Ko­mer­ci­jal­ni put ben­do­vi­ma vi­še ni­je ba­uk

Ar­ca­de Fi­re i Kin­gs of Le­on že­le da ih obo­ža­va naj­ši­ra pu­bli­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Hr­vo­je Hor­vat kul­tu­ra@ve­cer­nji.net ZAGREB

Iz­vr­s­ni bri­tan­ski sas­tav Alt-J po­ka­zao da in­die-pop, kao i hip­no­tič­ka glaz­ba Mic­ha­ela Kiwa­nu­ke, ne mora bi­ti sa­mo “pa­met­na” ka­te­go­ri­ja

Nas­tu­pi Ar­ca­de Fi­re, Kin­gs Of Le­on i Ka­sa­bi­an na 12. INmu­si­cu po­t­vr­di­li su da ve­li­ka svjet­ska ime­na ite­ka­ko vo­de ra­ču­na o zvjez­da­nom sta­tu­su. Go­to­vo da se u zra­ku mo­glo opi­pa­ti ko­li­ko Ar­ca­de Fi­re, a gle­dao sam ih 3-4 pu­ta od “mrač­nih” po­če­ta­ka, svo­jom no­vom ples­nom kon­cep­ci­jom že­le do­seg­nu­ti sta­tus ma­sov­no pri­hva­će­nog ime­na u svjet­skim raz­mje­ri­ma. Na ja­run­skom oto­ku bi­lo je jas­no da ri­ječ “ko­mer­ci­jal­no” za njih ne­ma ne­ga­ti­van pred­z­nak ko­ji čes­to na­la­zi­mo na do­ma­ćoj sce­ni. Da­pa­če, i u nas­tu­pu Kin­gs Of Le­on – kod ko­jih se ite­ka­ko osje­te utje­ca­ji i U2 i Sprin­g­s­te­ena – jas­no je da osim pr­vok­las­ne svir­ke i pred­sta­ve, že­le za­gris­ti što je vi­še mo­gu­će i pri­vu­ći što vi­še pu­bli­ke. Pa i iz­vr­s­ni bri­tan­ski Alt-J, mo­žda naj­za­nim­lji­vi­ji gos­ti fes­ti­va­la, po­ka­za­li su da zah­tjev­ni­ji pro­gram mo­že bi­ti za­ba­van za ma­sov­nu pu­bli­ku. I da je in­die-pop, kao i hip­no­tič­ka glaz­ba Bri­tan­ca Mic­ha­ela Kiwa­nu­ke, ite­ka­ko ko­mer­ci­jal­na, a ne sa­mo “pa­met­na” ka­te­go­ri­ja.

Priv­la­če de­set­ke ti­su­ća lju­di

U tom smis­lu su ir­ski Flog­ging Mol­ly, u či­ju se sna­gu do­ma­ća pu­bli­ka uvje­ri­la ne­ko­li­ko pu­ta, do­ma­ći The Stran­ge ili be­ograd­ski Re­pe­ti­tor, os­ta­li vjer­ni­ji po­čet­noj kon­cep­ci­ji, dok su Ka­sa­bi­an, Ar­ca­de Fi­re i Kin­gs Of Le­on pre­ras­li u ben­do­ve spo­sob­ne pri­vu­ći de­set­ke ti­su­ća lju­di. Sto­ga je na INmu­si­cu bio va­žan od­li­čan na- stup Dar­ka Run­de­ka s pro­ši­re­nim pra­te­ćim sas­ta­vom i pro­gra­mom “ApoCalyp­so Now”, ko­ji je po­ka­zao ka­ko se od in­ti­mis­tič­kih nas­tu­pa s tri­om mo­že do­ći do ko­mer­ci­jal­no pri­hvat­lji­vi­je kon­cep­ci­je za ši­ro­ku pu­bli­ku ko­ja ni­ma­lo ne gu­bi ar­tis­tič­ku sna­gu. S dru­ge stra­ne, Ka­sa­bi­an, Ar­ca­de Fi­re i Kin­gs Of Le­on do­seg­nu­li su tr­žiš­ni us­pjeh oči­tim po­jed­nos­tav­lji­va­njem glaz­be s ko­jom su za­po­če­li.

Slav­ni ili sla­ve glad­ni?

Ali pr­vok­las­nim nas­tu­pi­ma po­ka­za­li su slo­je­vi­tost, vr­hun­sku svi­rač­ku spre­mu, fi­zič­ki trud i onu raz­li­ku ko­ja gor­nju kla­su di­je­li od kva­li­tet­nih, ali ma­nje am­bi­ci­oz­nih i sla­ve “glad­nih” ime­na.

Iz­vr­s­ni Run­dek po­ka­zao je ka­ko do­pri­je­ti do ši­re pu­bli­ke, a pri­tom ne iz­gu­bi­ti ar­tis­tič­ku sna­gu

ANTO MAGZAN/PIXSELL

Flog­ging Mol­ly Ir­ski ve­te­ra­ni ko­ji su nas­tu­pi­li tre­ći dan fes­ti­va­la ipak su os­ta­li vjer­ni svo­joj po­čet­noj kon­cep­ci­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.