‘San Ivanj­ske no­ći’ do­no­si i da­šak Bol­lywo­oda

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (mc)

Sha­kes­pe­are u Du­brov­ni­ku igrat će se do 5. sr­p­nja, a naj­av­lje­na je i iz­lož­ba “Dr­žić su­sre­će Sha­kes­pe­area”

Me­đu­na­rod­ni glu­mač­ki an­sambl Mid­sum­mer Sce­ne Fes­ti­va­la u in­ten­ziv­nim je pro­ba­ma za pre­mi­je­ru pred­sta­ve “San Ivanj­ske no­ći” Wil­li­ama Sha­kes­pe­area ko­ja će se na du­bro­vač­koj tvr­đa­vi Lo­vri­je­nac odr­ža­ti 24. lip­nja u 21.30 sa­ti. Ulo­gu Her­mi­je ove se­zo­ne će igra­ti Su­san Hin­gley iz Ja­pa­na. U ulo­zi Puc­ka je She­etal Ka­po­or, ko­ja je i ko­re­ograf­ki­nja pred­sta­ve, a osmis­li­la je za nju in­dij­ske ples­ne ele­men­te što do­no­si da­šak Bol­lywo­oda u kla­sič­nu ko­me­di­ju za­ča­ra­nih za­bu­na. Ti­ta­ni­ju igra Kud­za­nayi Chiwawa iz Zim­ba­bvea, a naš Fi­lip Kre­nus, glu­mac ko­ji ži­vi i ra­di u Lon­do­nu i je­dan je od pro­du­ce­na­ta fes­ti­va­la, nas­tu­pa u ulo­zi Vra­ti­la. Pred­sta­ve će se igra­ti sva­ku ve­čer do 5. sr­p­nja, a za tra­ja­nja fes­ti­va­la u pa­la­či Spon­za je iz­lož­ba “Dr­žić me­ets Sha­kes­pe­are” bri­tan­skog umjet­ni­ka Ba­ri­ja God­dar­da.

U me­đu­na­rod­nom an­sam­blu pred­sta­ve je i Hr­vat Fi­lip Kre­nus (pr­vi des­no)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.