Pred­sjed­nik HND-a ape­li­ra na no­vi­na­re da ne tr­pe uvre­de

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ro­bert Ju­na­ci Udru­ga Naš Haj­duk pod­sje­ća me na Co­sa nos­tru, dr­ža­vi još ni­je jas­no kak­vo je to zlo, re­kao je me­đu os­ta­lim Zdrav­ko Ma­mić Ka­da vi­di­te da Zdrav­ko Ma­mić sa so­bom no­si tri de­be­la fas­cik­la, pos­ta­je jas­no da je pred va­ma du­gi dan. Di­na­mov sa­vjet­nik, op­tu­žen za iz­vla­če­nje nov­ca iz klu­ba, od­lu­čio je go­vo­ri­ti o svim ak­tu­al­nos­ti­ma. Pa je iz­nio i svo­je vi­đe­nje su­đe­nja u Osi­je­ku, go­vo­rio je o spor­nim po­dje­la­ma nov­ca pri tran­sfe­ri­ma igra­ča, svje­do­če­nju Lu­ke Mo­dri­ća i De­ja­na Lo­vre­na, sva­đi s od­vjet­ni­ci­ma, ali i o na­pa­du na nje­ga u Bo­lu na Bra­ču, o Haj­du­ku i udru­zi Naš Haj­duk, a me­di­ji­ma je za­pri­je­tio tuž­ba­ma.

