Ol­mo: Go­di in­te­res Bar­ce, ali za­ni­ma me sa­mo Di­na­mo

Is­kre­no, na od­mo­ru su mi već fa­li­li deč­ki iz Di­na­ma – ve­li Ol­mo

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Ro­bert Ju­na­ci ro­bert.ju­na­ci@ve­cer­nji.net ZAGREB

Za­vr­š­ni­ca pr­vens­tva bi­la mi je do­bra, ali znam da me sad če­ka no­va bor­ba za mjesto u mom­ča­di - ka­zao nam je mla­di Špa­njo­lac

Kod Ivaj­la Pe­te­va pu­no je igra­ča pro­kr­sta­ri­lo kroz udar­nu pos­ta­vu, tre­ner Di­na­ma ja­ko je pu­no ro­ti­rao svo­je igra­če, čes­to i kad bi ma­lo tko, ne sa­mo me­đu na­ma re­la­tiv­nim la­ici­ma već i me­đu struč­nja­ci­ma, po­mis­lio da je to bi­lo nuž­no. Ta­ko je svo­je am­pli­tu­de kod Pe­te­va, ali i nje­go­vih pret­hod­ni­ka imao i Da­ni Ol­mo. Mla­di Špa­njo­lac bio je po­naj­bo­lji igrač Di­na­ma na pri­pre­ma­ma u Tur­skoj, a on­da je odjed­nom nes­tao s pra­ve sce­ne. I u pr­vom di­je­lu pr­vens­tva Ol­mo je igrao vi­še za dru­gu mom­čad, u tom pe­ri­odu za pr­vu je mom­čad igrao sa­mo u ku­pu, dok je u pr­vens­tvu upi­sao mi­zer­nih 48 mi­nu­ta. Kad ga ni­je bi­lo u mom­ča­di ni na­kon sjaj­nih pri­pre­ma u Tur­skoj, pos­tao je i oprav­da­no ne­za­do­vo­ljan iako je u nje­go­vu slu­ča­ju Pe­tev bio čak i odre­đen, što je ri­je­dak slu­čaj: – Na po­čet­ku pro­ljet­nog di­je­la pr­vens­tva dos­ta je pao u for­mi, to je nor­mal­no za ta­ko mla­dog igra­ča – go­vo­rio je Bu­ga­rin. No on­da je pred kraj pr­vens­tva vra­tio re­flek­to­re na Ol­ma, a ovaj mu je to li­je­po vra­tio, od­lič­nim igra­ma, a on­da je u zad­nje dvi­je utak­mi­ce pro­tiv Ri­je­ke za­bio i go­lo­ve na ko­je je du­go če­kao u pr­vens­tvu, pa u fi­na­lu ku­pa. Ta­ko je u zad­njih se­dam utak­mi­ca pr­ven- stva odi­grao šest ci­je­lih utak­mi­ca i jed­no po­lu­vri­je­me i svih 90 mi­nu­ta u fi­na­lu ku­pa u Va­ra­ždi­nu. I mla­di je Špa­njo­lac mo­gao mir­no oti­ći na od­mor. – Do­bro sam se od­mo­rio, ima­li smo tri tjed­na što je do­is­ta do­volj­no za pra­vi od­mor i vra­tio sam se u Zagreb pun ener­gi­je – re­kao nam je Ol­mo i do­dao: – Od­mor sam pro­veo s obi­te­lji u Špa­njol­skoj, s pri­ja­te­lji­ma. I li­je­po je bi­lo vra­ti­ti se ma­lo ku­ći, ali mo­gu vam re­ći da mi se i li­je­po vra­ti­ti u Di­na­mo, na­kon tri tjed­na od­mo­ra po­če­li su mi fa­li­ti deč­ki iz klu­ba, svla­či­oni­ca. I osje­ćam se baš do­bro, pun mo­ti­va.

