Os­vje­že­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura -

VLATKA KOLAROVIĆ ljet­no je ured­nič­ko i vo­di­telj­sko po­ja­ča­nje no­vih Vi­jes­ti iz kul­tu­re ko­je i da­lje idu iza tre­ćeg Dnev­ni­ka na HRT-u 1, ali tra­jat će de­set mi­nu­ta

Na HRT-u je već 18 go­di­na, a ure­đi­va­la je “Dru­gi for­mat” HRT

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.