Dr­žav­ni sta­no­vi bra­ni­telj­skoj po­pu­la­ci­ji

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pro­pi­sa­no je da su ti­je­la dr­žav­ne upra­ve sta­no­ve u vlas­niš­tvu RH ko­ja ima­ju na uprav­lja­nju, a ko­je nit­ko ne ko­ris­ti vi­še od šest mje­se­ci, duž­na po­nu­di­ti ra­di stam­be­nog zbri­nja­va­nja pri­pad­ni­ka bra­ni­telj­ske po­pu­la­ci­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.