lov­ni dnev­nik i Ve­čer­nji list u su­rad­nji s part­ne­ri­ma pe­tu go­di­nu za re­dom pro­vo­de druš­tve­no od­go­vor­ni pro­jekt ‘Is­kus­tvo zla­ta vri­je­di’. Cilj pro­jek­ta or­ga­ni­zi­ra­nje je rad­ne prak­se u dva­de­se­tak naj­u­gled­ni­jih hr­vat­skih kom­pa­ni­ja za ne­ko­li­ko de­se­ta­ka stu­de­na­ta s inva­li­di­te­tom i onih sla­bi­jeg so­ci­jal­nog sta­tu­sa te po­ti­ca­nje nji­ho­va kas­ni­jeg za­poš­lja­va­nja. Ra­ni­ji na­po­ri uro­di­li su plo­dom te je ne­ko­li­ci­na stu­de­na­ta na­kon su­dje­lo­va­nja us­pje­la do­bi­ti i sta­lan po­sao u tvrt­ka­ma u ko­ji­ma su obav­lja­li prak­su. Za su­dje­lo­va­nje u pro­jek­tu Is­kus­tvo zla­ta vri­je­di pri­ja­vi­ti se mo­gu stu­den­ti iz­me­đu 18 i 25 go­di­na sta­ros­ti ko­ji, uz osob­ne po­dat­ke, tre­ba­ju dos­ta­vi­ti mo­ti­va­cij­sko pi­smo, ži­vo­to­pis i do­kaz o inva­lid­nos­ti ili so­ci­jal­noj ugro­že­nos­ti. Pri­ja­ve pu­tem lin­ka na stra­ni­ca­ma Pos­lov­nog dnev­ni­ka bi­le su otvo­re­ne do 16. lip­nja. Sva­ka part­ner­ska tvrt­ka (pos­lo­da­vac) u mo­guć­nos­ti je osi­gu­ra­ti prak­su u tra­ja­nju mi­ni­mal­no mje­sec da­na za jed­nog stu­den­ta, osim ako sa­mos­tal­no ne od­lu­če uze­ti vi­še stu­de­na­ta ili pro­du­lji­ti tra­ja­nje rad­ne prak­se. Vri­je­me obav­lja­nja prak­se do­go­vor­no ut­vr­đu­ju stu­dent i part­ner pos­lo­da­vac, a sa­ma bi prak­sa tre­ba­la bi­ti odra­đe­na do kra­ja 2017. go­di­ne. Stu­den­ti će svo­je bu­du­će pos­lo­dav­ce, ko­ji su im do­di­je­lje­ni u skla­du s fa­kul­tet­skim us­mje­re­njem sva­kog po­je­di­nač­no te uz miš­lje­nje struč­ne ko­mi­si­je or­ga­ni­za­to­ra pro­jek­ta, upoz­na­ti u sr­p­nju na po­seb­nom do­ga­đa­ju.

