Spli­ća­ni mu­zi­ci­ra­li na pet naj­frek­vent­ni­jih lo­ka­ci­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (mpk)

Na pr­vi dan lje­ta na pet lo­ka­ci­ja u Spli­tu zas­lu­gom HGU Split obi­lje­žen je Svjet­ski dan glaz­be, ko­ji se ne­bro­je­nim nas­tu­pi­ma sla­vio u svim ve­ćim gra­do­vi­ma, ali i ma­lim mjes­ti­ma di­ljem Hr­vat­ske. Ri­va, Pja­ca, Mar­mon­to­va, Mi­ho­vi­lo­va ši­ri­na i Dom mla­dih ži­vje­li su glaz­bu, tu­ris­ti su plje­ska­li, pje­va­li, ple­sa­li, sni­ma­li. Grad­ski or­kes­tar Sto­lac star­tao je s Mar­mon­to­ve pre­ko grad­skih uli­ca. Na Pja­ci su po­zor­nost pli­je­ni­li Mje­šo­vi­ta kla­pa Ća­ku­la, Žen­ski vo­kal­ni sas­tav Ru­su­la, Mje­šo­vi­to-pje­vač­ko druš­tvo Mir­ta... Bi­lo je, ka­žu Spli­ća­ni, “li­po za oči, uši i du­šu”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.