La­na Pa­vić obja­vi­la da je po­nov­no trud­na

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (ah)

elek­tro­teh­ni­ke, gdje je od sta­tu­sa pr­vos­tup­ni­ka di­je­li sa­mo za­vr­š­ni rad.

Tri ses­tre kao po­dr­ška

Uz to pje­va, i to od ma­lih no­gu, nas­tu­pa na glaz­be­nim fes­ti­va­li­ma te svi­ra gi­ta­ru, a ti­je­kom dje­tinj­stva za­vr­ši­la je i os­nov­nu glaz­be­nu ško­lu. Pr­vu ve­li­ku pri­li­ku do­bi­la je ka­da ju je Lu­ka Ni­že­tić iz­a­brao da s njim ot­pje­va du­et „Nek pad­ne mrak“. Na­kon od­la­ska In­di­re Le­vak iz Co­lo­ni­je pos­ta­la je dio ben­da ko­ji je gor­lji­vo slu­ša­la u os­nov­noj ško­li. - Ima­la sam obo­ža­va­telj­sku fa­zu Co­lo­ni­je u os­nov­noj ško­li i sve nji­ho­ve CD-e, a sa­da sam nji­hov član, što je do­is­ta neo­bič­no. Bend či­ji sam bi­la fan sa­da je moj. Ma­ma mi i da­nas po­ne­kad ka­že ka­ko sam je zna­la živ­ci­ra­ti zbog pre­glas­nog slu­ša­nja Co­lo­ni­ji­nih pje­sa­ma - smi­ju­ći se pri­sje­ća se Iva­na. -Bliž­nji su iz­ne­na­đe­ni i uz­bu­đe­ni zbog no­vos­ti u mo­me ži­vo­tu, a na­ro­či­to tri mla­đe ses­tre. Nji­ma je to vr­lo za­nim­lji­vo - priz­na­je Iva­na. Nje­zi­no poz­nans­tvo s Bo­ri­som Đur­đe­vi­ćem, pro­du­cen­tom i os­ni­va­čem Co­lo­ni­je, ni­je du­ga vi­je­ka. Vi­dje­li su se sa­mo dva­put ra­di even­tu­al­ne su­rad­nje pri­je ne­go što joj je po­nu­dio an­ga­žman u Co­lo­ni­ji.

Sprem­na na sud jav­nos­ti

- Šo­ki­ra­la me vi­jest o In­di­ri­nu od­la­sku, a za­tim je us­li­je­dio dru­gi šok ka­da mi je Bo­ris po­nu­dio su­rad­nju. Od­mah sam pris­ta­la, jer je to po­nu­da ko­ja se ne od­bi­ja. Iako, to ne sli­či na me­ne jer sam pri­lič­no neo­d­luč­na oso­ba. Ot­pri­je sam htje­la su­ra­đi­va­ti s Bo­ri­som ra­di sa­mos­tal­ne ka­ri­je­re, ali ova­ko je is­pa­lo još bo­lje. U sva­kom slu­ča­ju, ve­li­ka mi je čast ra­di­ti s njim, on je za Co­lo­ni­ju na­pra­vio vi­še od 150 pje­sa­ma, a od to­ga su ba­rem 50 ve­li­ki hi­to­vi - sma­tra Iva­na. Omi­lje­ne Co­lo­ni­ji­ne pje­sme su joj „Za tvo­je sne­ne oči“, „Bu­di mi zbo­gom“, „Mir­no mo­re“i „Fja­ka“. S Bo­ri­som je već sni­mi­la pje­smu, a sa­da sli­je­de nas­tu­pi. O pr­vim kon­cer­ti­ma i su­du jav­nos­ti o no­voj pje­smi te to­me što će je pu­bli­ka ne­iz­bjež­no us­po­re­đi­va­ti s In­di­rom, Iva­na se nas­to­ji što ma­nje za­ma­ra­ti. -Si­gur­no će na po­čet­ku bi­ti us­po­re­đi­va­nja, ipak sam za ši­ru jav­nost no­vo li­ce, ali to me ne stra­ši. Is­kre­no, ne že­lim i ne bih vo­lje­la bi­ti ni­či­ja za­mje­na, ne­go bi­ti svo­ja i sve iz­ves­ti na svoj na­čin. Ina­če sve ovo u što sam se upus­ti­la ne bi ima­lo smis­la hra­bro za­klju­ču­je no­va pje­va­či­ca Co­lo­ni­je.

TV vo­di­te­lji­ca La­na Pa­vić (37) na Fa­ce­bo­ok pro­fi­lu po­di­je­li­la je da je po­nov­no - trud­na. La­na je maj­ka dva­ju dje­voj­či­ca, de­se­to­go­diš­nje La­re Bor­ne či­ji otac je Bra­ni­mir Br­kljač i jed­no­go­diš­nje Iris Lu­ci­je ko­ju ima sa su­pru­gom Mar­kom Ko­žu­lom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.