Fer­nan­des je kon­ku­ren­ci­ja

Mo­tiv ni­je sa­mo na­met­nu­ti se po­nov­no tre­ne­ru i iz­bo­ri­ti za pr­vu mom­čad, na po­zi­ci­ji li­je­vog kri­la je i Ju­ni­or Fer­nan­des ko­ji se vra­tio s po­sud­be i, ako po­nov­no ne ode ne­ka­mo, bit će tu pra­ve bor­be, mo­tiv je osvo­ji­ti nas­lov ko­ji im je uze­la Ri­je­ka. – Sva­ka­ko, s tom smo miš­lju svi doš­li na po­če­tak no­vih pri­pre­ma, že­li­mo tro­fe­je i već sam na­kon pr­vih tre­nin­ga vi­dio da su svi deč­ki do­bro ras­po­lo­že­ni – ve­li Ol­mo. Raz­log za to Da­ni­je­vo za­do­volj­stvo či­nje­ni­ca je da je us­pio po­ka­za­ti svi­ma da zas­lu­žu­je ve­li­ku paž­nju, ne sa­mo svo­jim igra­ma već i po­na­ša­njem, pris­tu­pom... – Ta za­vr­š­ni­ca se­zo­ne bi­la mi je baš do­bra, ako ne ra­ču­na­mo da smo os­ta­li bez tro­fe­ja. Stvar­no sam po­čeo pu­no igra­ti i sre­tan sam iako znam da je upra­vo sad sve kre­nu­lo iz po­čet­ka, da se opet mo­ram bo­ri­ti za svo­je mjesto – mir­no ka­že Ol­mo ko­jeg ni­je pre­vi­še uz­bu­di­lo pi­sa­nje špa­njol­skih me­di­ja da bi ga Bar­ce­lo­na iz ko­je je oti­šao 2014. go­di­ne že­lje­la vra­ti­ti. No ni­je to pr­vi put, čim Da­ni ode na od­mor u Špa­njol­sku, po­ja­ve se tak­ve pri­če, iako je ova bi­la is­ti­ni­ta, Bar­ca ga je že­lje­la, igrao bi za B mom­čad. – Mo­je su mis­li sa­mo uz Di­na­mo. Na­rav­no da bi svat­ko bio sre­tan, pa sam ta­ko i ja kad Bar­ce­lo­na po­ka­že za­ni­ma­nje, pa bi­la ri­ječ i o Bar­ce­lo­ni­noj B mom­ča­di. Mo­žda ipak jed­nog da­na i ode u pr­vu mom­čad Bar­ce­lo­ne, ali ta­da će ka­ta­lon­ski klub to mo­ra­ti mno­go vi­še pla­ti­ti.

Ima ugo­vor do 2020.

– Ha-ha, na­rav­no da se na­dam ka­ko bih se jed­nog da­na mo­gao na­ći u pr­voj mom­ča­di Bar­ce­lo­ne, ali po­la­ko, sad mo­že­mo sa­mo o Di­na­mu – za­klju­čio je do­bro ras­po­lo­že­ni Da­ni Ol­mo. Na­da­mo se da će i os­ta­ti ta­ko ras­po­lo­žen, da će i da­lje igra­ti na vi­so­koj ra­zi­ni jer po­ka­zao je da mo­že, zna i ho­će. A Di­na­mo s njim ima ugo­vor do 2020. go­di­ne, sa­mo, bu­de li igrao kao u za­vr­š­ni­ci proš­log pr­vens­tva, bit će ga te­ško za­dr­ža­ti još te tri go­di­ne.

Kad god ode na od­mor u Špa­njol­sku, ta­moš­nji me­di­ji vra­ća­ju ga u Bar­ce­lo­nu

Ol­mo je kao kli­nac oti­šao iz Bar­ce, baš kao i Fa­bre­gas ko­jeg je ka­ta­lon­ski klub kas­ni­je ku­pio za 34 mi­li­ju­na eura

CESC FA­BRE­GAS biv­ša zvi­jez­da Bar­ce­lo­ne

Da­ni Ol­mo Bio je ka­pe­tan i naj­bo­lji igrač svo­je ge­ne­ra­ci­je Bar­ce­lo­ne, mla­di re­pre­zen­ta­ti­vac, a Di­na­mo ga je 2014. ‘ukrao’, i to bes­plat­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.