Od­la­zim iz “ze­bri”, ali i u 37. os­ta­jem igra­ti u Nje­mač­koj

Šu­ška se da je no­vi klub Ham­burg s ko­jim je osvo­jio Li­gu pr­va­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Damir Mr­vec ZAGREB

Sva­ka čast deč­ki­ma iz Var­da­ra. S ve­ći­nom sam igrao dok sam bio u Sko­pju. Ne, ni­je mi žao što sam oti­šao – is­tak­nuo je Lac­ko­vić

Bla­žen­ko Lac­ko­vić u pro­sin­cu će na­pu­ni­ti 37 go­di­na. I ne mis­li pres­ta­ti s igra­njem ru­ko­me­ta. No, ni­je je­di­ni igrač iz ge­ne­ra­ci­je ko­ja je 2003. osvo­ji­la svjet­ski nas­lov u Por­tu­ga­lu ko­ji je još uvi­jek ak­ti­van. Ton­či Val­čić je ne­dav­no pot­pi­sao no­vi jed­no­go­diš­nji ugo­vor s PPD Za­gre­bom, Da­vor Do­mi­ni­ko­vić igra u Ba­lin­ge­nu, Re­na­to Su­lić je još uvi­jek ne­za­mje­njiv u Ve­s­z­pre­mu, a Igor Vo­ri je ka­pe­tan “pli­na­ra”. Ne­da se ni Ve­dran Zr­nić ko­ji igra u Nexeu. Ve­ći­na nje­go­vih su­igra­ča su tre­ne­ri – Ma­rio Ke­len­trić (tre­ner vra­ta­ra u PPD Za­gre­bu), Vla­do Šo­la (tre­ner Du­bra­ve), Slav­ko Go­lu­ža (tre­ner Ta­tra­na), Val­ter Ma­to­še­vić (tre­ner u Ki­ni) i Pe­tar Me­tli­čić (tre­ner u klu­bu aka­de­mi­ja Ba­lić-Me­tli­čić). Bo­ži­dar Jo­vić je glav­ni me­na­džer PPD Zagreba, Nik­ša Ka­leb ma­lo po­ma­že u Met­ko­vi­ću, a iz­van ru­ko­me­ta tre­nut­no su Iva­no Ba­lić, De­nis Špo­lja­rić i Mir­za Džom­ba.

Ma­la mi­nu­ta­ža u Ki­elu

– Na­mje­ra­vam igra­ti ni slje­de­će se­zo­ne – re­kao je od­mah Lac. U Ki­elu? – Ne, ovih da­na pot­pi­sat ću ugo­vor s jed­nim dru­gim nje­mač­kim klu­bom. Za sa­da ne­ka ime klu­ba os­ta­ne taj­na. Da se ne­što ne is­kom­pli­ci­ra. Se­zo­na u Ki­elu ni­je bi­la baš naj­bo­lja, i što se ti­če re­zul­ta­ta, ali i va­še mi­nu­ta­že ko­ja je bi­la na ka­palj­ku? – Is­ti­na. Ni­je to ono što sam oče­ki­vao ka­da su me zva­li dok sam bio u Var­da­ru. Mis­lio sam da ću igra­ti pu­no vi­še i da ne­ću češ­će igra­ti u obra­ni, već u na­pa­du. No, ta­ko je od­lu­čio tre­ner i ja tu ne mo­gu ni­šta – is­tak­nuo je Bla­žen­ko. U Nje­mač­koj je igrao za tri mo­žda naj­ja­ča klu­ba – Flen­sburg, Ham­burg i Ki­el. S Ham­bur­gom je 2013. osvo­jio Li­gu pr­va­ka. Mo­žda je mo­gao osvo­ji­ti još jed­nu, da je os­tao u Var­da­ru... – Sva­ka čast deč­ki­ma iz Var­da­ra. S ve­ći­nom sam igrao dok sam bio u Skop­lju. Ne, ni­je mi žao što sam oti­šao. Jer, to ni­je bi­la ta mom­čad u mo­je vri­je­me ko­ja je ne­dav­no osvo­ji­la Li­gu pr­va­ka. I od­mah da vam ka­žem, Li­no Čer­var je bio u pra­vu ka­da je re­kao da Var­dar da­nas ima naj­bo­lje uvje­te od svih klu­bo­va na svi­je­tu. Bio sam ta­mo i uvje­rio sam se u to – ka­že Lac­ko­vić. Kad smo već kod Čer­va­ra, jes­te li se ču­li ovih da­na? – Ču­je­mo se, raz­go­va­ra­mo. On ima ne­ke ide­je, ja imam ne­ke ide­je. Da li je mo­gu­će da Vas vi­di­mo u dre­su re­pre­zen­ta­ci­je na Europ­skom pr­vens­tvu u si­ječ­nju? – A, to ne. Ni­smo raz­go­va­ra­li u tom smje­ru. Vi­še smo raz­go­va­ra­li o mom an­ga­žma­nu u struč­nom sto­že­ru, ali u ne ta­ko sko­ri­je vri­je­me – na­gla­sio je Lac­ko­vić.

Bit će opet sjaj­no u Spli­tu

Tko zna, mo­žda će­te odi­gra­ti sjaj­nu po­lu­se­zo­nu u no­vom klu­bu pa vas Čer­var po­zo­ve? – Ne, to se ne­će do­go­di­ti. A ka­ko će Hr­vat­ska pro­ći na do­ma­ćem par­ke­tu? – Mis­lim da će­mo pro­ći ja­ko do­bro. Bio sam član re­pre­zen­ta­ci­je ko­ja je igra­la na Svjet­skom pr­vens­tvu u Hr­vat­skoj 2009. go­di­ne. Doš­li smo do fi­na­la. Kad se sje­tim at­mo­sfe­re u Spli­tu i Za­gre­bu sa­mo se mo­gu naj­e­ži­ti. I ovo­ga pu­ta će­mo igra­ti sku­pi­nu u Spli­tu i to je do­bro. Ta­mo će bi­ti pra­va juž­njač­ka at­mo­sfe­ra. Po­red sve­ga ima­mo od­lič­ne igra­če. Lu­ka Cin­drić me odu­še­vio, a i Do­ma­goj Duv­njak bit će si­gur­no spre­man. Bio mi je ove se­zo­ne su­igra­čem u Ki­elu, on ima straš­nu že­lju i vo­lju da igra na Europ­skom pr­vens­tvu. Već je po­čeo s te­ra­pi­ja­ma i la­ga­nim tre­nin­zi­ma i bit će spre­man za Eu­ro – re­kao je Lac­ko­vić. I dok su svi na­ši “gas­tar­baj­te­ri” već odav­no do­ma, Lac­ko­vić je još uvi­jek u Nje­mač­koj. – Ove go­di­ne Lu­ka je kre­nuo u pr­vi raz­red os­nov­ne ško­le, a ško­la u Nje­mač­koj tra­je do 30. lip­nja. Os­tat će mi tek de­se­tak da­na lje­ta pri­je po­čet­ka pri­pre­ma s no­vim klu­bom – is­tak­nuo je Lac.

Že­li u bli­skoj bu­duć­nos­ti bi­ti tre­ner, a jed­nog da­na vi­di se u sto­že­ru hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je – Bla­žen­ko Lac­ko­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.