Ho­da­li­ca – emi­si­ja po­sve­će­na mla­di­ma s inva­li­di­te­tom

S ob­zi­rom na to da u me­dij­skom pros­to­ru kro­nič­no ne­dos­ta­je ovak­vog sa­dr­ža­ja, osje­ća­mo po­seb­nu od­go­vor­nost, is­ti­če Vla­šić ana.ma­ria.fi­li­po­vic.gr­cic@pos­lov­ni.hr Sva­kog če­t­vrt­ka u pri­je­pod­nev­nim sa­ti­ma već šest go­di­na za re­dom na Ra­dio Stu­den­tu nas­ta­je Ho­da­li­ca – emi­si­ja po­sve­će­na mla­di­ma s inva­li­di­te­tom i nji­ho­vom uklju­či­va­nju u za­jed­ni­cu, kao i otva­ra­nju ras­pra­ve o pro­ble­mi­ma s ko­ji­ma se su­sre­ću. Re­zul­tat je to su­rad­nje Ra­dio Stu­den­ta s Udru­gom Za­mis­li i Hr­vat­skog sa­ve­za udru­ga mla­dih i stu­de­na­ta s inva­li­di­te­tom (SUMSI) te nje­nim ini­ci­ja­to­rom i pred­sjed­ni­kom De­ni­som Ma­ri­jo­nom ko­ji je s Al­bi­nom Žni­dar i osmis­lio kon­cept emi­si­je. Pri­pre­ma Ho­da­li­ce tra­je ot­pri­li­ke šest sa­ti tjed­no, saz­na­li smo, dok naj­s­vje­ži­je vi­jes­ti iz po­dru­čja obra­zo­va­nja, za­poš­lja­va­nja, zdrav­lja, slo­bod­nog vre­me­na te broj­nih dru­gih svih ovih go­di­na do­no­se De­nis Ma­ri­jon i Al­bi­na Žni­dar, ali i jed­na od naj­ak­tiv­ni­jih čla­ni­ca, no­vi­nar­ka i ured­ni­ca Ivo­na Še­pa­ro­vić. Na mjes­tu vo­di­te­lja iz­mje­nju­ju se Ro­bert Sal­čić, Do­mi­nik Ja­no­vić i Ivo­na Še­pa­ro­vić, dok je za ton­skim pul­tom Dan Je­mrić. Osim što se na po­la sa­ta jed­nom tjed­no otva­ra pros­tor po­sve­ćen te­ma­ma ko­ji­ma ina­če ne­ma pre­vi­še mjes­ta, jed­na od naj­važ­ni­jih ulo­ga Ho­da­li­ce sen­zi­bi­li­za­ci­ja je ši­re jav­nos­ti o ži­vo­tu oso­ba s inva­li­di­te­tom, ka­zao je u raz­go­vo­ru za Ve­čer­nji list glav­ni ured­nik Ra­dio Stu­den­ta Ivan Vla­šić. Naj­po­nos­ni­ji je, do­da­je, što su odr­ža­li kon­ti­nu­itet od šest go­di­na emi­ti­ra­nja uz broj­ne pro­mje­ne su­rad­ni­ka te što su u Udru­zi Za­mis­li i SUMSI-ju stek­li pri­ja­te­lje. S ob­zi­rom na to da na Ra­dio Stu­den­tu dje­lu­ju ma­hom stu­den­ti-vo­lon­te­ri i ured­niš­tvo Ho­da­li­ce se ti­je­kom go­di­na po­dos­ta mi­je­nja­lo, na­po­mi­nje, a stu­den­ti su do­la­zi­li i od­la­zi­li. Ipak, ni­šta ni­je ome­lo emi­ti­ra­nje. – S ob­zi­rom na to da u me­dij­skom pros­to­ru kro­nič­no ne­dos­ta­je ovak­vog sa­dr­ža­ja, osje­ća­mo po­seb­nu od­go­vor­nost. Pro­gram Ra­dio Stu­den­ta smo i po­sve­ti­li upra­vo onim sa­dr­ža­ji­ma za ko­je smo pro­ci­je­ni­li da ne­dos­ta­ju u me­dij- skom jav­nom pros­to­ru, a esen­ci­jal­no su važ­ni – do­dao je Vla­šić. Me­di­ji naj­češ­će ne pri­ka­zu­ju ma­njin­ske sku­pi­ne u druš­tvu, us­t­vr­di­la je ured­ni­ca emi­si­je Ho­da­li­ca Ivo­na Še­pa­ro­vić, do­da­ju­ći i da ka­da to i či­ne - naj­češ­će se go­vo­ri o ne­kom od obli­ka dis­kri­mi­na­ci­je ili ne­mo­guć­nos­ti os­tva­ri­va­nja za­jam­če­nih pra­va. Sto­ga je od ve­li­ke važ­nos­ti, nas­tav­lja Še­pa­ro­vić, da oso­be s inva­li­di­te­tom, kao i bi­lo ko­ja dru­ga ma­njin­ska sku­pi­na u druš­tvu, ima­ju pris­tup me­di­ji­ma i da svo­ju pri­ču is­pri­ča­ju sa­mos­tal­no. – Vje­ru­jem da taj­na du­go­vječ­nos­ti Ho­da­li­ce le­ži upra­vo u či­nje­ni­ci da je to emi­si­ja za mla­de sa i bez inva­li­di­te­ta. Dak­le, otva­ra­mo te­me ko­je su za­nim­lji­ve svim mla­di­ma, ali u jed­nom di­je­lu go­vo­ri­mo i o ne­kim spe­ci­fič­nos­ti­ma ve­za­ni­ma za mla­de s inva­li­di­te­tom. Ta­ko raz­bi­ja­mo pre­dra­su­de jer go­vo­ri­mo o stva­ri­ma ko­je se lju­di ina­če

Raz­bi­ja­mo pre­dra­su­de jer go­vo­ri­mo o stva­ri­ma ko­je se lju­di ne usu­de pi­ta­ti, is­ti­če Še­pa­ro­vić

ne usu­de pi­ta­ti oso­be s inva­li­di­te­tom. Na pri­mjer, ima­li smo emi­si­ju o po­la­ga­nju vo­zač­kog is­pi­ta gdje smo go­vo­ri­li ka­ko ta pro­ce­du­ra iz­gle­da, ali i ka­ko funk­ci­oni­ra­ju ko­man­de za oso­be s inva­li­di­te­tom ko­je u vož­nji ko­ris­te sa­mo ru­ke. Ti­me smo po­ka­za­li da ne­ke stva­ri idu dru­ga­či­je, ali i da oso­be s inva­li­di­te­tom mo­gu uprav­lja­ti auto­mo­bi­lom ako to že­le. Još jed­na bit­na stvar je što s gos­ti­ma otvo­re­no raz­go­va­ra­mo o ne­do­umi­ca­ma ko­je lju­di ima­ju, a ko­je ih mo­žda spre­ča­va­ju da otvo­re­no ko­mu­ni­ci­ra­ju. Ta­ko smo jed­nu od na­ših goš­ći, uz pret­hod­nu su­glas­nost, u ete­ru pri­upi­ta­li i ka­ko sli­je­pi sa­nja­ju jer vje­ru­je­mo da od­go­vo­ri na tak­va pi­ta­nja do­pri­no­se sma­nje­nju pre­dra­su­da druš­tva – do­da­la je. Is­ti­če i da su za­do­volj­ni što je Ho­da­li­ca emi­si­ja jed­na­ka kao i sva­ka dru­ga na Ra­dio Stu­den­tu – ne­ma po­pu­šta­nja ni po­di­la­že­nja. U kre­ira­nje Ho­da­li­ce uklju­če­ne su če­ti­ri oso­be s inva­li­di­te­tom i dvi­je oso­be bez inva­li­di­te­ta, a či­nje­ni­ca da nji­ho­vi slu­ša­te­lji vje­ro­jat­no ni ne zna­ju je li u ete­ru oso­ba sa ili bez inva­li­di­te­ta po­ka­zu­je ko­li­ko je za­pra­vo to sa­svim spo­red­no.

Ured­ni­ca emi­si­je Ivo­na Še­pa­ro­vić (dru­ga zdes­na ) i ured­nik Ra­dio Stu­den­ta Ivan Vla­šić (skroz des­no) sa su­rad­ni­ci­ma Ho­da­li­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.