Pr­ve ulaz­ni­ce za je­di­ni adre­na­lin­ski park u pro­da­ji od 5. sr­p­nja

U raz­dob­lju iz­me­đu 15. i 20. sr­p­nja park će ra­di­ti sma­nje­nim ka­pa­ci­te­tom i ci­je­ne će bi­ti ni­že

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Martina Bu­to­rac

Ci­je­na ulaz­ni­ca za pr­vih pet da­na bit će iz­me­đu 100 i 120 ku­na, a od 20. sr­p­nja kar­ta će ko­šta­ti od 130 do 190 ku­na, ovis­no o vr­sti ulaz­ni­ce martina.bu­to­rac@ve­cer­nji.net Na­kon vi­še od go­di­nu i dva mje­se­ca ra­do­va, ko­li­ko je proš­lo od po­la­ga­nja ka­me­na te­melj­ca, doz­na­je­mo ka­da bi se ko­nač­no tre­bao otvo­ri­ti pr­vi hr­vat­ski te­mat­ski park: Fun Park Mir­no­vec kraj Bi­ogra­da na Mo­ru pr­ve po­sje­ti­te­lje pla­ni­ra pri­mi­ti 15. sr­p­nja. – Pla­ni­ra­li smo u pro­da­ju pus­ti­ti ogra­ni­čen broj ulaz­ni­ca za pe­ri­od od 15. do 20.sr­p­nja. Park će u tom pe­ri­odu ra­di­ti sma­nje­nim ka­pa­ci­te­tom, a ulaz­ni­ce će se kre­ta­ti iz­me­đu 100 i 120 ku­na i mo­ći će se ku­pi­ti od 5. sr­p­nja is­klju­či­vo na na­šem web si­teu. Od 20. sr­p­nja po­či­nje­mo ra­di­ti pu­nim ka­pa­ci­te­tom s ci­je­nom kar­te od 130 do 190 ku­na, ovis­no o vr­sti ulaz­ni­ce i se­zo­ni – naj­av­lju­je di­rek­tor Fun Par­ka Mir­no­vec Bo­ris Ko­va­ček.

U pla­nu i pro­ši­re­nje

Po­sje­ti­te­lje će u par­ku do­če­ka­ti tri te­mat­ske cje­li­ne: Gu­sar­ski sta­ri grad, Div­lji za­pad i Sve­mir s ukup­no 24 atrak­ci­je, od ko­jih će ve­ći­ni po­sje­ti­te­lja vje­ro­jat­no naj­za­nim­lji­vi­ji bi­ti Adria Eye, pa­no­ram­ski ko­tač vi­sok 30 me­ta­ra s či­jeg će se vr­ha vi­dje­ti ci­je­li ar­hi­pe­lag, Tor­na­do i Big Blue rol­ler­co­as­ter. Dok će naj­mla­đi po­sje­ti­te­lji par­ka naj­vi­še uži­va­ti na Div­ljem za­pa­du, u Gu­sar­skom par­ku za­ga­ran­ti­ra­na je za­ba­va za ci­je­lu obi­telj. No, naj­vi­še uz­bu­đe­nja gos­ti će do­ži­vje­ti u Sve­mi­ru u ko­jem se na­la­zi naj­vi­še adre­na­lin­skih atrak­ci­ja. Ci­je­na ulaz­ni­ca ovi­si o do­bi po­sje­ti­te­lja, u sr­cu se­zo­ne za odras­le ona iz­no­si 190 ku­na, dok će ulaz­ni­ca za dje­cu sta­ja­ti 100 ku­na. Sam park pros­ti­re se na 45.000 če­tvor­nih me­ta­ra, odjed­nom mo­že pri­mi­ti iz­me­đu pet ti­su­ća i osam ti­su­ća lju­di, a u par­ku pre­dvi­đa­ju da će go­diš­nje bi­ti ukup­no od 150.000 do 180.000 po­sje­ti­te­lja. Is­ti­ču i ka­ko ima­ju u pla­nu i pro­ši­ri­ti ga. Fun Park Mir­no­vec bit će otvo­ren od 11 do 23 sa­ta, i to od Us­kr­sa do No­ve go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.