Da­mir Kr­sti­če­vić: Na­dam da će Sa­bor usvo­ji­ti stra­te­gi­ju i Za­kon o si­gur­nos­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Mi­nis­tar obra­ne Da­mir Kr­sti­če­vić iz­ra­zio je u pe­tak na­du da će Hr­vat­ski sa­bor ogrom­nom ve­ći­nom gla­so­va usvo­ji­ti Stra­te­gi­ju na­ci­onal­ne si­gur­nos­ti i Za­kon o sus­ta­vu do­mo­vin­ske si­gur­nos­ti, opi­sav­ši ih kao ključ­ne me­ha­niz­me za su­prot­stav­lja­nje svim ugro­za­ma i ri­zi­ci­ma. Kr­sti­če­vić je na kon­fe­ren­ci­ji “Eu­rop­ska obram­be­na uni­ja – iz­me­đu po­tre­be i mo­guć­nos­ti”, ko­ju or­ga­ni­zi­ra Ured zas­tup­ni­ka u Eu­ro­par­la­men­tu To­ni­na Pi­cu­le, is­tak­nuo ka­ko je za­da­ća Hr­vat­ske da pra­ti sve do­ga­đa­je i kroz si­ner­gi­ju svih služ­bi omo­gu­ći si­gur­nost svo­jih gra­đa­na. – Ap­so­lut­ne si­gur­nos­ti ne­ma. Na­še služ­be pra­te sva ta do­ga­đa­nja, uči­mo na pri­mje­ri­ma svih dru­gih ko­ji se do­ga­đa­ju po Eu­ro­pi. Tu smo da mak­si­mal­no od­go­vor­no to spri­je­či­mo. Mo­ra­mo ula­ga­ti u si­gur­nost i ra­zvoj no­vih spo­sob­nos­ti, još vi­še se po­ve­zi­va­ti, di­je­li­ti in­for­ma­ci­je... – re­kao je Kr­sti­če­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.