Vo­lim si pos­tav­lja­ti vi­so­ke ci­lje­ve jer se on­da tru­dim i dos­ti­ći ih

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Ana Ma­ria Fi­li­po­vić Gr­čić ana.ma­ria.fi­li­po­vic.gr­cic@pos­lov­ni.net

Ko­le­ge na pos­lu po­nos­ni su na me­ne što mi da­je do­dat­ni elan za no­ve po­bje­de, ka­že Gla­žar

Gla­žar is­ti­če ka­ko obič­no lju­di gle­da­ju na sve kao ‘mi’ i ‘oni’, za što ne­ma ni­kak­ve po­tre­be Na svjet­skom pr­vens­tvu za oso­be s inva­li­di­te­tom u ša­hu, ko­je se po­čet­kom lip­nja odr­ža­va­lo u Slo­vač­koj, zlat­nu me­da­lju od­nio je Do­ma­goj Gla­žar iz Zagreba, eko­no­mist na struč­nom os­po­sob­lja­va­nju u odje­lu fi­nan­ci­ja Us­ta­no­ve za pro­fe­si­onal­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju i za­poš­lja­va­nje oso­ba s inva­li­di­te­tom URIHO. Sport­ski us­pjeh bi­la je pr­va in­for­ma­ci­ja ko­ju je ot­krio u raz­go­vo­ru, do­dav­ši da mu je sa­da lak­še us­kla­đi­va­ti tur­ni­re s pos­lov­nim oba­ve­za­ma ne­go što je to bio slu­ča­ju s is­pit­nim ro­ko­vi­ma. – Lju­di su po­zi­tiv­ni, po­sao je do­bar. Za­hva­lju­ju­ći sjaj­nim ko­le­ga­ma, sav­la­dao sam i sva prak­tič­na zna­nja ko­ja mi tre­ba­ju za ovo rad­no mjesto. Na pos­lu mi ni­je te­ško i svi­đa mi se sve što ra­dim. Imam is­kus­tva i kao no­vi­nar na INpor­ta­lu, dok je te­ma mog di­plom­skog ra­da bi­lo sof­tver­sko rje­še­nje ma­pi­ra­nja gra­da za oso­be s inva­li­di­te­tom, ta­ko da me za­ni­ma­ju raz­li­či­ta po­dru­čja – spri­čao je Gla­žar. Do za­vr­šet­ka struč­nog os­po­sob­lja­va­nja os­ta­lo mu je još ne­ko­li­ko mje­se­ci, a na pi­ta­nje što pos­li­je ka­že da je sa­mo ne­bo gra­ni­ca. – Pro­blem da­naš­njeg druš­tva pre­dra­su­de su pre­ma oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom. Sve je stvar u gla­vi i ka­ko se pos­ta­viš – se­be ne gle­dam kao da sam dru­ga­či­ji. Gle­da­no ge­ne­ral­no, što se ti­če grad­ske in­fras­truk­tu­re, u Za­gre­bu uop­će ni­je lo­še, iz­uz­me­mo li tra­mvaj­ske pri­la­ze. Ta­ko da bih re­kao da se u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na osje­ti da su us­ta­no­ve i ces­te ipak pri­la­go­đe­ni­je i da ne­ma ve­ćih po­te­ško­ća. S dru­ge stra­ne, po­te­ško­ća još ima s iz­ra­zom oso­ba s po­seb­nim po­tre­ba­ma, a jed­na­ko ta­ko ni­je pre­tje­ra­no spre­tan ni onaj ter­min ‘inva­lid’. Obič­no lju­di gle­da­ju na sve kao ‘mi’ i ‘oni’, za što ne­ma ni­kak­ve po­tre­be. Te­ško je mi­je­nja­ti sve lju­de, pa bi­smo