Kla­sič­na glaz­ba opet je in

Bra­zil­ski di­ri­gent ko­ji je kon­cer­tom na To­mis­lav­cu odu­še­vio Za­grep­ča­ne sma­tra da je in­zis­ti­ra­nje na oz­bilj­nos­ti pre­du­go od­bi­ja­lo mla­de od kla­si­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Bra­ni­mir Po­fuk

Vr­hu­nac spek­tak­la bi­lo je i otva­ra­nje unu­traš­njos­ti Umjet­nič­kog pa­vi­ljo­na ka­me­ra­ma i pu­bli­ci, a HRT je sve pre­no­sio u HD for­ma­tu Ono što su glaz­be­nič­ke sna­ge HRT-a, ta­da pod vod­stvom vri­jed­ne i sa­mo­za­taj­ne Iva­ne Ko­celj, za­po­če­le pri­je če­ti­ri go­di­ne, pos­ta­la je jed­na od naj­ljep­ših kul­tur­nih tra­di­ci­ja hr­vat­ske me­tro­po­le: pros­la­va Svjet­skog da­na glaz­be i pr­vog da­na lje­ta glaz­be­nim spek­tak­lom na Tr­gu kra­lja To­mis­la­va.

Sli­ka za pos­la­ti u svi­jet

Us­pr­kos sil­noj olu­ji, ko­ja je sa­mo ne­ko­li­ko sa­ti ra­ni­je pro­hu­ja­la iz­nad Zagreba, li­jep se broj lju­di i pre­kju­čer oku­pio na To­mis­lav­cu da bi le­že­ći na tra­vi, kao na pik­ni­ku, uži­vao u sjaj­nom kon­cer­tu Zbo­ra i Sim­fo­nij­skog or­kes­tra HRT-a. Ove je go­di­ne HRT kon­cert pr­vi put pre­no­sio i sni­mio u HD for­ma­tu pa će se pre­div­ne sli­ke Zagreba mo­ći na­po­kon upu­ti­ti i u svi­jet. Tu­ris­tič­ka će za­jed­ni­ca, vje­ru­je­mo, ta­ko­đer zna­ti is­ko­ris­ti­ti sli­ke dje­ce ko­ja ple­šu, pa­ro­va ko­ji se lju­be, za­ne­se­nih li­ca slu­ša­te­lja me­đu ko­ji­ma su pre­poz­nat­lji­vi i broj­ni tu­ris­ti, usred cvjet­nih li­je­ha i pred po­zor­ni­com iza ra­skoš­no, u bo­ja­ma ko­je se mi­je­nja­ju, ra­svi­jet­lje­ne zgra­de Umjet­nič­kog pa­vi­ljo­na. Vi­zu­al­ni i glaz­be­ni vr­hu­nac spek­tak­la bi­lo je i otva­ra­nje unu­traš­njos­ti Umjet­nič­kog pa­vi­ljo­na ka­me­ra­ma i pu­bli­ci. Od ta­mo se an­sam­bli­ma na po­zor­ni­ci pri­dru­žio Ko­mor­ni zbor Ivan Fi­li­po­vić uz or­gu­lja­ša Ma­ri­ja Pen­za­ra, pod vod­stvom di­ri­gen­ta Go­ra­na Fi­li­po­vi­ća, u iz­ved­bi ve­li­čans­tve­ne sce­ne iz ope­re Ca­va­le­ria Rus­ti­ca­na. U iz­ved­bi te­mat­ski sas­tav­lje­nog baj­ko­vi­tog pro­gra­ma sa sklad­ba­ma Wag­ne­ra, Čaj­kov­skog, Gri­ega, Si­be­li­usa, Dvořáka, Stra­vin­skog, Sa­ra­sa­tea, Lhot­ke, Rim­skog Kor­sa­ko­va i Mu­sor­g­skog sja­jan su so­lis­tič­ki do­pri­nos, na svjet­skoj ra­zi­ni, da­li i so­pra­nis­ti­ca Eve­lin No­vak i mla­di hr­vat­ski vi­oli­nis­ti iz Be­ča Lu­ka Lju­bas. Po­seb­nu je pak paž­nju pri­vu­kao i mno­go sim­pa­ti­ja svo­jim pr­vim nas­tu­pom u Hr­vat­skoj osvo­jio mla­di bra­zil­ski di­ri­gent Edu­ar­do Stra­usser. Ima 31 go­di­nu, ro­đen je i ži­vi u Sao Pa­ulu, a po­to­mak je ži­dov­skih use­lje­ni­ka s te­ri­to­ri­ja da­naš­nje Ru­munj­ske. Oda­tle i ru­munj­ski je­zik, kao i he­brej­ski, na po­pi­su je­zi­ka ko­ji­ma se mla­di glaz­be­nik slu­ži. Dan na­kon kon­cer­ta, pri­je ne­go će kre­nu­ti na put na­trag u Sao Pa­ulo, mla­dog sam di­ri­gen­ta za­te­kao u pre­dvor­ju ho­te­la Wes­tin za­dub­lje­nog u knji­gu. Či­ta Tur­ge­nje­va, na por­tu­gal­skom. I on je, sku­pa s či­ta­vom pro­duk­cij­skom eki­pom HRT-a i os­ta­lim umjet­ni­ci­ma, pre­kju­čer do­ži­vio pra­vu ma­lu dra­mu ka­da se na grad sru­či­lo ne­vri­je­me sa­mo ne­ko­li­ko sa­ti pri­je za­ka­za­nog po­čet­ka kon­cer­ta. Gro­mo­vi su ga pre­nu­li iz pos­li­je­pod­nev­nog dri­je­me­ža. Ali kon­cert će mu zbog mno­go raz­lo­ga os­ta­ti u naj­ljep­šem pam­će­nju. U pr­vom re­du zbog od­lič­ne su­rad­nje s glaz­be­ni­ci­ma HRT-a i so­lis­ti­ma na či­ji je ra­čun iz­re­kao sa­me po­hva­le. Na­da­mo se da će se os­tva­ri­ti pri­jed­log, od­nos­no že­lja di­je­la or­kes­tra da se ma­es­tro Stra­usser što pri­je vra­ti u Zagreb u ne­kom no­vom di­ri­gent­skom glaz­be­nič­kom an­ga­žma­nu. – Glaz­ba pos­to­ji zbog lju­di i za­to je i me­ni kao glaz­be­ni­ku naj­važ­ni­ja ko­mu­ni­ka­ci­ja s pu­bli­kom. Po­ne­kad stro­gost i oz­bilj­nost ove glaz­be ko­ju mi iz­vo­di­mo od­bi­ja mla­du pu­bli­ku. Uto­li­ko je ljep­še bi­lo vi­dje­ti sve te lju­de u za­gre­bač­kom par­ku ka­ko sa­svim opu­šte­no, a opet vr­lo usre­do­to­če­no uži­va­ju u glaz­bi, dok tra­mva­ji pro­la­ze – re­kao nam je ma­es­tro Stra­usser.

