Ma­li noć­ni raz­go­vo­ri po­či­nju sa Želj­kom Čo­rak

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (mc)

Ma­le noć­ne raz­go­vo­re Mi­la­na Vuković Ru­njić na sce­ni Ama­deo od­lu­či­la je za­po­če­ti sa po­vjes­ni­čar­kom umjet­nos­ti i knji­žev­ni­com Želj­kom Čo­rak ko­ja će ve­če­ras u 21 sat, iz­ni­je­ti svo­ja za­pa­ža­nja o zna­če­nju sti­ho­va i umi­je­ću pam­će­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.