tre­ba­li mi­je­nja­ti se­be – do­dao je. Što se ti­če sport­skih na­tje­ca­nja, ka­zao je i da je sa ša­hom pro­pu­to­vao po­la svi­je­ta te da se za me­da­lju svjet­skog pr­va­ka pri­pre­mao šest mje­se­ci. Saz­na­li smo da je Gla­žar za­pra­vo maj­stor ša­ha ko­ji po­bje­de ni­že i na do­ma­ćim i svjet­skim na­tje­ca­nji­ma. – Vo­lim si pos­tav­lja­ti vi­so­ke ci­lje­ve jer se on­da tru­dim i dos­ti­ći ih. Ni­sam ni­kad mis­lio ni da ću mo­ći pos­ti­za­ti ovak­ve us­pje­he, pa evo sve se to do­go­di­lo. Obi­telj, ko­le­ge na pos­lu i mo­ja oko­li­na po­nos­ni su na me­ne što mi da­je do­dat­ni elan za no­ve po­bje­de – is­tak­nuo je. Gla­žer je po­hva­lio po­zi­tiv­nu at­mo­sfe­ru kak­va vla­da u URIHO-u, ko­ji za­šti­tu oso­ba s inva­li­di­te­tom, kao i stva­ra­nje uvje­ta za nji­ho­vo os­po­sob­lja­va­nje i za­poš­lja­va­nje sma­tra oba­ve­zom sva­kog ci­vi­li­zi­ra­nog druš­tva. Pos­lu­ju od 1996. go­di­ne, a da­nas vi­še od po­lo­vi­ce on­dje za­pos­le­nih či­ne oso­be s inva­li­di­te­tom, dok im je pre­te­ča za­pra­vo naj­sta­ri­ja za­štit­na ra­di­oni­ca u Hr­vat­skoj, os­no­va­na 1946. go­di­ne u Za­gre­bu. – Ima­mo za­is­ta vri­jed­ne za­pos­le­ni­ke i naš je asor­ti­man raz­no­lik. Nas­to­ji­mo oprav­da­ti se­dam de­set­lje­ća du­gu tra­di­ci­ju kva­li­te­te po ko­joj smo poz­na­ti. No, osim rad­nih pro­ce­sa, ov­dje or­ga­ni­zi­ra­mo i raz­li­či­te ak­tiv­nos­ti kao što su li­kov­ne ko­lo­ni­je te sport­ska na­tje­ca­nja ta­ko da se slo­bod­no mo­že re­ći da se ov­dje ra­di o pra­vom za­jed­niš­tvu, a ne sa­mo pos­lov­nom od­no­su – do­da­la je Ves­na Ive­tić iz URIHO-ve ga­le­ri­je Sun­ce. Ta­ko­đer, u URIHO-u osim odje­la za prak­tič­no os­po­sob­lja­va­nje gdje se omo­gu­ća­va struč­na prak­sa za mla­de s te­ško­ća­ma u ra­zvo­ju za raz­li­či­ta in­dus­trij­sko-za­nat­ska za­ni­ma­nja, pos­to­ji i odjel po­mo­ći u ra­du gdje se odvi­ja rad sa za­pos­le­ni­ci­ma us­ta­no­ve URIHO s te­žim inva­li­di­te­tom u ci­lju oču­va­nja nji­ho­vih pre­os­ta­lih rad­nih po­ten­ci­ja­la i bo­lje so­ci­ja­li­za­ci­je. Ka­ko smo saz­na­li, URIHO je u trav­nju 2009. go­di­ne otvo­rio i Rad­ni cen­tar, pr­vi ta­kav u Hr­vat­skoj, i to s ci­ljem pri­pre­me oso­ba s inva­li­di­te­tom za svi­jet ra­da.

ŠAHOVSKI ŠAMPION Eko­no­mist na struč­nom os­po­sob­lja­va­nju u URIHO-u na svjet­skom pr­vens­tvu za oso­be s inva­li­di­te­tom osvo­jio je zlat­nu me­da­lju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.