Mla­di ma­es­tro po­to­mak je ži­dov­skih mi­gra­na­ta s po­dru­čja Ru­munj­ske

Ge­ne­ra­ci­ja pri­je in­ter­ne­ta

– Za bu­duć­nost kla­sič­ne glaz­be ne­ma stra­ha. Na­pro­tiv, naj­bo­lje vri­je­me tek do­la­zi – odu­šev­lje­no ka­že mla­di Bra­zi­lac. On sam vi­di pred­nost u to­me što pri­pa­da onoj ge­ne­ra­ci­ji ko­ja je ro­đe­na u svi­je­tu pri­je in­ter­ne­ta, a ko­ja je svje­do­či­la i teh­no­lo­škoj re­vo­lu­ci­ji ko­ja se u me­đu­vre­me­nu do­ga­đa i ko­ja kla­sič­noj glaz­bi otva­ra no­ve, još uvi­jek ne­do­volj­no is­ko­ri­šte­ne mo­guć­nos­ti ko­mu­ni­ka­ci­je. Ma­es­tro Stra­usser za­si­gur­no je jed­no od no­vih li­ca glaz­be­nič­kog svi­je­ta ko­ji će os­tva­ri­va­ti tu uz­bud­lji­vu bu­duć­nost, ko­ju sam pro­ri­če glaz­be­noj umjet­nos­ti. Sa­vr­še­no se uk­lo­pio u naj­ljep­šu za­gre­bač­ku glaz­be­nu pri­ču i na­da­mo se da će­mo ga vi­dje­ti opet.

U Za­gre­bu ga je is­tin­ski odu­še­vi­la po­sve­će­nost pu­bli­ke ko­ja je sje­di­la uz tra­mvaj­sku pru­gu

Dan na­kon kon­cer­ta za­tek­li smo ga ka­ko či­ta Tur­ge­nje­va u ho­te­lu Wes­tin, ali sprem­no je us­tao ka­ko bi po­zi­rao na­šem fo­to­gra­fu

Us­pr­kos ve­li­koj olu­ji ko­ja je na­to­pi­la trav­njak kon­cert je pri­vu­kao za­vi­dan broj slu­ša­te­lja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.