Plan­tić: Sa­va­te nas­lo­ve ne bih mi­je­njao

Po­tje­čem iz rad­nič­ke obi­te­lji, a mi svi ja­ko vo­li­mo ra­di­ti - re­kao je Damir

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Pri­je no što sam se 100 pos­to po­sve­tio bo­ri­lač­kim spor­to­vi­ma za kruh sam za­ra­đi­vao kao ko­no­bar i rad­nik na gra­di­li­štu Na Pr­vens­tvu Eu­ro­pe u Har­ki­vu me­da­lju za Li­je­pu Na­šu osi­gu­rao je je­dan kas­ni de­bi­tant, 27-go­diš­nji po­lu­te­škaš Damir Plan­tić, ko­jeg da­nas če­ka bor­ba za fi­na­le s Ru­som Ga­dži­ma­go­me­do­vim. Ovaj Se­sve­ća­nin bo­rac je za ko­jeg mo­že­mo sa­mo ža­li­ti što se ci­je­lo vri­je­me ni­je ba­vio sa­mo kla­sič­nim bok­som.

Po­čeo kao hr­vač

– I ja po­ne­kad raz­miš­ljam do ku­da sam mo­gao do­gu­ra­ti sa­mo s bok­som, no ni­je mi žao što sam se ba­vio sa­va­te­om, od­nos­no fran­cu­skim bok­som jer sam u tom spor­tu bio europ­ski i svjet­ski pr­vak te po­bjed­nik Com­bat Ga­me­sa, svo­je­vr­s­nih olim­pij­skih iga­ra za bo­ri­lač­ke spor­to­ve. A sve je kre­nu­lo na hr­vač­kim stru­nja­ča­ma. – Se­dam go­di­na sam tre­ni­rao hr­va­nje, pri če­mu sam bio ka­det­ski pr­vak Hr­vat­ske u slo­bod­nom sti­lu i tre­ći u grč­ko-rim­skom sti­lu. No ka­ko su me uvi­jek za­ni­ma­li i dru­gi bo­ri­lač­ki spor­to­vi, s ra­doš­ću sam pri­mio po­ziv pri­ja­te­lja ko­ji je otvo­rio klub sa­va­te bok­sa. Pam­ti li ba­ti­ne s pr­vih tre­nin­ga u spor­tu u ko­jem se uda­ra ru­ka­ma i no­ga­ma? – Ne, jer sam se tru­dio da ih ne pri­mam, no pam­tim udar­ce na pr­vim tre­nin­zi­ma kla­sič­nog bok­sa. U tom tre­nut­ku to je za me­ne bio po­sve dru­ga­či­ji sport jer sam mo­rao suz­dr­ža­va­ti da ne uda­ram no­ga­ma. No zbog ve­li­kih us­pje­ha u jed­nom dru­gom bo­ri­lač­kom spor­tu sus­pen­di­ran je od Svjet­skog bok­sač­kog sa­ve­za (AIBA) na dvi­je go­di­ne. – To mi je bol­no is­kus­tvo jer sam te 2015. u fi­na­lu Pr­vens­tva Hr­vat­ske po­bi­je­dio Se­pa. Smi­je­šio mi se nas­tup na EP-u, kad odjed­nom sti­že AIBA-ina sus­pen­zi­ja. Po­go­di­lo me to do mje­re da po­la go­di­ne ni­sam do­la­zio u dvo­ra­nu, no on­da sam opet kre­nuo i to vri­je­me is­ko­ris­tio za tri pro­fe­si­onal­na me­ča u ko­ji­ma sam iz­bo­rio po­bje­de no­ka­uti­ma u pr­voj run­di. Pre­zi­me Plan­tić pr­vi je u bok­sač­kim rin­go­vi­ma afir­mi­rao Da­mi­rov mla­đi brat Lu­ka, ju­ni­or­ski pr­vak Eu­ro­pe i ju­ni­or­ski do­pr­vak svi­je­ta. Na­ža­lost, Lu­ke na ovom pr­vens­tvu ne­ma. Nje­go­va je ka­ri­je­ra u kra­ćem mi­ro­va­nju jer vi­še ni­je mo­gao ski­da­ti ki­lo­gra­me za ka­te­go­ri­ju do 75 kg, a ni­je htio ići u mo­ju ka­te­go­ri­ju do 81 kg. Jed­no je spa­ring, to do­la­zi u ob­zir, no u pra­voj bor­bi ne bih se mo­gao bo­ri­ti pro­tiv bra­ta.

Ma­ma nas je spa­si­la

Ako do tak­vog ras­ple­ta ikad do­đe, ka­ko bis­te on­da od­lu­či­li po­bjed­ni­ka? – O to­me do­sad ni­sam raz­miš­ljao. Naj­bo­lji sce­na­rij jest da ja, osim ove eu­rop­ske, u ko­lo­vo­zu ove go­di­ne uz­mem još i svjet­sku me­da­lju i da odem u pro­fe­si­onal­ce, a da ka­te­go­ri­ju pre­pus­tim bra­tu. Lu­ka tre­nu­tač­no se­zon­ski ra­di u tu­riz­mu. – Lu­ka će lje­to pro­ves­ti u Su­pe­tru, ra­de­ći u jed­nom ho­te­lu u ko­jem pris­ti­glim gos­ti­ma po­ma­že oko prt­lja­ge i slič­no. Za nas Plan­ti­će to ni­šta ni­je neo­bič­no, jer i ja sam ra­dio sva­ko­ja­ke pos­lo­ve pri­je no što sam se 100 pos­to po­sve­tio bo­ri­lač­kim spor­to­vi­ma. Ra­dio sam kao ko­no­bar, ali i kao gra­đe­vin­ski rad­nik. Za obi­telj Plan­tić, ko­ju či­ne ma­ma, tri bra­ta i dvi­je ses­tre, Damir ka­že da je pra­va rad­nič­ka. – S ob­zi­rom na to da otac ne ži­vi s na­ma već šest-se­dam go­di­na i da ra­di u Nje­mač­koj, mo­ram is­tak­nu­ti ma­mu Evu ko­ja nas je go­di­na­ma sa­ma uz­dr­ža­va­la svo­jom pla­ćom rad­ni­ce u pe­ka­ri. Bez nje­ne us­traj­nos­ti ni mo­je ni bra­to­vih me­da­lja bi­lo ne bi.

U sa­va­te bok­su bio sam svjet­ski i europ­ski pr­vak te po­bjed­nik Bo­ri­lač­kih iga­ra Pro­tiv bra­ta Lu­ke ni­kad se ne bih bo­rio, ra­di­je bih mu pre­pus­tio svo­ju ka­te­go­ri­ju

IGOR KRALJ/PIXSELL

Damir Plan­tić (pla­va ma­ji­ca) čes­to tre­ni­ra s bra­tom Lu­kom, ali se pro­tiv nje­ga ne že­li bo­ri­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.