Pu­lić: Oči­to ni­sam za­bo­ra­vio vo­zi­ti

U utr­ke me vra­tio Bo­žo To­mu­lić i sad ju­ri­mo Bu­si­ness VIP ku­pom, ka­že Ni­ko Pu­lić

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

mu­lić to mo­že fi­nan­ci­ra­ti, to mu je strast i ho­bi, ne­kak­vo pu­nje­nje ba­te­ri­ja - pri­čao nam je Ni­ko o svom po­vrat­ku. Nis­te za­bo­ra­vi­li vo­zi­ti? – Iz­gle­da da ni­sam, bar ta­ko go­vo­re re­zul­ta­ti. I on­da smo nas­ta­vi­li, sam je Bo­žo za­klju­čio da bi mu bi­lo lak­še sa dva auto­mo­bi­la, da ga ma­lo pra­tim, va­ram, pre­tje­čem. I on­da sa­mo na­pra­vi­li tu mom­čad, kre­nu­lo se u taj kup u ko­jem sam i ja pos­tao vo­zač. O kak­vom je na­tje­ca­nju ri­ječ, tko su vo­za­či? - Pra­vi­lo je da zad­njih pet go­di­na vo­zač ni­je imao li­cen­ci­ju i da ni­je vo­zio utr­ke, da ima vi­še od 40 go­di­na. S ti­me da su iz­nim­ke oni ko­ji se ni­kad ti­me ni­su ba­vi­li, kao Bo­žo ko­jem je 36 go­di­na. I eto, mom­čad­ski smo pr­vi, Bo­žo slu­ša, već je na pr­voj utr­ci na Grob­ni­ku bio tre­ći, vi­djet će­mo ka­ko će ovaj vi­kend kad se po­nov­no vra­ća­mo na grob­nič­ku sta­zu na no­vu utr­ku. Ma naj­ljep­še je to dru­že­nje biv­ših vo­za­ča, nas če­ti­ri-pet ko­ji smo se ti­me ba­vi­li, os­ta­lo su pos­lov­ni lju­di. Auto­mo­bi­li su Se­at Cu­pra, tvor­nič­ki s mi­ni­mu­mom pre­ina­ka uglav­nom ra­di si­gur­nos­ti, ni­smo že­lje­li da to pos­ta­ne pre­sku­po.

Pr­va utr­ka - Su­tje­ska

Voz­li ste sva­šta i svu­da, kruž­ne i br­d­ske utr­ke, re­li, for­mu­lu, ka­mi­one, sva­ko­ja­ke auto­mo­bi­le, što vam je naj­dra­že? - Ma sve, oči­to sam ne­ka­ko za­lu­đen ti­me, evo ni s 54 go­di­ne ne osje­ćam da se ne­što pro­mi­je­ni­lo, u tre­nut­ku kad se upa­li ze­le­no svje­tlo na sta­zi, sve mi je is­to. Sad će 35 go­di­na od mo­je pr­ve utr­ke i osje­ćaj je is­ti. A pr­va je bi­la? - Re­li Su­tje­ska, sa 17 go­di­na, ni­sam imao ni vo­zač­ku do­zvo­lu. I baš to vo­lim, i sad mi je su­per ovo is­pa­lo, da mo­gu pre­ni­je­ti zna­nje na Bo­žu ko­ji to vo­li. Sin Ivan vo­zio je ve­li­ke utr­ke, je li do­is­ta sad go­to­vo s ti­me? - Tri go­di­ne vo­zi­li su svjet­sku se­ri­ju Re­na­ult ku­pa i tre­ba­la je još go­di­na ili dvi­je da ode­mo pre­ma Por­s­c­he ku­pu ili ETC-u, ali jed­nos­tav­no vi­še ni­je bi­lo fi­nan­cij­ske sna­ge za da­lje, i te smo tri go­di­ne te­ško iz­dr­ža­li. Žao mi je, ni­je la­ko go­vo­ri­ti o svo­me si­nu, ali do­is­ta je ve­li­ki ta­lent. Nje­ga do 2012. go­di­ne, dok ni­je imao 18 go­di­na, utr­ke uop­će ni­su za­ni­ma­le, ni­je išao ni sa mnom na utr­ke, no kad je po­čeo vo­zi­ti, bio je od­li­čan. Šte­ta, jer sam mu pu­no svog zna­nja mo­gao pre­ni­je­ti, ali eto sad ga pre­no­sim na Bo­žu To­mo­li­ća i ve­se­lim se to­me - pri­čao je sa smi­je­škom od­lič­no ras­po­lo­že­ni Ni­ko Pu­lić ko­jeg oči­to školj­kas­to sje­da­lo, za­štit­ni ok­lop i konj­ske sna­ge pod pok­lop­cem mo­to­ra ni­su pres­ta­li uve­se­lja­va­ti. I ta­ko već spo­me­nu­tih 35 go­di­na ben­zi­na i adre­na­li­na.

Kad se upa­li ze­le­no na utr­ci, osje­ćam se is­to kao i pri­je 35 go­di­na kad sam po­čeo, ka­že Ni­ko

No­vi is­pi­ti Već ovaj vi­kend Bo­žo To­mu­lić i Ni­ko Pu­lić u svo­jim će Se­ati­ma ju­ri­ti sta­zon na Grob­ni­ku

Bo­žo To­mu­lić Do­sad se ni­je oku­šao u utr­ka­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.