Princ Har­ry ka­že da ni­kad ne že­li bi­ti kralj

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (ah)

Princ Har­ry (32) ot­krio je da u nji­ho­voj obi­te­lji ne pos­to­ji nit­ko tko bi že­lio pos­ta­ti kralj ili kra­lji­ca. Ta­ko­đer, is­pri­čao je ka­ko že­le mo­der­ni­zi­ra­ti mo­nar­hi­ju ko­ju je gra­di­la nji­ho­va ba­ka, kra­lji­ca Eli­za­be­ta II., te da za to ima­ju nje­zi­nu po­dr­šku. Priz­nao je i ka­ko je ja­ko stras­tven u iz­vr­ša­va­nju hu­ma­ni­tar­nih obve­za te da uži­va u svo­joj „zlo­čes­toj“stra­ni, ko­ja mu omo­gu­ću­je da se po­is­to­vje­ti s oni­ma ko­ji se na­đu u ne­koj ne­vo­lji. Za se­be ka­že da vo­di pri­lič­no obi­čan ži­vot te da će, čak i ako pos­ta­ne kralj, sam od­la­zi­ti u šo­ping.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.