Po­s­ljed­njih go­di­na osje­ća­la sam se ne­si­gur­no

Pje­va­či­ca u ma­ga­zi­nu ot­kri­va i za­što se sli­ka­la go­la

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Iza­be­la Vr­tar or­di­na­ci­ja@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ovo lje­to do­če­kaj­te sprem­ne ko­ji god kon­fek­cij­ski broj no­si­le, a u to­me će vam po­mo­ći stvar­ne pri­če že­na u no­voj Or­di­na­ci­ji ko­ja iz­la­zi su­tra

Na pla­žu kre­nem čim pro­ljet­no sun­ce za­gri­je asfalt i obič­no sam na njoj jedina, ot­kri­la nam je pje­va­či­ca Na­ta­li Diz­dar, no­va zvi­jez­da ma­ga­zi­na Or­di­na­ci­ja, ko­ji su­tra iz­la­zi ek­s­klu­ziv­no uz Ve­čer­nji list.

Zdra­va pre­hra­na je os­no­va

Na­ta­li do­da­je da do­bru for­mu odr­ža­va spor­tom, bu­du­ći da vo­li sve ak­tiv­nos­ti ve­za­ne uz pri­ro­du. - Dos­ta sam u po­kre­tu pa imam ri­tam na ko­ji je mo­je ti­je­lo na­vik­nu­to već go­di­na­ma. Ta­ko­đer, zdra­vo se hra­nim. Je­dem pu­no ri­be i po­vr­ća, sve mo­gu­će kom­bi­na­ci­je sa­la­ta, ora­šas­te plo­do­ve... - objaš­nja­va li­je­pa Za­dran­ka.

Pra­ve ljet­ne te­me

Do­da­je da ni­je po­bor­ni­ca kre­ma za sun­ča­nje, ali vo­li ulje za ti­je­lo na­kon sun­ča­nja. U in­ter­v­juu je ot­kri­la i ka­ko se na­uči­la no­si­ti s pri­ti­skom jav­nos­ti. - Tre­ba­lo mi je ne­ko vri­je­me da se opus­tim i to sta­vim u ne­ku la­di­cu u ko­joj mi ne­će sme­ta­ti - is­kre­na je Na­ta­li. Osim in­ter­v­jua s Na­ta­li, u no­vom ma­ga­zi­nu Or­di­na­ci­ja oče­ku­je vas pu­no ljet­nih te­ma. Naj­vi­še se, na­rav­no, ba­vi­mo lje­tom i svim nje­go­vim bla­go­da­ti­ma, ali i opas­nos­ti­ma. Že­ne raz­li­či­tih kon­fek­cij­skih bro­je­va i do­bi ot­kri­le su nam ka­ko se osje­ća­ju u svo­jem ti­je­lu, a da­je­mo od­go­vor i na vječ­no pi­ta­nje – što kad vjež­ba­te, a ne mr­ša­vi­te.

No­vi broj ma­ga­zi­na Or­di­na­ci­ja po­tra­ži­te su­tra, sa­mo uz Ve­čer­nji list, po ci­je­ni od 7 kuna

HR­VO­JE JELAVIĆ/ PIXSELL

Pr­va na pla­ži Već u trav­nju po­či­njem obi­la­zi­ti pla­že i obič­no sam sa­ma, ali mo­re na me­ne dje­lu­je opu­šta­ju­će

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.