Vi­jes­ti iz na­ših ži­vo­ta pos­ta­le su bi­zar­ni­je od ka­za­li­šta

Da­ni sa­ti­re pod­sje­ti­li su da je na­smi­ja­ti pu­bli­ku te­žak po­sao

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Bo­ja­na Ra­do­vić

Sna­žan do­jam os­ta­vi­la je pred­sta­va “Ja­mi Dis­trikt” ko­ja nas efek­t­no pod­sje­ća na na­še stvar­no mjesto u od­no­su na Eu­ro­pu i svi­jet bo­ja­na.ra­do­vic@ve­cer­nji.net Ima li da­nas sa­ti­ra uop­će šan­se za ži­vot? Tko sje­di pred te­le­vi­zo­rom i gle­da ne­ki od dnev­ni­ka, na ovo će pi­ta­nje, naj­vje­ro­jat­ni­je, od­go­vo­ri­ti – ne. Vi­jes­ti o na­šim ži­vo­ti­ma pos­ta­ju bi­zar­ni­je od bi­lo ko­jeg ka­za­liš­nog dje­la, a da­naš­nji sa­ti­ri­ča­ri pri­si­lje­ni su, ka­ko bi us­pješ­no od­go­vo­ri­li na iz­a­zo­ve vre­me­na u ko­jem ži­ve, oti­ći do te­atra ap­sur­da. No, pos­to­ji i ona ve­dri­ja i na­dah­nu­ti­ja stra­na od­go­vo­ra na to pi­ta­nje, a nju smo vi­dje­li na ovo­go­diš­njim Da­ni­ma sa­ti­re Fa­di­la Ha­dži­ća, ko­ji su za­vr­ši­li sve­ča­nom do­dje­lom na­gra­da u sri­je­du, 21. lip­nja. Za tu je stra­nu sva­ka­ko naj­zas­luž­ni­ja iz­bor­ni­ca fes­ti­va­la Želj­ka Udo­vi­čić Ple­šti­na, ko­ja je za­gre­bač­koj te­atar­skoj pu­bli­ci pri­ušti­la jed­no od naj­bo­ljih iz­da­nja ovog fes­ti­va­la, na ko­jem je pri­ka­za­no čak pet­na­est pred­sta­va iz Hr­vat­ske, re­gi­je, ali i Nje­mač­ke. Iz­bor­ni­ca se kon­cen­tri­ra­la na ja­ka autor­ska ime­na, autor­ske pro­jek­te i su­vre­me­ne adap­ta­ci­je kla­si­ka i ti­me je pos­ti­gla pun po­go­dak, do­ka­zu­ju­ći pri to­me da je na­smi­ja­ti pu­bli­ku u te­atru naj­te­ži po­sao na svi­je­tu, ali i da ži­vi­mo u tre­nut­ku ka­da taj smi­jeh iz sfe­re hu­mo­ra bje­ži upra­vo u sa­ti­ru.

Svi smo mi maj­mu­ni

Mo­žda i naj­bo­lji do­kaz to­me pred­sta­va je “Ja­mi Dis­trikt” Mi­le­ne Bo­go­vac u re­ži­ji Ko­ka­na Mla­de­no­vi­ća, ko­ja je osvo­ji­la Na­gra­du za naj­bo­lju ka­ba­ret­sku pred­sta­vu, a ko­ja nam svo­jom pri­čom su­bver­ziv­no do­ka­zu­je da smo svi mi is­ti, s per­s­pek­ti­vom da glu­mi­mo maj­mu­ne u ka­ve­zu dok nas Eu­ro­pa i ci­je­li svi­jet do­la­ze raz­gle­da­ti. O sna­zi autor­stva naj­bo­lje svje­do­či us­pjeh pred­sta­ve “Lju­di od vo­ska” HNK Zagreb. Au­tor Ma­te Ma­te­šić, za svo­je je hra­bro i be­skom­pro­mis­no dje­lo na­gra­đen je Na­gra­dom za naj­bo­lji tekst, a upra­vo je ta pred­sta­va osvo­ji­la i Na­gra­du za naj­bo­lju re­ži­ju ko­ja je pri­pa­la Ja­nu­szu Ki­ci, ko­ji je tu za­pra­vo re­ži­rao tri vr­lo raz­li­či­te dra­me u tri vr­lo raz­li­či­ta re­gis­tra. Ta je hit-pred­sta­va HNK Zagreb ovjen­ča­na i glu­mač­kim na­gra­da­ma ko­je su osvo­ji­le Al­ma Pri­ca za ulo­gu Jas­ne, dok je Kse­ni­ji Ma­rin­ko­vić za ulo­gu Je­vre­se pri­pa­la Na­gra­da “Ivo Ser­dar” za ulo­gu naj­bo­lje pri­hva­će­nu od pu­bli­ke. Pred­sta­va ko­ja se oče­ki­va­la s naj­vi­še nes­trp­lje­nja bio je Bec­ket­tov

