Od je­se­ni vi­jeć­ni­ci­ma pri­je­nos­na ra­ču­na­la

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (sb)•

Ma­ri­ja­na To­mi­čić, no­va HDZ-ova pred­sjed­ni­ca kar­lo­vač­kog Grad­skog vi­je­ća, naj­a­vi­la je da će vi­jeć­ni­ci od je­se­ni na­po­kon bi­ti mo­der­ni­zi­ra­ni, pa će za svoj rad do­bi­ti pri­je­nos­na ra­ču­na­la. Upra­vo za taj pro­jekt za­la­gao se či­tav svoj pret­hod­ni vi­jeć­nič­ki man­dat ne­za­vis­ni Da­vor Pe­tra­čić ko­ji im je u vi­še na­vra­ta obraz­la­gao na sjed­ni­ca­ma Vi­je­ća ka­ko će grad­ska upra­va na taj na­čin znat­no ušte­dje­ti na tro­ško­vi­ma za prin­ta­nje ma­te­ri­ja­la. Sto­ga je Pe­tra­čić, ka­da je čuo da će se nje­gov pri­jed­log na­po­kon re­ali­zi­ra­ti, čes­ti­tao i zap­lje­skao naj­a­vi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.