Ako je Ju­ni­or Fer­nan­des pos­lo­žio gla­vu...

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Ro­bert Ju­na­ci

Zi­mus ga je Pe­tev ot­pi­sao pa je pro­lje­će pro­veo u Tur­skoj i igrao je do­bro, ali je bio pre­skup za klub Sa­fe­ta Su­ši­ća

Di­na­mo ne­ma ta­ko moć­nog igra­ča kao što je Ju­ni­or Fer­nan­des i, kad je iz Baye­ra sti­gao u Di­na­mo, nje­mač­ki no­vi­na­ri ni­su mo­gli vje­ro­va­ti da su pla­vi ku­pi­li tak­vog igra­ča. I bio je Fer­nan­des do­bar, po­ka­zao je da ima moć, da i zna, ali je bio pro­blem što baš i ne tr­pi tak­tič­ke za­mis­li tre­ne­ra. Ivaj­lo Pe­tev to pak ni­je že­lio tr­pje­ti i ot­pi­sao ga je ove zi­me. Ju­ni­or je oti­šao u Tur­sku i igrao je do­bro, za­bi­jao i os­tao bi u Alanyas­po­ru, ali im je pre­skup. Skup je i Di­na­mu s 900.000 eura go­diš­nje pla­će, a ima ugo­vor još go­di­nu da­na. Ako je u Tur­skoj us­pio pos­lo­ži­ti gla­vu mo­gao bi bi­ti po­ja­ča­nje Pe­te­vu, ako ne, on­da će bi­ti ve­li­ki fi­nan­cij­ski uteg, ne us­pi­ju li ga pla­vi ne­ko­me po­su­di­ti.

Ju­ni­or Fer­nan­des Na pri­pre­me Di­na­ma sti­gao je s no­vom fri­zu­rom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.