Žao mi je zbog Ja­dran­ke i Če­de

Pri­čao je da je oko 2000. go­di­ne, za­jed­no s Ba­ri­ši­ćem, spa­sio Di­na­mo od vi­še od 100 tuž­bi i iz­vu­kao klub, ko­ji ta­da ni­je pla­ćao stru­ju, vo­du, plin... - Svoj sam no­vac po­su­đi­vao Di­na­mu da se iz­vu­če, a sad me okriv­lju­ju zbog po­dje­le nov­ca od tran­sfe­ra. To su ra­di­li svi klu­bo­vi u svi­je­tu pa i Di­na­mo, tak­ve su ugo­vo­re pot­pi­si­va­li i Za­jec, No­vo­sel, Vr­ba­no­vić... dok me­ne i ni­je bi­lo u klu­bu. Sad se pri­ča o 50:50 po­dje­li nov­ca iz­me­đu Di­na­ma i Lu­ke Mo­dri­ća, a nit­ko ne pri­ča ka­ko je biv­ši le­gen­dar­ni ka­pe­tan (Zvo­ni­mir Bo­ban, nap. a.) od 14 mi­li­ju­na do­la­ra tran­sfe­ra se­bi uzeo 12, i to u ino­zem­s­tvo, na ra­čun svog uja­ka. I svi oni ko­ji pa­me­tu­ju, te le­gen­de, pa i ona ču­ve­na “če­tvor­ka” (Ši­mić, Šo­ko­ta, Biš­ćan i Ma­rić, nap. a.), svi su do­bi­va­li dio tran­sfe­ra i svi su ga do­bi­va­li u ino­zem­s­tvu. A ot­ka­ko sam u Di­na­mu, Mo­drić i Lo­vren su iz­nim­ke u tak­vom na­či­nu ra­da. K to­me, to su tran­sfe­ri ko­ji su is­pla­će­ni u Hr­vat­skoj i na njih je pla­ćen po­rez. A za ove ne­ka­daš­nje ni­kad nit­ko i nig­dje ni­je pla­tio ni li­pe po­re­za - go­vo­rio je Ma­mić te se okre­nuo su­đe­nju u Osi­je­ku. - To je po­li­tič­ki mon­ti­ra­ni pro­ces. Po­rez­na upra­va je stal­no kon­tro­li­ra­la Di­na­mo i ni­kad ni­je re­agi­ra­la, a on­da je fi­nan­cij­ski USKOK re­kao da ti na­la­zi ne va­lja­ju. Jer, mo­ra­lo se Ma­mi­ću ne­što “na­ći”. Osim što je pro­ces mon­ti­ran, vo­de ga nes­truč­no. U sud­ni­ci sam ras­te­re­ćen jer znam da sam ne­vin i to ću i do­ka­za­ti. I to ne sa svo­jim svje­do­ci­ma, ne­go sa svje­do­ci­ma op­tuž­be, s nji­ho­vim ću svje­do­ci­ma po­bi­je­di­ti. Svje­do­či­lo je do­sad 78 lju­di, i svi u mo­ju ko­rist. I ni­sam op­s­tru­irao su­đe­nje ni u jed­nom tre­nut­ku, a mo­gao sam, pa me­ni bi u ko­rist iš­lo i svje­do­če­nje Lo­vre­na, na­kon nje­ga bio bih slo­bo­dan, os­ta­li bi tek ne­ki de­ta­lji, ali to svje­do­če­nje za­ku­ca­lo bi ča­vao, i to ba­ge­rom, u ci­je­lu op­tuž­ni­cu. No, Lo­vren ni­je svje­do­čio jer se u tom tre­nut­ku Ma­mić u sud­ni­ci po­sva­dio s od­vjet­ni­ci­ma, pa i ra­zi­šao s Ja­dran­kom Slo­ko­vić i Če­dom Pro­da­no­vi­ćem. - Žao mi je zbog to­ga, kuć­ni sam pri­ja­telj s Ja­dran­kom Slo­ko­vić de­set go­di­na, k nji­ma sam do­la­zio kad god sam i ko­li­ko sam htio, oni su me tje­ši­li i po­ma­ga­li mi, de­set go­di­na bi­li su uz me­ne. I kad me u Osi­je­ku pro­gla­se ne­vi­nim, tu ću svo­ju slo­bo­du pok­lo­ni­ti upra­vo nji­ma. No, tri­put sam re­agi­rao u sud­ni­ci. Nisu da­li da bli­zu sje­di mo­ja po­rez­na sa­vjet­ni­ca, a na kra­ju sam vi­dio da za­pis­nik s Mo­dri­će­va svje­do­če­nja ni­je is­ti­nit, da ni­je ta­ko re­kao. I na kra­ju je to su­dac uva­žio, iz­ne­se­ne su iz­mje­ne jer je za­pis­ni­čar­ka po­gri­je­ši­la. A me­ni o to­me ovi­si de­set go­di­na za­tvo­ra, na­rav­no da sam sko­čio! Na­kon svje­do­če­nja, jav­nost se oko­mi­la na Lu­ku Mo­dri­ća zbog na­vod­no pro­mi­je­nje­nog is­ka­za. - Ra­dim šte­tu Lu­ki jer ga sad ja bra­nim, a ja sam kao ne­ka­kav zlo­či­nac. No, Lu­ka je go­vo­rio is­ti­nu. Evo vam 19 ugo­vo­ra s njim, od to­ga šest anek­sa, i svi su pot­pi­sa­ni pri­je od­la­ska u Tot­ten­ham, spo­ran je is­pao taj zad­nji ko­ji je pot­pi­sao na­kon pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra za njih, ali je još dva mje­se­ca igrao u Di­na­mu. Pa da je to sve bi­lo ne­za­ko­ni­to, ta po­dje­la nov­ca, on­da bi­smo Lu­ka, Lo­vren i ja mo­ra­li bi­ti u za­tvo­ru, ali smo za­jed­no ra­di­li čas­no - re­kao je Zdrav­ko Ma­mić. Pro­go­vo­rio je i o fi­zič­kom na­pa­du na nje­ga u Bo­lu na Bra­ču.