Po­nov­no je po­t­vr­đen autor­ski us­pjeh Ma­te Ma­ti­ši­ća i nje­go­vih “Lju­di od vo­ska” S naj­vi­še nes­trp­lje­nja oče­ki­vao se Bec­ket­tov “Svr­še­tak igre” ko­ji go­vo­ri o kra­ju ljud­skos­ti

pu skri­ve­nih pro­jek­ci­ja film­skih nas­lo­va ko­je pri­pad­ni­ci raz­li­či­tih ge­ne­ra­ci­ja pam­te kao ne­za­bo­rav­na i for­ma­tiv­na film­ska is­kus­tva. Pri­jaš­nje skri­ve­ne pro­jek­ci­je uklju­či­va­le su, pod­sje­di­mo, gle­da­nje Spi­el­ber­go­vih “Ra­lja” iz ba­ze­na na Ša­la­ti, te pri­ka­zi­va­nje “Grand Bu­da­pest ho­te­la” We­sa An­der­so­na na te­ra­si ho­te­la Es­pla­na­de, a Mo­to­vun­ci tvr­de da su za ovu go­di­nu smis­li­li dos­lov­no naj­lu­đe lo­ka­ci­je do sa­da. Pr­va i jedina pro­jek­ci­ja ko­ja ove go­di­ne ni­je taj­na re­zer­vi­ra­na je za “Klub bo­ra­ca” ko­ji ne­ki na­zi­va­ju pos­t­mo­der­nim, ne­ki pos­t­ka­pi­ta­lis­tič­kim, a ne­ki kra­jem vre­me­na op­će­ni­to. Bi­lo ka­ko bi­lo, kul­t­ni Fin­c­he­rov film za­uvi­jek će nas pod­sje­ća­ti da na ovo­me svi­je­tu ni­smo uni­kat­ne pa­hu­lji­ce, ka­ko bi­smo svi ra­do vje­ro­va­li, već sa­mo or­gan­ska tvar ko­ja se iz da­na u dan ras­pa­da. Ova cr­no­hu­mor­na sa­ti­rič­na dra­ma i ne­mi­lo­srd­na kri­ti­ka kon­zu­me­ris­tič­kog druš­tva na ras­po­re­du je već ve­če­ras u 21 sat u za­gre­bač­koj La­ubi, i to bes­plat­no za sve za­in­te­re­si­ra­ne. Mjesto i vri­je­me odr­ža­va­nja os­ta­lih pro­jek­ci­ja mo­že­te ot­kri­ti pri­ja­vom na news­let­ter Mo­to­vun Film Fes­ti­va­la na nji­ho­voj in­ter­net­skoj stra­ni­ci. Nas­lo­vi će uklju­či­va­ti “Druš­tvo mr­tvih pjes­ni­ka”, “Ta div­na stvo­re­nja”, “Noć na zem­lji” te “Let iz­nad ku­ka­vi­čjeg gni­jez­da”, i to na do­sad ne­vi­đe­nim ki­no­lo­ka­ci­ja­ma po­ve­za­ni­ma s te­ma­ma tih fil­mo­va!

Na­gra­da za naj­bo­lju žen­sku ulo­gu pri­pa­la je Ma­ši Der­ganc iz Slo­ven­skog na­rod­nog gle­da­liš­ča Ljub­lja­na Iz­bor­ni­ca Želj­ka Udo­vi­čić Ple­šti­na za fes­ti­val je oda­bra­la 15 pred­sta­va te se kon­cen­tri­ra­la na ja­ka autor­ska ime­na, autor­ske pro­jek­te i adap­ta­ci­je kla­si­ka

Bor­ko Pe­rić naj­bo­lji je glu­mac 41. Da­na sa­ti­re te mu je pri­pa­la na­gra­da “Mla­den Cr­no­br­nja Gum­bek”

De­jan Proj­kov­ski, di­rek­tor Ma­ke­don­skog na­ci­onal­nog te­atra do­bio je glav­nu na­gra­du iz ru­ku Dra­že­na Kla­ri­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.