Eli­ta u Uma­gu: Do­la­zi Gof­fin, a igrat će i zvi­jez­de hr­vat­skog spor­ta

Je­dan će dan ek­shi­bi­ci­ju igra­ti i Iva­ni­še­vić, Kra­ji­cek te Cash

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Kar­lo Le­din­ski

Ovo­go­diš­nje iz­da­nje uma­škog tur­ni­ra bit će jed­no od naj­ja­čih u po­vi­jes­ti. Po­t­vr­đu­je to da, pri­mje­ri­ce, Ko­hl­s­c­hre­iber ne­će bi­ti me­đu osam no­si­te­lja kar­lo.le­din­ski@ve­cer­nji.net Ju­čer je sti­gla sjaj­na vi­jest za sve lju­bi­te­lje te­ni­sa, a po­go­to­vo za or­ga­ni­za­to­re ATP Cro­atia Open tur­ni­ra ko­ji će se igra­ti u Uma­gu od u Uma­gu od 14. do 23. sr­p­nja. Na­kon što su već pri­je nas­tup na te­re­ni­ma Stel­la Ma­ri­sa po­t­vr­di­li Ga­el Mon­fils (16. na ATP lis­ti), Fa­bio Fog­ni­ni (27.) i Bor­na Ćo­rić (43.), doz­na­je­mo da će u Uma­gu nas­tu­pi­ti i Da­vid Gof­fin, Bel­gi­jac ko­ji je tre­nu­tač­no 13. na ATP ljes­tvi­ci, a do­ne­dav­no je bio 10.

Po­vra­tak na­kon oz­lje­de

Gof­fin zbog oz­lje­de glež­nja mora pro­pus­ti­ti trav­na­ti dio se­zo­ne, a uma­ški tur­nir bit će mu po­vrat­nič­ki. Do oz­lje­de na Ro­land Gar­ro­su Gof­fin je igrao sjaj­no, a na ATP Mas­ter­su u Mon­te Car­lu kra­jem trav­nja po­bi­je­dio je i No- va­ka Đo­ko­vi­ća i Do­mi­ni­ca Thi­ema te iz­gu­bio tek u po­lu­fi­na­lu od Ra­fa­ela Na­da­la. Gof­fin će ujed­no bi­ti i pr­vi no­si­telj tur­ni­ra u Uma­gu, ko­ji će bi­ti je­dan od naj­ja­čih u svo­joj po­vi­jes­ti. Jer osim spo­me­nu­te če­tvor­ke, nas­tu­pit će i Gil­les Si­mon (35. na ATP lis­ti)), Be­no­it Pa­ire (44.), Aljaž Be­de­ne (53.). Ko­li­ko će tur­nir bi­ti jak, po­t­vr­đu­je po­da­tak da Phi­lipp Ko­hl­s­c­hre­iber, ne­ka­daš­nji 16., a sa­da 56. igrač svi­je­ta, ne­će bi­ti me­đu osmo­ri­com no­si­te­lja. Osim Bor­ne Ćo­ri­ća, od hr­vat­skih te­ni­sa­ča si­gur­no će nas­tu­pi­ti Ivan Do­dig i Fran­ko Šku­gor, ko­ji su do­bi­li po­ziv­ni­ce or­ga­ni­za­to­ra.

Dva po­bjed­ni­ka Wim­ble­do­na

Služ­be­ni dio tu­ni­ra bit će sa­mo dio spek­tak­la ko­ji su pri­re­di­li or­ga­ni­za­to­ri uma­škog tur­ni­ra. Na­ime, naš naj­bo­lji te­ni­sač svih vre­me­na Go­ran Iva­ni­še­vić, ko­ji je u Uma­gu do­bio i svoj sta­di­on, u ek­shi­bi­cij­skom će se me­ču su­prot­sta­vi­ti svo­jim pri­ja­te­lji­ma te ne­ka­daš­njim part­ne­ri­ma s ATP to­ura – Aus­tral­cu Pa­tu Ca­shu (po­bjed­nik Wim­ble­do­na 1987.) te Ric­har­du Kra­ji­ce­ku (fi­na­list Wim­ble­do­na 1996.). Meč pa­ro­va sa spo­me­nu­tom tro­ji­com odi­grat će i Ga­el Mon­fils. No, ni­ti tu ni­je kraj iz­ne­na­đe­nji­ma na uma­škom tur­ni­ru. Or­ga­ni­za­to­ri će pri­re­di­ti još jed­nu ek­shi­bi­ci­ju u ko­joj će su­dje­lo­va­ti Bor­na Ćo­rić, Ivan Do­dig, Ga­el Mon­fils, ali i tri le­gen­de, ve­li­ka­ni hr­vat­skog spor­ta iz ko­šar­ke, no­go­me­ta, ru­ko­me­ta..., a nji­ho­va će ime­na or­ga­ni­za­to­ri ot­kri­ti usko­ro. Uz vr­hun­ski te­nis, po­sje­ti­te­lje će i ove go­di­ne do­če­ka­ti do­bra glaz­be­na za­ba­va. Pje­vat će Par­ni va­ljak, Želj­ko Jok­si­mo­vić, Hlad­no pi­vo...

Gof­fin je ove se­zo­ne na zem­lji po­bje­đi­vao Đo­ko­vi­ća i Thi­ema, i bit će fa­vo­rit za nas­lov

REUTERS

Da­vid Gof­fin je­di­ni je bel­gij­ski te­ni­sač u po­vi­jes­ti ko­ji je ušao u TOP 10, a u sr­p­nju će­mo ga gle­da­ti u Uma­gu

Bor­na Ćo­rić bit će glav­na hr­vat­ska uz­da­ni­ca na uma­škom tur­ni­ru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.