Ova je Vla­da spa­si­la dr­ža­vu

- Svat­ko bi na­kon to­ga išao k li­ječ­ni­ku, tra­žio od­šte­tu od osi­gu­ra­nja ili od na­pa­da­ča, no ja ni­sam na­pra­vio ni­šta od to­ga, sa­mo že­lim da taj deč­ko vi­še ni­ko­ga ne na­pad­ne. Me­ne i fi­zič­ki na­pa­da­ju, svi­ma sam u fo­ku­su, a ni­ko­ga ni­je bri­ga ka­ko je to tvrt­ka Le­do do­bi­la jam­s­tva za Agro­kor u iz­no­su od 31,2 mi­li­jar­de, a Le­do vri­je­di mi­li­jar­du. Pa ka­ko? Ja sam sa su­rad­ni­ci­ma do­nio u Di­na­mo 500 mi­li­ju­na eura, a za ma­nje je pro­dan vlas­nič­ki paket Ine. Ova je Vla­da s lex Agro­kor spa­si­la dr­ža­vu, to­ga nis­te ni svjes­ni, a sve proš­le vla­de, li­je­ve i des­ne, ban­ke, Fi­na... ra­di­li su pro­tiv dr­ža­ve. Ali, vas za­ni­ma sa­mo Ma­mić, pa pus­ti­te me ne­ka mi su­de, za­to pos­to­ji sud, ia­ko po­la tog pro­ce­sa ni­je po pro­pi­si­ma. Ali, ja “tra­jem” i “tra­jem” ia­ko su me tuk­li, na­pa­da­li pa­li­ca­ma, do­če­ki­va­li u za­sje­di, i “tra­jat” ću. Ni­ma­lo li­je­pe ri­je­či Ma­mić ni­je imao za udru­gu Naš Haj­duk. - Ona me pod­sje­ća na Co­sa nos­tru, u pri­je­vo­du – Na­šu stvar. Pre­bi­li su su­ca Ma­ri­ća, uda­ri­li Ma­mi­ća, na­pa­li Ja­ni­cu, iz­bor­ni­ka Ni­ku Ko­va­ča, Haj­duk ne smi­je igra­ti kad oni ta­ko ka­žu, na­cr­ta­li su svas­ti­ku, pre­ki­da­ju utak­mi­ce... Haj­duk nisu hu­li­ga­ni i or­ju­na­ši okup­lje­ni u toj udru­zi. Ta će udru­ga Hr­vat­skoj do­ći gla­ve, a dr­ža­va to­ga ni­ma­lo ni­je svjes­na - re­kao je Ma­mić. Na­kon Ma­mi­će­va is­pa­da, ko­ji je sa­mo nas­ta­vak du­gog ni­za slič­nih, po­zi­vam no­vi­na­re da se ne oda­zi­va­ju nje­go­vim po­zi­vi­ma na pre­si­ce jer one u pra­vi­lu nisu iz­vor ni­jed­ne re­le­vant­ne in­for­ma­ci­je od jav­nog in­te­re­sa i je­di­ni im je re­zul­tat pod­sje­ća­nje na pri­mi­ti­vi­zam Zdrav­ka Ma­mi­ća te no­va “por­ci­ja“uvre­da po­je­di­nim no­vi­na­ri­ma i pro­fe­si­ji. Ako se ipak od­lu­če oda­zva­ti, mi­ni­mum sa­mo­po­što­va­nja i od­go­vor­nos­ti pre­ma pro­fe­si­ji po­ka­zat će je­di­no ta­ko da na­kon pr­ve Ma­mi­će­ve uvre­de no­vi­na­ra na­pus­te nje­go­vu pre­si­cu ko­ja je iona­ko re­do­vi­to mo­no­log pun uvre­da i pri­jet­nji, re­agi­rao je Sa­ša Le­ko­vić, pred­sjed­nik Hr­vat­skog no­vi­nar­skog druš­tva.

ANA RAIĆ KNEŽEVIĆ: Ne znam za­što se Ma­mić na­lju­tio jer mu ni­sam pru­ži­la ru­ku. Ne poz­na­je­mo se, a ko­mu­ni­ci­ra­li smo sa­mo jed­nom na su­đe­nju u Osi­je­ku

Zdrav­ko Ma­mić po­ka­zao je tek­s­to­ve iz 2000. go­di­ne o Di­na­mu i broj­ne ugo­vo­re s Lu­kom Mo­dri­ćem

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.