U Slu­nju pr­vi put is­pro­ba­ne moć­ne ha­ubi­ce PzH 2000

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Da­vor Ivan­ko­vić

Sa­mo­hod­ne ha­ubi­ce PzH 2000, sma­tra­ju u MORH-u, pri­do­no­sit će spo­sob­nos­ti HV-a za uvjer­lji­vo od­vra­ća­nje i bor­bu pro­tiv sva­ke pri­jet­nje da­vor.ivan­ko­vic@ve­cer­nji.net Na voj­nom po­li­go­nu “Eu­gen Kva­ter­nik” kod Slu­nja us­pješ­no je pro­ve­de­no pr­vo teh­nič­ko ga­đa­nje iz tri PzH 2000, naj­moć­ni­jeg top­nič­kog sus­ta­va HV-a. Is­pi­tan je i sof­tver pre­ve­den na hr­vat­ski je­zik, ba­lis­tič­ko ra­ču­na­lo ko­je iz­ra­ču­na­va po­čet­ne ele­men­te te svi sus­ta­vi bit­ni za pre­ciz­nost i toč­nost po­go­da­ka. Do kra­ja go­di­ne iz Nje­mač­ke bi tre­ba­le sti­ći sve ha­ubi­ce, kup­lje­ne za 55 mi­li­ju­na eura. Jed­na se ko­ris­ti za obu­ku vo­za­ča, tri za pri­čuv­ne di­je­lo­ve, a 12 će bi­ti ope­ra­tiv­no. Oru­ža­ne sna­ge RH s top­nič­kim sus­ta­vi­ma 155 mm L52 ima­ju spo­sob­nost ga­đa­nja na efek­tiv­nim da­lji­na­ma od 40 km, uz mo­guć­nost ko­ri­šte­nja “pa­met­nog stre­lji­va”, a po­ten­ci­jal­no i znat­no da­lje te is­to­dob­nog uda­ra vi­še pro­jek­ti­la u is­ti cilj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.