Či­lić la­ko­ćom u 1/2 fi­na­le, Ko­njuh po­ra­že­na

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Ma­rin Či­lić pla­si­rao se u po­lu­fi­na­le ATP tur­ni­ra u lon­don­skom Qu­een’s Clu­bu. Naj­bo­lji hr­vat­ski te­ni­sač bez pre­vi­še mu­ke po­bi­je­dio je Ame­ri­kan­ca Do­nal­da Yo­un­ga sa 6:4, 7:5. Či­lić će u po­lu­fi­na­lu igra­ti pro­tiv Gil­le­sa Mul­le­ra, igra­ča ko­ji je proš­log vi­ken­da u fi­na­lu Her­to­gen­bos­c­ha po­bi­je­dio Ivu Kar­lo­vi­ća u dva tie-bre­aka. Ana Ko­njuh ni­je bi­la us­pješ­na kao Ma­rin Či­lić, Du­brov­čan­ka je u če­t­vr­t­fi­na­lu Mal­lor­ce iz­gu­bi­la od Le­ton­ke Anas­ta­si­je Se­vas­to­ve sa 5:7, 6:1, 6:7 (5). Za utje­hu, Ko­njuh će od slje­de­ćeg tjed­na bi­ti 28. na WTA lis­ti, što joj je iz­jed­na­če­nje naj­bo­ljeg ren­kin­ga ka­ri­je­re.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.