PLEN­KO­VI­ĆA NE­ĆE ČEKATI ŠATORI

Me­dved je naj­ši­re obu­hva­tio bra­ni­telj­sku po­pu­la­ci­ju i po­ka­zao da se, i bez su­ma­nu­tog tro­še­nja, ti­su­ća­ma njih mo­že za­hva­li­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Re­na­ta Ra­šo­vić

Is­pod pro­zo­ra To­me Me­dve­da ša­to­ra bi­ti ne­će. Ako ne pri­je, to je bje­lo­da­no sa­da, na­kon pre­zen­ta­ci­je na­cr­ta pri­jed­lo­ga Za­ko­na o hr­vat­skim bra­ni­te­lji­ma ko­jim je, priz­na­njem sta­tu­sa dra­go­volj­ca ili bra­ni­te­lja po­sve no­vim ka­te­go­ri­ja­ma onih ko­ji su 90-ih bra­ni­li Hr­vat­sku, re­sor­ni mi­nis­tar za­gra­bio u ba­zen od po­la mi­li­ju­na bra­ni­te­lja dub­lje no bi­lo tko pri­je nje­ga. Svi ti lju­di su­tra će, ti­je­kom tra­ja­nja jav­ne ras­pra­ve, bi­ti nje­go­va po­dr­ška. Ta­ko­đer, kri­ti­ku bi­lo ko­je vr­ste za­si­gur­no mu ne­će upu­ti­ti vod­stvo ni­jed­ne bra­ni­telj­ske udru­ge iz vr­lo pro­za­ič­nog raz­lo­ga, jer ih je ak­tiv­no uklju­čio u kre­ira­nje za­ko­na. Za­jed­nič­ki rad, za­jed­nič­ka od­go­vor­nost. Bra­ni­te­lji, oso­bi­to pro­s­vjed­ni­ci, mo­gu uis­ti­nu bi­ti za­do­volj­ni sa­dr­ža­jem no­vog za­ko­na. Me­dved je obu­hva­tio uis­ti­nu naj­ši­ru bra­ni­telj­sku po­pu­la­ci­ju i po­ka­zao da se, i bez su­ma­nu­tog tro­še­nja, ti­su­ća­ma bra­ni­te­lja mo­že za­hva­li­ti na su­dje­lo­va­nju u Do­mo­vin­skom ra­tu. Mno­gi­ma od njih, do­sad ne­vid­lji­vi­ma u za­ko­nu, zna­čit će i priz­na­va­nje sta­tus­nih, kad već ne i ma­te­ri­jal­nih pra­va. Va­lja po­hva­li­ti po­vra­tak bra­ni­te­lja na tr­ži­šte ra­da, upor­no in­zis­ti­ra­nje na zdrav­s­tve­noj skr­bi jer bra­ni­te­lji uis­ti­nu nes­ta­ju, du­go­traj­no is­pi­ti­va­nje “krv­ne sli­ke” bra­ni­te­lja ko­je je no­ve odred­be te­me­lji­lo na stvar­nim po­tre­ba­ma. Zbog sve­ga na­ve­de­nog, a i či­nje­ni­ce da su na vlas­ti ipak “na­ši”, pri­tom će bra­ni­telj­ske udru­ge za­bo­ra­vi­ti i je­dan od svo­jih glav­nih zah­tje­va ti­je­kom du­go­ti­nja­ju­ćeg pro­s­vje­da u Sav­skoj, onaj o us­tav­nom ka­rak­te­ru za­ko­na o ko­jem ju­čer na pre­zen­ta­ci­ji ni­je bi­lo go­vo­ra, ni­ti će bi­ti. Šu­tjet će, prem­da svjes­ni da bez us­tav­ne ili or­gan­ske te­ži­ne ovaj za­kon mo­že sru­ši­ti sva­ka no­va Vla­da i bra­ni­te­lje po­nov­no vra­ti­ti u bor­bu. Bit će za­do­volj­ni već zbog sa­me či­nje­ni­ce da im ak­tu­al­na Vla­da vra­ća 10 pos­to na “pov­la­šte­ne” mi­ro­vi­ne ko­je im je pri­je tri go­di­ne uze­la Mi­la­no­vi­će­va, prem­da će olak­ša­nje osje­ti­ti sa­mo oni s 5000 ku­na i vi­še, ne i oni na dnu druš­tve­ne ljes­tvi­ce, a tak­vih je mno­go. Bra­ni­te­lji će obje­ruč­ke uze­ti što im je po­nu­đe­no i osi­gu­ra­ti za­jed­niš­tvo i traj­ni mir, ba­rem ti­je­kom man­da­ta Plen­ko­vi­će­ve Vla­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.